Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Parastās valstu tiesas

Slovākija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par Slovākijas vispārējās piekritības tiesām.

Saturu nodrošina
Slovākija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Vispārējās piekritības tiesas – ievads

Rajona tiesas (okresné súdy) pirmajā instancē izskata civillietas un krimināllietas, ja noteikumos, kas attiecas uz tiesu procesiem, nav paredzēta cita kārtība. Tās izskata arī ar vēlēšanu tiesībām saistītas lietas īpašajos likumos noteiktajos gadījumos.

Reģionālās tiesas (krajské súdy) otrajā instancē izskata civillietas un krimināllietas, ko rajona tiesas izskatījušas pirmajā instancē. Reģionālās tiesas ir pirmās instances tiesas administratīvajās lietās, ja likumā nav noteikts citādi. Reģionālās tiesas izskata arī citas lietas, ja tas ir paredzēts īpašos likumos (piemēram, Likumā par aizsardzību pret saziņas pārtveršanu).

Slovākijas Republikas Augstākā tiesa (Najvyšší súd Slovenskej republiky) likumā noteiktajos gadījumos izskata parastā kārtībā iesniegtas sūdzības par reģionālo tiesu un Specializētās krimināltiesas nolēmumiem.

Slovākijas Republikas Augstākā tiesa likumā noteiktajos gadījumos izskata arī ārkārtas sūdzības par rajona tiesu, reģionālo tiesu, Speciālās krimināltiesas un Augstākās tiesas pieņemtajiem nolēmumiem. Slovākijas Republikas Augstākā tiesa izšķir arī strīdus par jurisdikciju in rem starp tiesām un publiskās pārvaldes iestādēm.

Slovākijas Republikas Augstākā tiesa var arī nodot lietu citai tiesai, kas nav kompetentā tiesa, gadījumos, kas noteikti likumā un tiesu procesiem piemērojamos noteikumos.

Juridiskās datubāzes

Papildinformāciju var iegūt Slovākijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Vispārējās piekritības tiesu organizācija

Slovākijas tiesu iestādes

Slovākijas tiesu iestādes ietver:

 • rajona tiesas;
 • reģionālās tiesas;
 • Speciālo krimināltiesu;
 • Slovākijas Republikas Augstāko tiesu.

Tiesu jurisdikcija

Rajona tiesas

Rajona tiesas pirmajā instancē izskata civillietas un krimināllietas, ja noteikumos, kas attiecas uz tiesu procesiem, nav paredzēta cita kārtība.

Rajona tiesas izskata arī ar vēlēšanu tiesībām saistītas lietas īpašajos likumos noteiktajos gadījumos.

Reģionālās tiesas

Reģionālās tiesas otrajā instancē izskata rajona tiesu pirmajā instancē izskatītās civillietas un krimināllietas.

Noteikumi par tiesas procesiem nosaka civillietu un krimināllietu veidus, kurās reģionālās tiesas izskata lietas pirmajā instancē.

Reģionālās tiesas ir pirmās instances tiesas administratīvajās lietās, ja īpašā likumā nav noteikts citādi.

Reģionālās tiesas izskata arī citas lietas, ja tas noteikts īpašā likumā (Likumā Nr. 166/2003 par privātuma aizsardzību pret nelikumīgu informācijas tehnoloģiju izmantošanu un ar ko groza noteiktus likumus).

Speciālā krimināltiesa

Speciālā krimināltiesa izskata krimināllietas un citas lietas, kas paredzētas tiesu procesiem piemērojamajos noteikumos.

Augstākā tiesa

Augstākā tiesa izskata un lemj par:

 • sūdzībām parastā kārtībā par reģionālo tiesu un Speciālās krimināltiesas nolēmumiem, ja tas paredzēts tiesu procesiem piemērojamos noteikumos;
 • sūdzībām ārkārtas kārtībā par rajona tiesu, reģionālo tiesu un Speciālās krimināltiesas un Augstākās tiesas nolēmumiem, ja tas paredzēts tiesu procesiem piemērojamos noteikumos;
 • strīdiem par jurisdikciju in rem starp tiesām un publiskās pārvaldes iestādēm;
 • lietas nodošanu tiesai, kas nav kompetentā tiesa, ja tas paredzēts tiesu procesiem piemērojamos noteikumos;
 • citām lietām, kas paredzētas likumā vai starptautiskā līgumā.

Augstākā tiesa lemj par lietu izskatīšanu no jauna tiesību normu pārkāpumu dēļ lietās, kurās jau ir pieņemts galīgais nolēmums.

Augstākā tiesa veicina likumu un citu vispārsaistošu noteikumu vienotu interpretāciju un konsekventu piemērošanu:

 • ar saviem nolēmumiem;
 • pieņemot atzinumus, kuru mērķis ir vienādot likumu un citu vispārsaistošu aktu interpretāciju;
 • publicējot nozīmīgās lietās pieņemtus nolēmumus “Slovākijas Republikas Augstākās tiesas atzinumu un tiesu nolēmumu apkopojumā”.

Saites

Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 18/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu