Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Qrati ordinarji nazzjonali

Lussemburgu

F’din is-sezzjoni ssibu deskrizzjoni qasira tal-organizzazzjoni tal-qrati ordinarji fil-Lussemburgu.

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Il-qrati ordinarji - introduzzjoni

Il-Qrati u t-tribunali huma mogħtija s-setgħa ġudizzjarja mill-Kostituzzjoni u japplikaw biss il-liġijiet u r-regolamenti ġenerali u lokali li jkunu konformi mal-liġijiet.

Il-qrati ġudizzjarji

Il-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja

Fil-quċċata tal-ġerarkija tal-qrati ġudizzjarji hemm il-qorti superjuri tal-ġustizzja li tinkludi Qorti tal-Kassazzjoni u Qorti tal-Appell, kif ukollUffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali.

Quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni, li għandha awla b'ħames imħallfin, jitressqu prinċipalment: il-kawżi għall-annullament jew ritrattazzjoni tas-sentenzi mogħtija mill-awli differenti tal-Qorti tal-appell u s-sentenzi mogħtija fl-aħħar istanza. L-assistenza legali hija obbligatorja.

Il-Qorti tal-Appell hija magħmula minn għaxar awli ppreseduti minn 3 ġudikanti. Hija tisma' kwistjonijiet ċivili, kummerċjali, kriminali u korrettivi, kif ukoll kwistjonijiet mismugħa mit-tribunali tax-xogħol fiż-żewġ distretti ġudizzjarji tal-pajjiż. L-assistenza legali hija obbligatorja, ħlief fil-kwistjonijiet kriminali u l-miżuri provviżorji (référés). L-awla kriminali tal-qorti tal-appell tisma' l-appelli mis-sentenzi tal-awla kriminali tat-Tribunal tad-Distrett. Din l-awla hija ppreseduta minn ħames ġudikanti.

It-Tribunali tad-Distrett

Il-pajjiż huwa maqsum f'żewġ distretti ġudizzjarji u kull wieħed minnhom għandu Tribunal tad-Distrett, wieħed ġewwa l-Lussemburgu u l-ieħor f'Diekirch.

Iż-żewġ Tribunali tad-Distrett huma maqsuma f'sezzjonijiet ippreseduti minn tliet imħallfin; fi ħdan kull Tribunal tad-Distrett hemm l-uffiċċju tal-Prosekuzzjoni magħmul minn Prokuratur tal-Istat u sostituti. Il- maġistrati inkwirenti (juges d'instructions) fi ħdan kull Tribunal tad-Distrett huma kompetenti biex imexxu l-inkjesta maġisterjali u, jekk ikun hemm bżonn, il-kwistjonijiet korrettivi.

Fi kwistjonijiet ċivili u kriminali, it-Tribunal tad-Distrett għandu ġuriżdizzjoni residwa u jisma' l-kwistjonijiet kollha li ma jaqgħux taħt il-ġuriżdizzjoni espressa ta' qrati oħra minħabba n-natura jew il-valur tat-talba.

It-Tribunal għandu ġuriżdizzjoni ratione valoris għat-talbiet b'valur ogħla minn EUR 10 000.

Huwa għandu ġuriżdizzjoni esklussiva biex jisma' kwistjonijiet li, minħabba n-natura tagħhom, jiġu assenjati lilu espressament mil-liġi. It-Tribunal jisma' esklużivament talbiet għall-eżekuzzjoni ta' sentenzi mogħtija minn tribunali barranin u tal-atti awtentikati mill-uffiċċjali pubbliċi barranin. It-Tribunali tad-Distrett għandhom ukoll ġuriżdizzjoni volontarja, jiġifieri fil-qasam tal-adozzjoni, it-tutela, l-emanċipazzjoni, eċċ.

It-Tribunal tad-Distrett jisma' l-appelli mis-sentenzi mogħtija fil-prim'istanza mill-Kummisarji tal-Ġustizzja li għandhom l-awla tagħhom fi ħdan id-distrett ġudizzjarju tat-Tribunal.

Il-kawżi quddiem it-Tribunal tad-Distrett jiġu introdotti prinċipalment permezz ta' rikors, li jiġi nnotifikat lill-konvenut mill-marixxall tal-qorti.

Il-presidenti tat-Tribunali tad-Distrett, jew il-maġistrati maħtura bħala sostituti, għandhom ġuriżdizzjoni fi proċeduri sommarji (référés) f'każijiet urġenti, f'materji ċivili u kummerċjali.

It-Tribunali tad-Distrett għandhom ġuriżdizzjoni kriminali bħala Tribunali Korrettivi u Kriminali. Għandhom ġuriżdizzjoni biex jittrattaw ir-reati kollha, jiġifieri l-kontravvenzjonijiet punibbli b'piena ta' priġunerija, kif ukoll il-fatti kkwalifikati bħala delitti mil-liġi, li jitressqu quddiemhom mit-taqsima inkwirenti (Chambre du Conseil) jew mit-taqsima inkwirenti tal-Qorti tal-Appell. L-akkużati jridu jidhru quddiem il-Qorti personalment, ħlief f'każ ta' kontravvenzjoni punibbli biss b'ammenda; f'dak il-każ l-akkużati jistgħu jiġu rappreżentati minn avukat.

Bħala regola ġenerali, il-preżenza ta' avukat hija obbligatorja quddiem it-Tribunal tad-Distrett, ħlief fl-eċċezzjonijiet stabbiliti bil-liġi, bħal pereżempju fil-qasam kummerċjali u proċeduri sommarji fejn il-partijiet jistgħu jressqu t-talbiet tagħhom huma stess.

Il-Kummissarji tal-Ġustizzja

Hemm 3 Kummissarji tal-Ġustizzja, wieħed il-Lussemburgu, wieħed Esch-sur-Alzette ( distrett ġudizzjarju tal-Lussemburgu) u l-ieħor f'Diekirch (distrett ġudizzjarju ta' Diekirch).

Fl-oqsma ċivili u kummerċjali, il-Kummissarju tal-Ġustizzja jisma' l-kwistjonijiet kollha li fuqhom għandu ġuriżdizzjoni bis-saħħa tal-kodiċi l-ġdid tal-proċedura ċivili jew permezz ta' dispożizzjonijiet ġuridiċi oħra; għandu ġuriżdizzjoni tal-aħħar istanza sa valur massimu ta' EUR 2 000, u ġuriżdizzjoni soġġetta għal appell sa valur massimu ta' EUR 10 000.

Il-Kummissarju jisma' ċerti materji bħal pereżempju mandati ta' sekwestru minħabba xogħlijiet mhux imħallsa, pensjonijiet u dħul ieħor, kif ukoll jiddeċiedi kif ser jitqassmu l-flus maqbuda permezz tal-mandat ikun xi jkun l-ammont tad-djun.

Bħala regola ġenerali, it-talba ssir quddiem il-Kummissarji tal-Ġustizzja permezz ta' rikors ġuramentat imsejjaħ ċitazzjoni innotifikat bil-marixxal. Numru ta' talbiet jitressqu billi jiddaħħal rikors fir-reġistru tal-qorti. Quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja, il-partijiet jistgħu jidhru waħedhom jew permezz ta' rappreżentant. Dan ir-rappreżentant jista' jkun avukat, il-konjuġi, il-ġenturi jew qrabatu mid-demm, il-ġenituri jew qrabha biż-żwieġ sat-tielet grad inkluż, kif ukoll persuni li taħdem personalment u esklussivament fis-servizz ta' parti minnhom jew fl-intrapriża tagħhom.

Fil-qasam kriminali, il-Kummissarju tal-Ġustizzja jaqdi l-funzjonijiet ta' tribunal tal-pulizija. Bħala tribunal tal-Pulizija huwa jittratta l-kontravvenzjoniijiet jew il-ksur tal-liġi punibbli b'ammenda ta' bejn EUR 25 sa 250, kif ukoll il-ksur, ikkwalifikati b'delitti mil-liġi, illi t-taqsima inkwirenti tressaq quddiem it-tribunal tal-Pulizija.

Huwa jittratta wkoll il-ksur punibbli b'pieni ogħla mill-pieni li jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni tat-Tribunal tal-pulizija. Is-sentenzi mogħtija mit-tribunali tal-Pulizija dejjem jistgħu jiġu attakkati fl-appell. L-appell irid isir fi żmien 40 ġurnata mid-data tal-għotja tas-sentenza, jew f'każ ta' kontumaċja, mid-data li fiha s-sentenza tiġi nnotifikata lill-persuna jew tintbagħat fl-indirizz tagħha. L-appell jitressaq quddiem it-Tribunal Kriminali (Tribunal Correctionnel).

Kull Kummissarju tal-Ġustizzja għandu ġuriżdizzjoni fuq kwistjonijiet tax-xogħol, tilwim marbut ma' kuntratti tax-xogħol u l-kuntratti tal-apprentisti. L-appell jitressaq quddiem il-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja.

Il-bażijiet tad-dejta ġuridika

L-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas.

Deskrizzjoni qasira tal-kontenut

Ara s-sit elettroniku tal-Qrati ġudizzjarji.

Ara s-sit elettroniku tal-Qrati ġudizzjarji.

Ħoloq relatati

Ministeru tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 20/12/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna