Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovėnų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Slovėnija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Slovėnijos bendrosios kompetencijos teismų veiklos organizavimą.

Turinį pateikė
Slovėnija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Bendrosios kompetencijos teismai

Pagal teismų darbą reglamentuojančio įstatymo 98 straipsnį Slovėnijoje yra šie teismai:

 • apygardos teismai (Okrajno sodišče),
 • apylinkės teismai (Okrožno sodišče),
 • aukštieji teismai (Višje sodišče),
 • Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (Vrhovno sodišče) (toliau – Aukščiausiasis Teismas).

Specialiu įstatymu įsteigti specializuoti teismai privalo, jei įstatyme nenustatyta kitaip, turėti:

 • apylinkės teismo statusą: pirmosios instancijos teismai, kurių apeliacinė instancija yra specialiosios kompetencijos aukštasis teismas;
 • aukštojo teismo statusą: antrosios instancijos teismai, nagrinėjantys apeliacinius skundus dėl specialiosios kompetencijos pirmosios instancijos teismų sprendimų;
 • aukštojo teismo statusą: pirmosios instancijos teismai, kurių apeliacinė instancija yra Aukščiausiasis Teismas.

Apygardos teismų jurisdikcija

Pagal teismų darbą reglamentuojančio įstatymo 99 straipsnį Slovėnijos apygardos teismai turi jurisdikciją šiose bylose:

Baudžiamosios bylos

 1. pirmąja instancija nagrinėti baudžiamuosius nusikaltimus, už kuriuos baudžiama bauda ar laisvės atėmimo bausme iki trejų metų, išskyrus atvejus, kai jie susiję su baudžiamaisiais nusikaltimais dėl garbės ir reputacijos, padarytais per spaudą, radiją, televiziją ar naudojant kitas visuomenės informavimo priemones;
 2. tirti pirmiau nurodytus baudžiamuosius nusikaltimus;
 3. atlikti kitus įstatymo nustatytus veiksmus.

Civilinės bylos

Nagrinėti pirmąja instancija:

 1. civilines bylas pagal Civilinio proceso įstatymą;
 2. palikimo ir kitus ne ginčo klausimus, taip pat dėl žemės kadastro;
 3. vykdymo ir užtikrinimo bylas, nebent įstatymo nustatyta kitaip.

Kitos bylos

Spręsti ar nagrinėti kitus klausimus įstatymo nustatyta tvarka.

Teisinė pagalba

Atlikti su teisine pagalba susijusius dalykus, jei kiti teismai pagal įstatymą neturi jurisdikcijos.

Apylinkių teismų jurisdikcija

Pagal teismų darbą reglamentuojančio įstatymo 101 straipsnį Slovėnijoje apylinkės teismai turi jurisdikciją nagrinėti tokias bylas:

Baudžiamosios bylos

 1. pirmąja instancija nagrinėti baudžiamuosius nusikaltimus, nepriklausančius apygardos teismų jurisdikcijai;
 2. atlikti tyrimą ar tyrimo veiksmus, susijusius su baudžiamaisiais nusikaltimais (kaip nurodyta 1 punkte);
 3. atlikti pirminį nagrinėjimą ir pirmąja instancija nagrinėti nepilnamečių padarytus baudžiamuosius nusikaltimus;
 4. pirmąja instancija priimti sprendimą dėl užsienio valstybės teismo baudžiamojoje byloje priimto sprendimo įvykdymo;
 5. vykdyti baudžiamosiose bylose priimtus sprendimus (pagal 1, 3 ir 4 punktus) ir vykdyti apygardos teismų sprendimus baudžiamosiose bylose;
 6. priimti sprendimą dėl leidimo apriboti žmogaus teises ir pagrindines laisves;
 7. priimti sprendimą ne teismo tvarka (taip pat baudžiamosiose bylose, priklausančiose apygardos teismų jurisdikcijai);
 8. atlikti kitus įstatymo nustatytus veiksmus;
 9. prižiūrėti, ar teisėtai ir teisingai elgiamasi su nuteistaisiais, ir prižiūrėti suimtuosius.

Civilinės bylos

Nagrinėja civilines bylas ir priima sprendimus pirmąja instancija:

 1. civilinėse bylose – pagal Civilinio proceso įstatymą;
 2. dėl užsienio valstybių teismų sprendimų pripažinimo;
 3. privalomo susitarimo atvejais, bankroto ir likvidavimo bylose, jei jos priklauso teismo jurisdikcijai, ir susijusiuose ginčuose;
 4. ginčuose dėl intelektinės nuosavybės teisių;
 5. dėl pasiūlymų taikyti laikinąsias priemones, kurias prašoma taikyti prieš pradedant nagrinėti ginčą ir dėl kurių teismas turi priimti sprendimą pagal ekonominių ginčų nagrinėjimo taisykles, arba bylose, kai susitarta dėl arbitražo teismo jurisdikcijos;
 6. ne ginčo teisenoje, kai dalyviai yra komercinės įmonės, partneriai arba akcininkai ir komercinių įmonių organų dalyviai, kai būtina taikyti įmonių teisę.

Apylinkės teismai taip pat yra kompetentingi:

 • tvarkyti komercinį registrą;
 • nagrinėti ar spręsti kitus klausimus, jei jie numatyti įstatyme;
 • atlikti su teisine pagalba susijusius veiksmus 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais;
 • teikti tarptautinę teisinę pagalbą.

Aukštieji teismai

Pagal Slovėnijos Respublikos teismų įstatymo 104 straipsnį aukštieji teismai turi jurisdikciją:

 1. antrąja instancija nagrinėti apeliacinius skundus dėl jų veiklos teritorijos apygardos ir apylinkių teismų sprendimų;
 2. nagrinėti ginčus dėl jų veiklos teritorijoje esančių apygardos ar apylinkės teismų jurisdikcijos ir dėl jurisdikcijos perdavimo kitam jų veiklos teritorijoje esančiam apygardos ar apylinkės teismui;
 3. atlikti kitus įstatymo nustatytus veiksmus.

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir URL

Slovėnijos Respublikos teismai

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Trumpas turinio aprašas

Slovėnijos Respublikos teismų interneto svetainėje galite naudotis keliomis duomenų bazėmis, kaip antai:

 • Slovėnijos Respublikos teismų sistemos;
 • teismų administravimo;
 • viešųjų registrų (žemės kadastrų, teismų registro).

Susijusios nuorodos

Teisminės institucijos

Paskutinis naujinimas: 02/11/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma