Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Nationale gewone rechtbanken

Tsjechië

Het Tsjechische rechtbankenstelsel omvat 89 districtsrechtbanken, 8 regionale rechtbanken en het Hooggerechtshof.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Gewone rechtbanken – inleiding

Rechtsbevoegdheid in civielrechtelijke zaken

Civielrechtelijke zaken worden behandeld door districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, gerechtshoven en het Hooggerechtshof van de Tsjechische Republiek.

Rechtbanken van eerste aanleg

Districtsrechtbanken behandelen geschillen en andere juridische kwesties in civielrechtelijke, arbeidsrechtelijke, familierechtelijke en handelszaken wanneer geen ander gerecht ter zake materieel bevoegd is.

Andere zaken die niet onder het privaatrecht vallen (bijvoorbeeld over de benoeming of afzetting van arbiters, de herroeping van een arbitragebeslissing enz.) worden door districtsrechtbanken behandeld in het kader van civielrechtelijke procedures indien de wet dit voorschrijft.

Rechtszaken die onder de bevoegdheid van een districtsrechtbank vallen, worden doorgaans door een alleensprekende rechter behandeld.

Arbeidsrechtelijke en andere in de wet gespecificeerde zaken worden behandeld door een kamer bestaande uit één rechter en twee leken.

Regionale rechtbanken fungeren als rechtbanken van eerste aanleg in zaken en geschillen zoals beschreven in artikel 9, lid 2, en artikel 9 bis, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Zaken gebracht voor een regionale rechtbank die fungeert als rechtbank van eerste aanleg worden behandeld door een alleensprekende rechter; waar wettelijk bepaald, worden zaken in eerste aanleg behandeld door een kamer bestaande uit een president en twee andere rechters.

Het Hooggerechtshof fungeert als gerecht van eerste aanleg krachtens artikel 67 van wet nr. 97/1963 (de wet betreffende internationaal privaat- en procesrecht); volgens de bepalingen en voorwaarden van deze wet erkent het Hooggerechtshof uitspraken van buitenlandse rechtbanken.

Het Hooggerechtshof spreekt recht in kamers of Hoge Kamers.

Tweede aanleg

Wanneer een districtsrechtbank een zaak in eerste aanleg behandelt, is het hof van beroep (gerecht van tweede aanleg) een regionale rechtbank.

Wanneer een zaak in eerste aanleg in behandeling is bij een regionale rechtbank, is het hof van beroep een gerechtshof.

De gerechtshoven houden zitting in kamers bestaande uit een president en twee andere rechters, tenzij een speciale wet anders voorschrijft.

Juridische gegevensbank

De Tsjechische wetgeving is beschikbaar via het officiële portaal van de Tsjechische regering (alleen in het Tsjechisch).

Is de toegang tot de juridische gegevensbank kosteloos?

Ja, alleen via dit portaal zijn wetsteksten kosteloos beschikbaar.

Rechtsbevoegdheid in strafrechtelijke zaken

Strafrechtelijke zaken worden behandeld door districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, gerechtshoven en het Hooggerechtshof van de Tsjechische Republiek.

Rechtbanken van eerste aanleg

Tenzij wet nr. 141/1961 betreffende strafprocessen anders bepaalt, worden zaken in eerste aanleg door een districtsrechtbank behandeld.

Districtsrechtbanken behandelen zaken die zijn gespecificeerd in rechtshandelingen betreffende procedures die worden gevoerd bij rechtbanken die recht spreken in een meervoudige kamer; andere zaken worden behandeld door een alleensprekende rechter. In kamers van districtsrechtbanken wordt recht gesproken door een president en twee rechter-bijzitters. Een alleensprekende rechter kan een rechter of president zijn. Alleen rechters kunnen als presidenten fungeren.

Strafzaken in eerste aanleg worden behandeld door regionale rechtbanken indien de wettelijk voorgeschreven sanctie voor de betrokken misdrijven ten minste vijf jaar gevangenisstraf is of indien een speciale straf kan worden opgelegd. Procedures met betrekking tot strafbare feiten zoals beschreven in artikel 17, lid 1, van de strafproceswet worden in eerste aanleg gevoerd door een regionale rechtbank, ook wanneer de minimumgevangenisstraf lager is.

Regionale rechtbanken spreken recht in kamers. Alleensprekende rechters behandelen de zaken gespecificeerd in de desbetreffende rechtshandelingen inzake gerechtelijke procedures.

Kamers van regionale rechtbanken bestaan uit:

a)      een president en twee rechter-bijzitters, waarbij de kamer fungeert als gerecht van eerste aanleg bij een strafzaak;

b)      een president en twee rechters in andere zaken.

Een alleensprekende rechter kan een rechter of een president zijn. Alleen rechters kunnen als presidenten fungeren.


Tweede aanleg

Beroepen ingesteld tegen beslissingen van districtsrechtbanken komen voor een hogere regionale rechtbank. Beroepen ingesteld tegen beslissingen van een regionale rechtbank die als rechtbank van eerste aanleg fungeert, worden door een gerechtshof behandeld.

Een gerechtshof houdt zitting in kamers bestaande uit een president en twee andere rechters, tenzij een speciale wet anders voorschrijft.

Rechtsbevoegdheid in bestuursrechtelijke zaken

De rol van de administratieve rechtspraak is het beschermen van subjectieve burgerlijke rechten van natuurlijke en rechtspersonen.

Deze rol wordt vervuld door administratieve rechtbanken. Dit zijn gespecialiseerde kamers binnen het stelsel van regionale rechtbanken die als administratieve rechtbanken van eerste aanleg fungeren.

In administratieve rechtbanken wordt de president bijgestaan door vicepresidenten alsmede andere rechters. Individuele rechtszaken worden behandeld door een college van drie rechters.

Administratieve rechtbanken behandelen:

a)      klachten tegen uitgevaardigde beslissingen op het terrein van openbaar bestuur door een bestuursorgaan, meer bepaald een uitvoerende instantie, de overheidsinstantie van een autonome geografische entiteit, een natuurlijke of rechtspersoon of andere autoriteit die werd verzocht de rechten en plichten te bepalen van natuurlijke en rechtspersonen op het terrein van openbaar bestuur;

b)      bescherming tegen nalatigheid van een bestuursorgaan;

c)      bescherming in geval van een onrechtmatige gedraging van een bestuursorgaan;

d)     klachten ten aanzien van rechtsbevoegdheid;

e)      zaken over verkiezingen en lokale/regionale referenda;

f)       zaken met betrekking tot politieke partijen en bewegingen;

g)      volledige of gedeeltelijke intrekking van algemene maatregelen vanwege de wederrechtelijke aard ervan;

h)      zaken betreffende de disciplinaire verantwoordelijkheid van rechters, gerechtsambtenaren, openbare aanklagers en gerechtsdeurwaarders, en

i)        zaken in verband met bepaalde regels inzake beroepen.

Het Administratieve Hooggerechtshof is de administratieve rechtbank van laatste aanleg en bestaat uit de president van het Administratieve Hooggerechtshof, de vicepresidenten en rechters. Rechtszaken worden doorgaans behandeld door een kamer van drie rechters.

Naast beroepszaken behandelt het Administratieve Hooggerechtshof zaken over de ontbinding van politieke partijen of politieke bewegingen, de schorsing of hervatting van hun activiteiten, klachten ten aanzien van rechtsbevoegdheid, en de volledige of gedeeltelijke intrekking van maatregelen van algemene aard. Aan speciale wetten kan het Administratieve Hooggerechtshof verdere materiële bevoegdheid ontlenen.

Nadere informatie is te vinden op de volgende website:Evropský soudní atlas ve vìcech obèanských – Soustava soudù v Èeské republice [Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken – Rechtbankenstelsel in Tsjechië].

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende website: Nejvyšší správní soud [Administratieve Hooggerechtshof].

Links

Organisatie van de rechterlijke macht

Stelsel van rechtbanken

Laatste update: 09/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.