Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Nationale gewone rechtbanken

Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de gewone rechtbanken in Luxemburg.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Gewone rechtbanken - inleiding

Krachtens de Grondwet berust de rechterlijke macht bij de hoven en rechtbanken, die algemene en lokale verordeningen en besluiten moeten toepassen, voor zover deze verenigbaar zijn met de wet.

Rechtbanken van de rechterlijke orde

Cour Supérieure de Justice (Hooggerechtshof)

De Cour Supérieure de Justice staat aan de top van de hiërarchie van de gewone rechtbanken en omvat de Cour de Cassation (Hof van Cassatie), de Cour d'Appel (Hof van Beroep) en het Parket-Generaal.

De Cour de Cassation, die een kamer met vijf rechters omvat, behandelt voornamelijk: beroepen tot nietigverklaring of cassatie van arresten van de verschillende kamers van de Cour d'Appel en van vonnissen die in laatste aanleg zijn gewezen. Partijen moeten zich door een advocaat laten vertegenwoordigen.

De Cour d'Appel telt tien kamers met telkens drie rechters. Ze behandelt civiele zaken, handelszaken, strafzaken (ernstige en zeer ernstige delicten) en zaken waarin de tribunaux du travail (arbeidsrechtbanken) van de twee gerechtelijke arrondissementen van het land uitspraak hebben gedaan. In alle zaken moeten partijen zich door een advocaat laten vertegenwoordigen, behalve in strafzaken en in kort geding. De strafkamer van de Cour d'Appel behandelt beroepen tegen vonnissen van de strafkamer van de Tribunal d'Arrondissement (arrondissementsrechtbank). Deze kamer telt vijf rechters.

Tribunaux d'Arrondissement (arrondissementsrechtbanken)

Het land is verdeeld in twee gerechtelijke arrondissementen, Luxemburg en Diekirch. In elk arrondissement is een Tribunal d'Arrondissement gevestigd.

De twee Tribunaux d'Arrondissement zijn verdeeld in sectoren met telkens drie rechters. Bij elk Tribunal d'Arrondissement is er een parket, dat bestaat uit een procureur en substituten. Bij elk Tribunal d'Arrondissement zijn er ook onderzoeksrechters, die zeer ernstige strafzaken (affaires criminelles) onderzoeken en indien nodig ernstige strafzaken (affaires correctionnelles).

Het Tribunal d'Arrondissement is de gewone rechter voor civiele en handelszaken en is bevoegd voor alle zaken waarvoor niet uitdrukkelijk een andere rechtbank bevoegd is verklaard op grond van de aard of het bedrag van de vordering.

Zij is bevoegd voor vorderingen met een waarde van meer dan 10 000 EUR.

Zij heeft uitsluitende bevoegdheid voor zaken waarvoor de wet haar uitdrukkelijk bevoegd verklaart op grond van de aard van de vordering. Zij heeft uitsluitende bevoegdheid voor het exequatur van vonnissen van buitenlandse rechtbanken en akten van buitenlandse overheidsfunctionarissen. De Tribunaux d'Arrondissement zijn ook bevoegd voor zaken als adoptie, voogdij, ontvoogding enzovoort.

Het Tribunal d'Arrondissement is bevoegd voor het beroep tegen vonnissen die in eerste aanleg zijn gewezen door de Justices de Paix (vredegerechten of kantongerechten) die in het gerechtelijk arrondissement van het Tribunal d'Arrondissement zijn gevestigd.

In beginsel wordt een vordering voor het Tribunal d'Arrondissement ingesteld door middel van een dagvaarding, die door een huissier de justice (gerechtsdeurwaarder) aan de tegenpartij wordt betekend.

De voorzitters van de Tribunaux d'Arrondissement – of hun plaatsvervangers – zijn kort gedingrechter en kunnen in die hoedanigheid voorlopig uitspraak doen in spoedeisende civiele en handelszaken.

De Tribunaux d'Arrondissement treden ook op in strafzaken, als Tribunal Correctionnel (correctionele rechtbank) of Tribunal Criminel (criminele rechtbank). Ze zijn bevoegd voor alle ernstige delicten (délits), dat wil zeggen inbreuken op de wet die met een correctionele straf worden bestraft, en zeer ernstige delicten (crimes), na verwijzing door de Chambre du Conseil (raadkamer) of de Chambre du Conseil van de Cour d'Appel. De verdachten moeten persoonlijk aanwezig zijn, tenzij de inbreuk slechts met een boete wordt bestraft. In dat geval mogen zij zich door een advocaat laten vertegenwoordigen.

Voor de Tribunal d'Arrondissement moeten partijen zich in beginsel door een advocaat laten vertegenwoordigen, tenzij de wet anders bepaalt, bijvoorbeeld in handelszaken of in kort geding, waar de partijen zelf mogen pleiten.

Justices de Paix (vredegerechten of kantongerechten)

Er zijn drie Justices de Paix: een in Luxemburg, een in Esch-sur-Alzette (gerechtelijk arrondissement Luxemburg) en een in Diekirch (gerechtelijk arrondissement Diekirch).

In civiele en handelszaken behandelt de juge de paix (vrederechter of kantonrechter) alle zaken waarvoor de nieuwe code de procédure civile (wetboek burgerlijke rechtsvordering) of andere wettelijke bepalingen hem bevoegd verklaren. Hij doet uitspraak in laatste aanleg in zaken met een waarde tot 2 000 EUR. In zaken met een waarde tot 10 000 EUR doet hij uitspraak in eerste aanleg.

Hij is bevoegd voor bepaalde materies, zoals beslag op loon, pensioen en uitkeringen en de verdeling van de in beslag genomen bedragen, en dit ongeacht de hoogte van de schuld.

In beginsel wordt een vordering bij de juge de paix ingesteld door middel van een deurwaardersexploot, dagvaarding genoemd. Sommige vorderingen kunnen worden ingesteld door middel van een verzoekschrift dat bij de griffie wordt ingediend. Voor de juge de paix verschijnen de partijen persoonlijk of laten zij zich vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiger mag een advocaat zijn, of de echtgenoot, een verwant in rechte lijn of een verwant in zijlijn tot de derde graad, of een persoon die in uitsluitende dienst is van een partij of diens onderneming.

In strafzaken treedt de juge de paix op als juge de police (politierechter). In die hoedanigheid doet hij uitspraak over inbreuken op de wet die met een boete van 25 tot 250 EUR worden bestraft, en over ernstige delicten die door de raadkamer naar het Tribunal de Police (politierechtbank) zijn verwezen.

Ook doet hij uitspraak over inbreuken die met een zwaardere straf dan een politiestraf worden bestraft, op voorwaarde dat de wet hem daarvoor bevoegd verklaart. Tegen vonnissen van het Tribunal de Police kan altijd beroep worden ingesteld. De termijn om beroep in te stellen bedraagt veertig dagen, te rekenen vanaf de datum waarop het vonnis is uitgesproken. Is het vonnis bij verstek gewezen, dan loopt de termijn vanaf de datum van betekening daarvan aan de betrokken persoon of aan diens woonplaats. Beroep dient bij het Tribunal Correctionnel te worden ingesteld.

Bij elke Justice de Paix is er een Juridiction du Travail (arbeidsrechtbank), die bevoegd is voor geschillen in verband met arbeidsovereenkomsten en leercontracten. Beroep dient bij de Cour Supérieure de Justice te worden ingesteld.

Juridische gegevensbanken

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Korte beschrijving van de inhoud

Zie de website van de rechtbanken van de rechterlijke orde.

Zie de website van de rechtbanken van de bestuurlijke orde.

Links

Ministerie van Justitie

Laatste update: 20/12/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website