Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Parastās valstu tiesas

Luksemburga

Šajā sadaļā pieejams pārskats par Luksemburgas vispārējās piekritības tiesu darbību.

Saturu nodrošina
Luksemburga
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Vispārējās piekritības tiesas - ievads

Tiesām un tribunāliem saskaņā ar Konstitūciju ir uzticēts īstenot tiesu varu un piemērot vispārējus un vietēja mēroga noteikumus un rīkojumus atbilstoši likuma normām.

Vispārējās piekritības tiesas

Augstākā tiesa

Uz tiesu sistēmas hierarhiski augstākā pakāpiena atrodas Augstākā tiesa (Cour supérieure de justice), kurā ietilpst Kasācijas tiesa (Cour de cassation), Apelācijas tiesa (Cour d'appel), kā arī Ģenerālprokuratūra (Parquet général).

Kasācijas tiesā ir viena palāta, kuras sastāvā ir pieci tiesneši. Šajā tiesā galvenokārt izskata kasācijas sūdzības vai prasības par atcelšanu attiecībā uz Apelācijas tiesas palātu spriedumiem un spriedumiem, kas pieņemti pēdējā instancē. Pilntiesīga pārstāvja (ministère d'avoué) īstenota pārstāvība ir obligāta.

Apelācijas tiesā ir desmit palātas, kuru sastāvā ir trīs tiesneši. Tās kompetencē ietilpst civillietas, komerclietas, krimināllietas, kā arī tās lietas, ko pirmajā instancē izskata darba lietu tribunāli (tribunaux du travail) abos valsts tiesu apgabalos. Pilntiesīga pārstāvja (ministère d'avoué) īstenota pārstāvība ir obligāta visās lietās, izņemot krimināllietas un pagaidu noregulējuma lietas. Apelācijas tiesas Krimināllietu palāta izskata apelācijas sūdzības par Apgabala tribunāla (tribunal d'arrondissement) Krimināllietu palātas spriedumiem. Apelācijas tiesas Krimināllietu palātas sastāvā ir pieci tiesneši.

Apgabala tribunāli

Luksemburgā ir divi tiesu apgabali, katrā no tiem darbojas viens apgabala tribunāls. Viens atrodas Luksemburgā, otrs – Dīkiršā.

Abi apgabala tribunāli sastāv no nodaļām, kuru sastāvā ir trīs tiesneši. Pie katra apgabala tribunāla ir arī prokuratūras nodaļa (parquet), kas sastāv no valsts prokurora un viņa vietniekiem. Izmeklēšanas tiesneši, kuri strādā apgabala tribunālos, vada noziegumu un – attiecīgā gadījumā – kriminālpārkāpumu izmeklēšanu.

Attiecībā uz civillietām apgabala tribunāls pilda vispārējās piekritības tiesas funkcijas un izskata visas lietas, kuras, ņemot vērā lietas būtību vai prasības summu, nav nepārprotami piekritīgas citai tiesai.

Tā kompetencē ir lietas, kuru prasības summa ir lielāka par EUR 10 000.

Likumā ir noteiktas lietas, kuras, ņemot vērā to būtību, ir ekskluzīvi piekritīgas tieši šai tiesu iestādei. Likumā ir noteikts, ka vienīgi apgabala tribunālam ir piekritīgas prasības par ārvalstu tiesu spriedumu un ārvalstu amatpersonu pieņemtu tiesību aktu izpildi. Apgabala tribunāli izskata arī bezstrīdus lietas, piemēram, par adopciju, aizbildnību, personas atzīšanu par pilngadīgu utt.

Apgabala tribunāls ir arī apelācijas instances tiesa lietām, kuras pirmajā instancē izskatītas miertiesā (justice de paix), kas atrodas attiecīgā tribunāla apgabalā.

Procesu apgabala tribunālā parasti sāk ar tiesas pavēsti, ko atbildētājam piegādā tiesu izpildītājs.

Apgabala tribunālu priekšsēdētāji vai tiesneši, kuri ir iecelti par to aizvietotājiem, izskata pagaidu noregulējuma jautājumus (la juridiction des référés) civillietās un komerclietās – tas nozīmē, ka viņi ir tiesīgi pieņemt lēmumus par pagaidu noregulējumu steidzamās lietās.

Tāpat apgabala tribunāli kā krimināllietu tribunāli (tribunaux correctionnels et criminels) īsteno arī jurisdikciju krimināllietās. Tie izskata lietas par kriminālpārkāpumiem (délits), proti, sodāmiem nodarījumiem, par kuriem likumā paredzēts kriminālsods, kā arī lietas par nodarījumiem, kas saskaņā ar likumu ir noziegumi, un kuras tiem nodod Apspriežu palāta (Chambre du conseil) vai Apelācijas tiesas Apspriežu palāta (Chambre du conseil de la Cour d'appel). Apsūdzētajam jāstājas tiesas priekšā personīgi, izņemot gadījumus, kad par attiecīgo nodarījumu var piemērot tikai naudas sodu. Šajā gadījumā apsūdzētā pārstāvību var uzticēt advokātam.

Parasti apgabala tribunālā ir obligāti nepieciešama pilntiesīga pārstāvja (ministère d'avoué) īstenota pārstāvība, izņemot likumā paredzētos gadījumus, piemēram, ja apgabala tribunāls izskata komerclietu vai pagaidu noregulējuma lietu, tad puses pašas var sevi pārstāvēt.

Miertiesas

Valstī darbojas trīs miertiesas (justices de paix): viena Luksemburgas pilsētā, viena Ešā pie Alzetes (Luksemburgas tiesu apgabals) un viena Dīkiršā (Dīkiršas tiesu apgabals).

Civiltiesību un komerctiesību jomā miertiesai ir piekritīgas visas lietas, kas ir tās kompetencē saskaņā ar jauno Civilprocesa kodeksu vai citiem normatīvajiem aktiem. Civillietās ar prasības summu līdz EUR 2000 miertiesas spriedums ir galīgs, bet civillietās ar prasības summu līdz EUR 10 000 miertiesas spriedumu var pārsūdzēt.

Miertiesa izskata dažādas civillietas, piemēram, tādas, kas ir saistītas ar darba algas, pensijas vai citu ienākumu apķīlāšanu, kā arī lietas par apķīlātās summas sadali, neatkarīgi no prasījuma apmēra.

Parasti lietu miertiesā uzsāk ar tiesu izpildītāja aktu, ko sauc par pavēsti (citation). Atsevišķas lietas uzsāk, iesniedzot prasību tiesas kancelejā. Lietas izskatīšanā miertiesā puses piedalās personīgi vai tās pārstāv pārstāvji. Pārstāvis var būt advokāts, dzīvesbiedrs, radinieks vai persona svainības attiecībās taisnā līnijā, radinieks vai persona svainības attiecībās sānu līnijā līdz trešajai pakāpei (ieskaitot), kā arī persona, kas ir kādas personas dienestā vai šīs personas uzņēmuma darbinieks.

Īstenojot sodošo funkciju, miertiesa darbojas kā policijas tribunāls. Veicot šo funkciju, miertiesa izskata lietas par nodarījumiem vai administratīviem pārkāpumiem (contraventions), par kuru izdarīšanu soda ar naudas sodu no EUR 25 līdz 250, kā arī par tādiem nodarījumiem, kas likumā kvalificēti kā kriminālpārkāpumi, ko apspriežu palāta nosūta izskatīšanai kādā no policijas tribunāliem.

Tie izskata arī lietas par sodāmiem nodarījumiem, par kuru izdarīšanu paredzētais sods ir smagāks nekā administratīvais sods, ja šāda kompetence tiem ir piešķirta ar likumu. Policijas tribunāla spriedumus vienmēr ir iespējams pārsūdzēt apelācijas kārtībā. Apelācijas sūdzību var iesniegt 40 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas vai aizmuguriska sprieduma gadījumā – skaitot no dienas, kad spriedums paziņots personai vai tas ir paziņots personas dzīvesvietā. Apelācijas sūdzību iesniedz krimināllietu tribunālā.

Katrā miertiesā darbojas darba strīdu tiesa, kuras kompetencē ir izskatīt civilprasības par darba līgumiem vai apmācības līgumiem. Apelācijas sūdzība par darba strīdu tiesas spriedumu iesniedzama Augstākajā tiesā.

Juridiskās datubāzes

Vai piekļuve datu bāzēm ir bezmaksas?

Jā, piekļuve datu bāzēm ir bez maksas.

Īss satura apraksts

Skatīt Tieslietu portālu.

Skatīt Administratīvo tiesu iestāžu tīmekļa vietni.

Saites

Luksemburgas Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 20/12/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu