Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Parastās valstu tiesas

Rumānija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par vispārējās piekritības tiesām Rumānijā.

Saturu nodrošina
Rumānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Rumānijas tiesu sistēma – ievads

Rumānijas tiesu sistēma ir veidota šādi:

Tiesas un prokuratūras

1. līmenis

 1. Pirmās instances (rajonu) tiesas (176)
 2. Prokuratūras

2. līmenis

 1. Tribunāli (42)
 2. Specializētie tribunāli (3)
 3. Bērnu un ģimenes lietu tribunāls (1)
 4. Prokuratūras

3. līmenis

 1. Apelācijas tiesas (15)
 2. Prokuratūras

4. līmenis

 1. Augstākā kasācijas tiesa
 2. Ģenerālprokuratūra

Rumānijas tiesu sistēmā ietilpst Augstākā kasācijas tiesa un citas vispārējās jurisdikcijas tiesas.

Tiesas

Augstākā kasācijas tiesa

Kā augstākā tiesa Rumānijā tā ir vienīgā tiesu iestāde ar pilnvarām nodrošināt likumu konsekventu interpretāciju un piemērošanu citās tiesās. Galvenā procedūra šim nolūkam ir “prasība tiesiskuma interesēs”.

Augstākajā kasācijas tiesā ir četras nodaļas ar dažādu kompetenci:

 • I Civillietu nodaļa;
 • II Civillietu nodaļa;
 • Krimināllietu nodaļa;
 • Administratīvo un nodokļu lietu nodaļa.

Augstākajā tiesā ir arī citas nodaļas ar īpašu kompetenci – četras kolēģijas piecu tiesnešu sastāvā, apvienotās nodaļas, kolēģija nolēmumu pārskatīšanai tiesiskuma interesēs un kolēģija noteiktu juridisku jautājumu risināšanai.

Augstākajā kasācijas tiesā ietilpstošā I Civillietu nodaļa, II Civillietu nodaļa un Administratīvo un nodokļu lietu nodaļa izskata pieteikumus par apelācijas tiesu un atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam – arī citu tiesu nolēmumu pārskatīšanu un pieteikumus par spēkā nestājušos nolēmumu vai cita rakstura tiesu dokumentu pārskatīšanu, kurus nav iespējams pārsūdzēt citā veidā un attiecībā uz kuriem ir apturēta tiesvedība apelācijas tiesā. Krimināllietu nodaļa kā pirmās instances tiesa izskata lietas un pieteikumus, kas ir Augstākās kasācijas tiesas kompetencē atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Augstākās kasācijas tiesas Krimināllietu nodaļa izskata šādas lietas:

kā pirmās instances tiesa:

 • noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši senatori, deputāti vai Eiropas Parlamenta deputāti;
 • noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši valdības locekļi;
 • noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši Konstitucionālās tiesas tiesneši;
 • noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši Augstākās tiesnešu padomes locekļi;
 • noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši Augstākās kasācijas tiesas tiesneši vai pie šīs tiesas darbojošās Ģenerālprokuratūras prokurori;
 • noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši maršali, admirāļi, ģenerāļi un kvestori;
 • citas lietas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros;

augstākās instances tiesa:

 • pieteikumus pārskatīt nolēmumus krimināllietās, ko pirmajā instancē taisījušas apelācijas tiesas vai Militārā apelācijas tiesa;
 • pieteikumus pārskatīt nolēmumus krimināllietās, ko apelācijas instancē taisījušas apelācijas tiesas vai Militārā apelācijas tiesa;
 • pieteikumus pārskatīt nolēmumus krimināllietās, ko pirmajā instancē taisījusi Augstākās kasācijas tiesas Krimināllietu nodaļa, kā arī citas likumā paredzētas lietas.

Deviņu tiesnešu kolēģija

Saskaņā ar Likumu Nr. 202/2010 par noteiktiem pasākumiem tiesvedības paātrināšanai Deviņu tiesnešu kolēģijas pilnvaras tika nodotas Piecu tiesnešu kolēģijām.

Deviņu tiesnešu kolēģijas izskatīšanā esošās lietas turpinās izskatīt Piecu tiesnešu kolēģijas.

Piecu tiesnešu kolēģijas

Saskaņā ar 24. pantu Likumā Nr. 304/2004, kas atkārtoti publicēts redakcijā ar grozījumiem, Piecu tiesnešu kolēģijas izskata pieteikumus par nolēmumu pārskatīšanu un citus pieteikumus attiecībā uz lietām, kuras kā pirmās instances tiesa izskatījusi Augstākās kasācijas tiesas Krimināllietu nodaļa, kā arī citas lietas, kas ir tās kompetencē atbilstoši normatīvajiem aktiem. Šīs kolēģijas turklāt izskata disciplinārlietas.

Saskaņā ar 51. panta 3. punktu Likumā Nr. 317/2004, kas publicēts atkārtoti, Piecu tiesnešu kolēģijas izskata pieteikumus pārskatīt nolēmumus, ko disciplinārlietās taisījusi Augstākā tiesnešu padome.

Augstākā kasācijas tiesa rīko Apvienoto nodaļu sēdes, lai:

 1. izskatītu pieteikumus par Augstākās kasācijas tiesas judikatūras rozījumiem;
 2. konsultētos ar Konstitucionālo tiesu, lai pārbaudītu likumu atbilstību Konstitūcijai pirms to izsludināšanas.

Apelācijas tiesas

Rumānijas apelācijas tiesas vada to priekšsēdētāji, kam var palīdzēt viens vai divi priekšsēdētāja vietnieki.

Apelācijas tiesās pastāv specializētas nodaļas vai kolēģijas darbam ar dažādām lietu kategorijām:

 • civillietas;
 • krimināllietas;
 • bērnu un ģimenes tiesību lietas;
 • administratīvās un nodokļu lietas;
 • ar nodarbinātības un sociālās apdrošināšanas strīdiem, komercsabiedrībām, komercreģistru, maksātnespēju, negodīgu konkurenci saistītas lietas un citas lietas;
 • lietas jūras un iekšējo ūdeņu jautājumos.

Visas 15 apelācijas tiesas ir juridiskas personas, un katras tiesas jurisdikcijā ir vairāki tribunāli (apmēram trīs).

Civiltiesību jautājumos apelācijas tiesas izskata šādas lietas:

pirmās instances tiesa – administratīvo un nodokļu strīdu lietas, ievērojot speciālās tiesību normas;

apelācijas instances tiesa – apelācijas sūdzības pret nolēmumiem, ko pirmajā instancē taisījuši tribunāli;

augstākās instances tiesa – normatīvajos aktos īpaši paredzētas lietas.

Krimināltiesību jautājumos apelācijas tiesas izskata šādas lietas:

kā pirmās instances tiesa:

 • noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti Kriminālkodeksa 155.-173. pantā (t.i., valsts nodevība, spiegošana, sazvērestība, valsts varas vai valsts tautsaimniecības graušana), un noziedzīgus nodarījumus, kas apdraud valsts drošību, kā noteikts speciālajos normatīvajos aktos;
 • noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti Kriminālkodeksa 253.1 pantā interešu konflikts), dzelzceļa negadījumos – 273.-276. pantā (noteikti noziedzīgi nodarījumi pret dzelzceļa satiksmes drošību) – un 356.-361. pantā (noziedzīgi nodarījumi pret mieru un cilvēci);
 • noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši rajona tiesu vai tribunālu tiesneši, pie šīm tiesām darbojošos prokuratūru prokurori, kā arī advokāti, notāri, tiesu izpildītāji un Revīzijas palātas darbinieki;
 • noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši saskaņā ar normatīvo aktu prasībām organizētu reliģisku konfesiju vadītāji un citas reliģisko organizāciju augsta līmeņa amatpersonas, kam ir vismaz bīskapa vai līdzvērtīgs rangs;
 • noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši Augstākās kasācijas tiesas tiesnešu palīgi, apelācijas tiesu vai Militārās apelācijas tiesas tiesneši vai pie šīm tiesām darbojošos prokuratūru prokurori;
 • noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši Revīzijas palātas locekļi, Likumdošanas padomes priekšsēdētājs vai ombuds;
 • citus noziedzīgus nodarījumus, kas ir šo tiesu kompetencē saskaņā ar speciālajiem normatīvajiem aktiem;

apelācijas tiesa – apelācijas sūdzības par nolēmumiem, ko krimināllietās pirmajā instancē pieņēmuši tribunāli;

augstākās instances tiesa – apelācijas sūdzības par nolēmumiem, ko krimināllietās pirmajā instancē pieņēmušas rajonu tiesas, izņemot lietās, kas ir tribunālu kompetencē, un citas lietas, kas īpaši paredzētas normatīvajos aktos.

Apelācijas tiesas risina arī lietu piekritības strīdus starp vairākiem tribunāliem vai starp rajonu tiesām un tribunāliem to pārziņā esošajā teritorijā, vai starp rajonu tiesām citu tribunālu jurisdikcijā, taču apelācijas tiesas pārziņā esošajā teritorijā.

Apelācijas tiesas lemj arī par notiesāto personu izdošanu vai nodošanu ārvalstīm.

Tribunāli

Pastāv 42 tribunāli, tie ir juridiskas personas un darbojas reģionālā līmenī. Katra tribunāla jurisdikcijā ietilpst visas rajonu jeb pirmās instances tiesas reģionā, kurā atrodas tribunāls.

Tribunālu atsevišķas specializētas nodaļas vai kolēģijas izskata:

 • civillietas;
 • krimināllietas;
 • bērnu un ģimenes tiesību lietas;
 • administratīvās un nodokļu lietas;
 • ar nodarbinātības un sociālās apdrošināšanas strīdiem, komercsabiedrībām, komercreģistru, maksātnespēju, negodīgu konkurenci saistītas lietas un citas lietas;
 • lietas jūras un iekšējo ūdeņu jautājumos.

Civiltiesību jautājumos tribunāli izskata šādas lietas:

pirmās instances tiesa – visus pieteikumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav citu tiesu kompetencē;

apelācijas tiesa – apelācijas sūdzības pret rajonu tiesu pirmajā instancē taisītiem nolēmumiem;

kā augstākās instances tiesa – lietas, kas īpaši paredzētas normatīvajos aktos.

Krimināltiesību jautājumos tribunāli izskata šādas lietas:

pirmās instances tiesa:

 • noziedzīgus nodarījumus pret dzīvību, veselību vai personas brīvību, seksuālus noziegumus, noziedzīgus nodarījumus pret īpašumu, noziedzīgus nodarījumus, kas izdarīti darbavietā vai saistībā ar to, noziedzīgus nodarījumus, kas kavē tiesvedību, noziedzīgus nodarījumus pret normatīvajos aktos regulētu noteiktu darbību veikšanas kārtību, noziedzīgus nodarījumus pret sabiedrības veselību, kā arī kontrabandu (kad tā saistīta ar ieročiem, munīciju vai sprāgstošām vai radioaktīvām vielām);
 • tīšus noziedzīgus nodarījumus, kuru rezultātā iestājusies nāve vai izdarīta pašnāvība;
 • noziedzīgus nodarījumus saistībā ar narkotiku kontrabandu un nesankcionētu lietošanu;
 • noziedzīgus nodarījumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;
 • ļaunprātīgu uzņēmuma novešanu līdz bankrotam, ja nodarījums ir saistīts ar banku sistēmu;
 • citus noziedzīgus nodarījumus, kas ir tribunālu kompetencē;

augstākās instances tiesa – pieteikumus pārskatīt nolēmumus, ko taisījušas rajonu tiesas attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tiesvedība ierosināta pēc cietušā prasības, un pieteikumus pārskatīt nolēmumus krimināllietās, ko pirmās instances (rajonu) tiesas taisījušas saistībā ar pirmstiesas drošības līdzekļiem, pagaidu atbrīvošanu vai aizsardzības pasākumiem kriminālprocesā, un nolēmumus saistībā ar krimināllietās taisītu nolēmumu izpildi vai reabilitāciju, kā arī citas lietas, kas īpaši paredzētas normatīvajos aktos

Tribunāli risina arī lietu piekritības strīdus starp rajonu tiesām attiecīgā tribunāla pārziņā esošajā teritorijā, kā arī citus normatīvajos aktos paredzētus jautājumus.

Pirmās instances tiesas (Judecătorie)

Pirmās instances jeb rajonu tiesas nav juridiskas personas, un tās darbojas reģionu ietvaros un Bukarestē.

Civiltiesību jautājumos pirmās instances (rajonu) tiesas galvenokārt izskata šādas lietas:

 • pieteikumus, kuri saskaņā ar Civilkodeksu ir bāriņtiesas kompetencē, izņemot gadījumos, kad normatīvajos aktos skaidri norādīts citādi;
 • pieteikumus saistībā ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju, atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • pieteikumus par vairāku personu atsevišķā īpašumā esošu daudzstāvu namu, dzīvokļu vai telpu pārvaldīšanu vai par dzīvojamo telpu īpašnieku apvienību tiesiskajām attiecībām ar citām fiziskām un juridiskām personām;
 • pieteikumus par izlikšanu no dzīvojamām telpām;
 • pieteikumus par koplietojamiem mūriem vai grāvjiem, attālumu starp ēkām vai apstādījumiem, ceļa servitūtu un citiem īpašumtiesību apgrūtinājumiem vai ierobežojumiem, kas paredzēti normatīvajos aktos, par ko vienojušās puses vai ko noteikusi tiesa;
 • pieteikumus par robežu grozīšanu vai noteikšanu;
 • pieteikumus par mantas aizsardzību;
 • pieteikumus saistībā ar pienākumu veikt noteiktas darbības, kas nav izsakāmas mantiskā izteiksmē, vai no tām atturēties, neatkarīgi no tā, vai šīs darbības paredzētas līgumā, izņemot gadījumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir citu tiesu kompetencē;
 • pieteikumus par mantas sadali tiesas ceļā neatkarīgi no tās vērtības;
 • visus citus mantiskus prasījumus, kuru vērtība nepārsniedz RON 200 000, neatkarīgi no tā, vai puses ir komersanti.

Rajonu tiesas izskata arī apelācijas sūdzības par vietējo pārvaldes iestāžu lēmumiem un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos – par citu struktūru lēmumiem, kurām ir kompetence vietējā līmenī.

Krimināltiesību jautājumos pirmās instances (rajonu) tiesas galvenokārt izskata šādas lietas:

parasti visu veidu noziedzīgus nodarījumus, izņemot tos, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem pirmajā instancē ir jāizskata tribunāliem, apelācijas tiesām vai Augstākajai kasācijas tiesai.

Sīkāka informācija par šīm tiesām ir pieejama Rumānijas Tieslietu Ministrijas uzturētajā Tiesu portālā.

Juridiskās datubāzes

Internetā ir pieejamas šādas juridiskās datu bāzes:

Lapa atjaunināta: 03/02/2014

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu