Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Qrati ordinarji nazzjonali

Ġermanja

Din it-taqsima tagħtik informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati ordinarji fil-Ġermanja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Qrati ordinarji – introduzzjoni

Kompetenza fi kwistjonijiet ċivili

Il-qrati lokali (Amtsgerichte) bħala qrati tal-prim’istanza għandhom kompetenza f’kawżi ċivili – prinċipalment f’kawżi fejn il-valur tal-kawża huwa ta’ €5000 jew anqas. Għandhom ukoll kompetenza fi kwistjonijiet li ma jiddependux mill-valur tal-kawża, bħal tilwim dwar kirjiet u kwistjonijiet familjari u ta’ manteniment.

Il-kawżi fil-qrati lokali jistgħu jinstemgħu minn imħallef individwali.

Il-qrati reġjonali (Landgerichte) bħala qrati tal-prim’istanza għandhom kompetenza fil-kawżi tal-liġi ċivili li jinvolvu tilwim kollu li ma jiġix assenjat lill-qrati lokali. Ġeneralment, dan ikun tilwim fejn il-valur tal-kawża ikun iktar minn €5000.

Fil-prinċipju, il-kawżi quddiem il-qrati reġjonali jinstemgħu wkoll minn imħallef individwali. Il-kwistjonijiet diffiċli u l-kawżi li għandhom importanza fundamentali, però, jiġu deċiżi fl-uffiċċji tal-imħallfin, jiġifieri tribunal magħmul minn tlitt imħallfin professjonali.

Il-qrati reġjonali tat-tieni istanza jisimgħu kawżi fi tribunali ċivili fi ħdan il-qrati reġjonali. Dawn ġeneralment ikunu magħmula minn tlitt imħallfin, li jisimgħu l-appelli mis-sentenzi tal-qrati lokali.

Barra minn hekk, fil-qrati reġjonali jistgħu jiġu stabbiliti uffiċċji tal-imħallfin għal kwistjonijiet kummerċjali. Dawn ġeneralment ikunu responsabbli mit-tilwim tal-ewwel u tat-tieni istanzi bejn il-kummerċjanti/in-negozjanti. Dawn l-uffiċċji jkunu magħmula minn imħallef professjonali wieħed u minn żewġt imħallfin popolari li jkunu negozjanti.

Il-qrati reġjonali superjuri (Oberlandesgerichte) ġeneralment ikunu qrati tat-tieni istanza. F’kawżi ċivili, dawn jisimgħu l-appelli mis-sentenzi tal-qrati reġjonali, u l-appelli mis-sentenzi tal-qrati lokali fi kwistjonijiet familjari.

Is-senati tal-qrati reġjonali superjuri, fil-prinċipju, jikkonsistu fi tlitt imħallfin professjonali. Il-kawżi ċivili li ma jkollhom l-ebda diffikultà speċjali u li ma jkollhomx importanza fundamentali, però, jistgħu jiġu ttrasferiti f’idejn imħallfin individwali.

L-ogħla qorti ordinarja hija l-Qorti Federali tal-Ġustizzja (Bundesgerichtshof), li hija l-qorti li kontra d-deċiżjonijiet tagħha ma jkun hemm l-ebda appell u li tittratta l-appelli fuq punti ta’ liġi biss. Is-senati tal-qorti federali superjuri huma magħmula minn ħamest imħallfin professjonali.

Kompetenza fi kwistjonijiet kriminali

Qrati tal-prim’istanza

L-Att dwar il-Ġudikatura (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) jistabbilixxi l-kompetenza tal-qrati fil-proċedimenti kriminali. Il-qorti lokali (Amtsgericht) hija l-qorti tal-prim’istanza fil-kwistjonijiet kriminali, sakemm ma tkunx stabbilita l-kompetenza tal-qorti reġjonali jew tal-qorti reġjonali superjuri (numri 1 sa 3 tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 24 GVG). Fil-prinċipju, (Artikolu 25 GVG) id-deċiżjoni tittieħed minn imħallef wieħed tal-qorti kriminali, jekk:

  • Tikkonċerna reat (Vergehen), jew
  • Qed issir bħala prosekuzzjoni pubblika, u
  • Jekk ma tkunx antiċipata penali iktar iebsa minn sentenza ta’ sentejn ħabs.

Fil-każijiet kollha l-oħra, tkun responsabbli qorti tal-maġistrati (ġurija; Artikolu 28 GVG); din tkun magħmula minn imħallef professjonali wieħed u minn evalwaturi popolari.

Il-kawżi assenjati lill-qrati tal-maġistrati jikkonċernaw delitti li jkunu medjament serji, li fir-rigward tagħhom ikollha kompetenza l-qorti lokali (l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 24 GVG), sakemm ma jkunux ġew assenjati lil imħallef tal-qorti kriminali (Artikolu 25 GVG). Dan jinvolvi kawżi fejn il-penali antiċipata tkun sentenza ħabs ta’ bejn sentejn u erba’ snin. Barra minn hekk, qorti tal-maġistrati hekk imsejħa estiża tista’ tisma’ kawża bħal din fuq it-talba tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku (it-tieni paragrafu tal-Artikolu 29 GVG) – jekk l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku u l-qorti jikkunsidraw li tinħtieġ konsultazzjoni addizzjonali ma’ mħallef professjonali ieħor minħabba n-natura tal-kwistjoni.

Il-kompetenza tal-qorti reġjonali (Landgericht) tal-prim’istanza hija pprovduta fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 74 GVG. Għaldaqstant, il-qorti reġjonali hija responsabbli mid-delitti kollha li la l-qorti lokali u lanqas il-qrati reġjonali superjuri mhuma responsabbli għalihom, jiġifieri fejn ikun antiċipat perjodu itwal ta’ ħabs.

Għandu jiġi nnotat li l-liġi kriminali Ġermaniża tagħmel distinzjoni bejn “reat” (Vergehen) fuq in-naħa l-waħda, u “delitt” (Verbrechen) fuq l-oħra. Delitt f’dan is-sens (skont il-Kodiċi Kriminali Federali) huwa att kriminali li fir-rigward tiegħu l-liġi tipprovdi għal penali minima ta’ mill-inqas sena ħabs. B’hekk, id-delitti huma l-iktar atti kriminali serji.

Il-qorti reġjonali hija wkoll responsabbli mir-reati kriminali l-oħra kollha fejn il-penali antiċipata teċċedi l-erba’ snin (każ 1, it-tieni sentenza tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 74 GVG). Din il-qorti jkollha kompetenza wkoll jekk l-uffiċċju tal-prosekutur jiddeċiedi li jiftaħ kawża fil-qorti reġjonali minħabba l-importanza speċjali tal-kawża, anki jekk ikollha kompetenza l-qorti lokali.

It-tribunali fil-qorti reġjonali jinstemgħu mid-diviżjoni tal-qorti kriminali. Id-deċiżjonijiet tal-ewwel istanza jittieħdu minn qorti kriminali kbira (Große Strafkammer) u ġeneralment jinstemgħu minn tlitt imħallfin professjonali u minn żewġ evalwaturi popolari. Skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 76 GVG, qorti kriminali kbira tista’ tiddeċiedi fil-bidu ta’ proċess li l-kawża tista’ tinstema’ minn żewġt imħallfin professjonali u minn żewġ evalwaturi popolari biss.

Il-qorti reġjonali superjuri hija qorti tal-prim’istanza għad-delitti u għar-reati elenkati fl-ewwel u fit-tieni paragrafi tal-Artikolu 120 GVG, li l-parti l-kbira minnhom jikkonċernaw is-sigurtà/l-eżistenza tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Is-senati tal-Qorti Federali tal-Ġustizzja jistgħu jisimgħu l-kawża b’ħamest imħallfin professjonali, inkluż l-imħallef li jippresjedi. Madankollu, meta jibda l-proċess, is-senat għall-kwistjonijiet kriminali jista’ jiddeċiedi li l-kawża tista’ tinstema’ minn tlitt imħallfin professjonali, inkluż l-imħallef li jippresjedi, sakemm is-serjetà jew id-diffikultà tal-kwistjoni ma turix il-ħtieġa tal-parteċipazzjoni ta’ żewġt imħallfin professjonali oħrajn (l-ewwel u t-tieni sentenzi tat-tieni pargrafu tal-Artikolu 122 tal-Att dwar il-Ġudikatura / GVG).

Appelli

Meta jsir appell minn sentenza tal-qorti lokali, ir-rimedju normali huwa li l-appell jitressaq quddiem il-qorti reġjonali (Artikolu 312 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali [StPO]), fejn l-appell jinstema’ minn dik li tissejjaħ qorti/diviżjoni kriminali żgħira (kleine Strafkammer). Din hija magħmula minn imħallef professjonali wieħed u minn żewġ evalwaturi popolari. Fil-każ tal-appelli mis-sentenza ta’ qorti tal-maġistrati estiża tal-qorti lokali, jingħaqad magħhom imħallef professjonali ieħor. Barra minn hekk (Artikolu 335 StPO), mis-sentenzi tal-qorti lokali tal-prim’istanza jista’ jsir dak li jissejjaħ “appell b’qabża ’l quddiem” (“Sprungrevision”), li dwaru tista’ tiddeċiedi l-qorti reġjonali superjuri.

Appell fuq punti ta’ liġi (Revision) jista’ jiġi ppreżentat kontra s-sentenzi kollha fil-qrati tal-prim’istanza – kemm tal-qorti reġjonali kif ukoll tal-qorti reġjonali superjuri – (Artikolu 333 StPO). Il-Qorti Federali tal-Ġustizzja hija l-qorti tal-appell (Revisionsinstanz) mid-deċiżjonijiet kollha tal-qorti reġjonali superjuri u tal-qrati kriminali l-kbar (diviżjonijiet) tal-qorti reġjonali (l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 135 GVG). Is-senati tal-Qorti Federali Superjuri jistgħu jiddeċiedu dwar ir-reviżjoni b’ħames membri professjonali, inkluż l-imħallef li jippresjedi. L-appelli minn sentenzi (oħrajn) tal-qrati reġjonali jiġu deċiżi mill-qrati reġjonali superjuri.

Links relatati

Qorti Federali tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 29/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna