Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Sloveens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gewone rechtbanken

Slovenië

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gewone rechtbanken in Slovenië.

Inhoud aangereikt door
Slovenië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Gewone rechtbanken

Overeenkomstig artikel 98 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft Slovenië de volgende rechtbanken:

 • plaatselijke rechtbanken (Okrajno sodišče);
 • arrondissementsrechtbanken (Okrožno sodišče);
 • gerechtshoven (Višje sodišče);
 • Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië (Vrhovno sodišče) (hierna te noemen: het Hooggerechtshof).

Gespecialiseerde rechtbanken die door middel van een speciaal statuut worden opgericht, moeten, tenzij anders bepaald in het statuut, beschikken over:

 • de status van een arrondissementsrechtbank: rechtbanken van eerste aanleg die een gerechtshof met buitengewone bevoegdheden als beroepsinstantie hebben;
 • de status van een gerechtshof: rechtbanken van tweede aanleg die uitspraak doen over beroepen tegen de beslissingen van rechtbanken met buitengewone bevoegdheden van eerste aanleg;
 • de status van een gerechtshof: rechtbanken van eerste aanleg die het Hooggerechtshof als beroepsinstantie hebben.

Jurisdictie van plaatselijke rechtbanken

Overeenkomstig artikel 99 van de Wet op de rechterlijke organisatie zijn de plaatselijke rechtbanken in Slovenië bevoegd voor het behandelen van de volgende zaken:

Strafzaken

 1. het oordelen in eerste aanleg over strafbare feiten die strafbaar zijn met een boete of een gevangenisstraf van maximaal drie jaar, met uitzondering van strafbare feiten in het kader van de aantasting van iemands eer en goede naam die worden begaan door de pers via de radio, de televisie of andere publieke informatiemiddelen;
 2. het onderzoeken van strafbare feiten zoals hierboven omschreven;
 3. het behandelen van andere zaken zoals bij wet bepaald.

Civiele zaken

Het oordelen of vonnis wijzen in eerste aanleg:

 1. in burgerzaken in overeenstemming met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
 2. bij nalatenschappen en in andere niet-contentieuze zaken, en in zaken met betrekking tot het kadaster;
 3. in zaken met betrekking tot tenuitvoerlegging en zekerheidsstelling, tenzij anders door de wet bepaald.

Andere zaken

Het oordelen of vonnis wijzen in andere zaken zoals bij wet bepaald.

Rechtsbijstand

Het behandelen van rechtsbijstandszaken waar andere rechtbanken geen wettelijke bevoegdheid voor hebben.

Jurisdictie van arrondissementsrechtbanken

Overeenkomstig artikel 101 van de Wet op de rechterlijke organisatie zijn de arrondissementsrechtbanken in Slovenië bevoegd voor het behandelen van de volgende zaken:

Strafzaken

 1. het in eerste aanleg beoordelen van strafbare feiten die niet onder het rechtsgebied van de plaatselijke rechtbanken vallen;
 2. het verrichten van onderzoek of onderzoeksactiviteiten met betrekking tot strafbare feiten (zoals omschreven in punt 1 hierboven);
 3. het uitvoeren van prejudiciële procedures en het in eerste aanleg oordelen over strafbare feiten die door minderjarigen zijn gepleegd;
 4. het in eerste aanleg besluiten over de tenuitvoerlegging van een strafvonnis dat door een buitenlandse rechtbank is gewezen;
 5. de tenuitvoerlegging van strafvonnissen (voortkomend uit bovengenoemde punten 1, 3 en 4) en de tenuitvoerlegging van strafvonnissen van plaatselijke rechtbanken;
 6. het nemen van beslissingen over permissie voor de schending van mensenrechten en fundamentele vrijheden;
 7. het nemen van beslissingen in een buitengerechtelijke jury (ook in strafzaken die binnen het rechtsgebied van plaatselijke rechtbanken vallen);
 8. het behandelen van andere zaken zoals bij wet bepaald;
 9. het uitoefenen van toezicht met betrekking tot de wettige en juiste behandeling van veroordeelden en toezicht op gedetineerden.

Gespecialiseerde afdelingen van de (arrondissements)rechtbanken zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van de taken in de punten 1, 2, 3, 6, 7 en 8 in meer complexe zaken die betrekking hebben op georganiseerde en economische criminaliteit, terrorisme, corruptie en criminele activiteiten van vergelijkbare aard.

Civiele zaken

Om in eerste aanleg te oordelen en vonnis te wijzen in de volgende civiele zaken:

 1. in civiele zaken krachtens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
 2. inzake de erkenning van uitspraken van buitenlandse rechtbanken;
 3. in zaken waarbij er sprake was van verplichte schikking, faillissement en liquidatie als deze binnen het rechtsgebied van de rechtbank vallen en in onderling met elkaar samenhangende geschillen;
 4. in geschillen inzake intellectuele eigendomsrechten;
 5. over voorstellen voor het uitvaardigen van voorlopige maatregelen die voor het begin van een geschil zijn ingediend, waarover de rechtbank moet beslissen in overeenstemming met de regels inzake economische geschillen of zaken waarvoor arbitrage  is overeengekomen;
 6. in niet-contentieuze procedures waarin de deelnemers handelsvennootschappen, partners of belanghebbenden zijn en leden van organen van handelsvennootschappen op wie de wet inzake vennootschappen moet worden toegepast.

Arrondissementsrechtbanken zijn ook bevoegd voor:

 • het bijhouden van het handelsregister;
 • het beoordelen of wijzen van vonnis in andere zaken, indien zo bij wet bepaald;
 • rechtsbijstandzaken in zaken zoals bedoeld in bovengenoemde punten 1, 2, 3 en 4;
 • het verlenen van internationale rechtsbijstand.

Gerechtshoven

Overeenkomstig artikel 104 van de Wet op de rechterlijke organisatie hebben gerechtshoven de volgende bevoegdheden:

 1. het in tweede aanleg beoordelen of wijzen van vonnis in beroepen tegen beslissingen van plaatselijke en arrondissementsrechtbanken in hun rechtsgebied;
 2. het wijzen van vonnis in rechtsbevoegdheidsgeschillen tussen plaatselijke en arrondissementsrechtbanken in hun rechtsgebied, en inzake de overdracht van rechtsbevoegdheden aan een andere plaatselijke of arrondissementsrechtbank in hun rechtsgebied;
 3. het behandelen van andere zaken zoals bij wet bepaald.

Juridische gegevensbanken

Naam en URL van de gegevensbank

Jurisprudentie in de Republiek Slovenië

Is toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de gegevensbank is kosteloos te gebruiken.

Korte beschrijving van de inhoud

Via de website Jurisprudentie in de Republiek Slovenië krijgt u toegang tot verschillende gegevensbanken, zoals:

 • het rechtssysteem van de Republiek Slovenië;
 • de juridische administratie;
 • de openbare registers (kadasters, griffie).

Links

Rechterlijke instanties

Laatste update: 02/11/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.