Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Parastās valstu tiesas

Bulgārija

Šajā daļā jūs atradīsiet informāciju par Bulgārijas tiesu sistēmu.

Saturu nodrošina
Bulgārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tiesvedības organizācija – tiesu sistēma

Pirmās instances tiesas civillietās un krimināllietās

Reģionālās tiesas

Galvenā pirmās instances tiesa ir reģionālā tiesa. Tā izskata civillietas, krimināllietas un administratīvo pārkāpumu/soda lietas. Tādas ir, piemēram, ģimenes tiesību un darba tiesību lietas, uzturlīdzekļu un adopcijas prasību lietas, civillietas un komerclietas, kurās celtās prasības summa nepārsniedz 50 000 BGN (< EUR 25 000), kā arī ķermeniska nekustama īpašuma sadalīšanas lietas.

Reģionālās tiesās ir šādas amata vietas: priekšsēdētājs un viņa vietnieki, administratīvais sekretārs, tiesas sekretārs, sekretārs, administrators, tiesas ierēdnis un arhīvists.

Rajona tiesas

Rajona tiesa, darbojoties kā pirmās instances tiesa, izskata:

  • civillietas – prasības, lai apstiprinātu vai noliegtu paternitāti, pabeigtu adopciju, prāvas, lai noteiktu aizliegumu, kā arī civillietas, kurās celtās prasības summa pārsniedz 50 000 BGN (> EUR 25 000).
  • krimināllietas – lietas par kriminālpārkāpumiem pret valsti, slepkavībām, laupīšanām vainu pastiprinošos apstākļos, narkotiku glabāšanu un izplatīšanu, nolaupīšanu un nelikumīgu brīvības atņemšanu, kā arī par kriminālpārkāpumiem attiecībā uz muitas režīmu, finanšu, nodokļu un apdrošināšanas sistēmām, amatpārkāpumiem, kukuļdošanu, kriminālpārkāpumiem attiecībā uz transportu, kā rezultātā iestājusies nāve, utt.
  • komerclietas un uzņēmējdarbības lietas – bezpeļņas juridiskās personas tiek reģistrētas rajona tiesā, kas arī izskata sūdzības par reģistrācijas aģentūras izdotiem atteikumiem saskaņā ar Likumu par komercreģistru. Rajona tiesa izskata arī komerclietas, kurās celtās prasības summa pārsniedz 25 000 BGN, bankrota procedūras, kā arī procedūras saistībā ar sūdzībām par tiesu izpildītāju darbībām.
  • administratīvās lietas – saskaņā ar Administratīvā procesa kodeksa pārejas un galīgajiem noteikumiem administratīvās lietas, kas ierosinātas līdz 2007. gada 1. martam, izskata rajona tiesas.

Rajona tiesas ir izvietotas rajonu centros. Katras rajona tiesas juridiskajā apgabalā ir viena vai vairākas reģionālās tiesas.

Pilsētas tiesas mītne atrodas Sofijā, un tā ir pilnvarota darboties kā rajona tiesa.

Starpposma apelācijas pārskatīšana civillietās un krimināllietās

Rajona tiesas, darbojoties kā starpposma apelācijas pārskatīšanas instances, izskata civillietas un krimināllietas likumā noteiktajā kārtībā.

Kā starpposma apelācijas pārskatīšanas instance apelācijas tiesa izskata apelācijas prasības rajona tiesas lietās, kā arī citās rajona tiesas lietās, kuras tai nozīmētas likumā noteiktajā kārtībā.

Kasācijas apelācijas pārskatīšana civillietās un krimināllietās

Augstākā kasācijas tiesa darbojas kā trešā un pēdējā instance visās civillietās un krimināllietās.

Juridiskā datubāze

Bulgārijā katra tiesa uztur savu tīmekļa vietni, kas izveidota tādēļ, lai apmierinātu iedzīvotāju, juridisko personu un administratīvo struktūru vajadzības. Šīs tīmekļa vietnes sniedz informāciju par tiesas struktūru un darbību, kā arī informāciju par attiecīgā laikā izskatāmām lietām un jau pabeigtām lietām.

Attiecīgo datu bāžu nosaukums un interneta adrese

Augstākās tiesnešu padomes tīmekļa vietnē ir dots sīki izstrādāts Bulgārijas tiesu saraksts, to adreses un tīmekļa vietnes (tikai bulgāru valodā).

Lapa atjaunināta: 17/12/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu