Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Parastās valstu tiesas

Kipra

Kipras Republikā ir tikai divu instanču tiesas — Augstākā tiesa (Ανώτατο Δικαστήριο), kas pieņem lēmumus par visām apelācijām pret pirmās instances tiesu spriedumiem, un šādas pirmās instances tiesas: apgabaltiesas (Επαρχιακά Δικαστήρια), asīzes tiesas (Κακουργιοδικεία), ģimenes tiesas (Οικογενειακό Δικαστήριο), nomas pārraudzības tiesas (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων), darba strīdu tiesas (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών), militārā tiesa (Στρατοδικείο).

Saturu nodrošina
Kipra
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Vispārējās piekritības tiesas — ievads

Augstākā tiesa

Augstākajā tiesā ir trīspadsmit tiesneši, no kuriem viens ir priekšsēdētājs. Augstākajai tiesai ir jurisdikcija turpmāk aprakstītajās jomās.

Apelācijas tiesas jurisdikcija

Augstākā tiesa izskata visas apelācijas pret zemāku instanču tiesu spriedumiem civillietās un krimināllietās. Parasti apelācijas sūdzības izskata kolēģija trīs tiesnešu sastāvā. Apelācijas izskata, pamatojoties uz zemākās instances tiesas sēžu protokoliem (Augstākā tiesa uzklausa liecības tikai ārkārtas apstākļos un retos izņēmuma gadījumos). Īstenojot apelācijas tiesas jurisdikciju, Augstākā tiesa var apstiprināt, grozīt un atcelt pārsūdzēto lēmumu vai noteikt, ka lieta jāizskata atkārtoti.

Uzraudzības jurisdikcija

Augstākajai tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz sūdzībām pret jebkuras personas vai iestādes lēmumiem, darbību vai bezdarbību, ja šī persona vai iestāde īsteno administratīvas pilnvaras. Augstākā tiesa var atcelt jebkuru izpildvaras pieņemtu administratīvu aktu, ja ar to ir pārsniegtas vai ļaunprātīgi izmantotas pilnvaras vai tas ir pretrunā likumam vai Konstitūcijai.

Prerogatīvo rīkojumu jurisdikcija

Augstākajai tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz prerogatīvajiem rīkojumiem — habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto un aizlieguma rīkojumiem.

Jūras tiesas jurisdikcija

Augstākajai tiesai ir pirmās instances un apelācijas tiesas jurisdikcija jūras lietās. Pirmajā instancē lietas izskata tiesnesis vienpersoniski, bet apelācijas instancē — tiesas kolēģija pilnā sastāvā.

Vēlēšanu tiesas jurisdikcija

Kā vēlēšanu tiesai Augstākajai tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz iesniegumiem par vēlēšanu likumu interpretāciju un piemērošanu.

Konstitucionālās tiesas jurisdikcija

Augstākā tiesa īsteno likumu konstitucionālo uzraudzību un risina valsts iestāžu konfliktus par pilnvarām un kompetenci. Augstākā tiesa pieņem lēmumus arī par to likumu atbilstību Konstitūcijai, kurus Kipras prezidents (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) nosūta Augstākajai tiesai, īstenojot savas konstitucionālās tiesības.

Apgabaltiesas

Apgabaltiesām ir pirmās instances tiesu jurisdikcija visās civillietās (izņemot jūras lietas) un krimināllietās par likumpārkāpumiem, par kuriem soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. Apgabaltiesa  ir katrā Kipras administratīvajā apgabalā. Lietas izskata tiesnesis vienpersoniski bez zvērinātajiem.

Asīzes tiesas

Asīzes tiesas izskata tikai krimināllietas. Parasti asīzes tiesas izskata tikai smagākos likumpārkāpumus, par kuriem soda ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas pārsniedz piecus gadus. Asīzes tiesā lietas izskata kolēģija trīs tiesnešu sastāvā. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Zvērinātie nepiedalās.

Juridiskās datubāzes

Oficiāla juridiskā datubāze vēl nav izveidota. Ir vairākas privātas juridiskās datubāzes, no kurām dažas piedāvā pakalpojumus reģistrētiem lietotājiem, bet citas ir brīvi pieejamas.

Šajās datubāzēs ir iekļauta informācija par tiesu spriedumiem un primārajiem tiesību aktiem.

Saites

Kipras Augstākā tiesa

Lapa atjaunināta: 23/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.