Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Portugalija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Portugalijos bendrosios kompetencijos teismų sistemą.

Turinį pateikė
Portugalija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Bendrosios kompetencijos teismų sistema

Be Konstitucinio Teismo, kuris vienintelis kompetentingas vykdyti teisingumą kilus konstitucinės teisės klausimui, Portugalijoje veikia tokių kategorijų teismai:

a) Aukščiausiasis Teismas ir pirmosios bei antrosios instancijos bendrieji teismai;

b) Vyriausiasis administracinis teismas ir kiti administraciniai ir mokesčių teismai;

c) Audito teismas.

Dar gali būti steigiami laivybos, arbitražo ir magistratų teismai.

Įstatymuose nustatyta, kokiais atvejais ir kokios sudėties pirmiau nurodyti teismai atskirai ar kartu dali sudaryti Kolizijų teismą (Tribunal dos Conflitos), kuris sprendžia teismų jurisdikcijos kolizijos klausimus.

Išskyrus karo teismus, kuriuos pagal teisės nuostatas leidžiama steigti karo sąlygomis, teismai, turintys išskirtinę kompetenciją spręsti bylas dėl tam tikrų rūšių nusikaltimų, yra draudžiami.

Bendrieji teismai

Aukščiausiasis Teismas

Nepažeidžiant Konstitucinio Teismo kompetencijos, Aukščiausiasis Teismas yra aukščiausia teisminės hierarchijos pakopa. Jį sudaro civilinių, baudžiamųjų ir socialinių bylų skyriai.

Šis teismas įsikūręs Lisabonoje, o jo jurisdikcija apima visą Portugalijos teritoriją.

Aukščiausiasis Teismas, vadovaujamas pirmininko, dirba kaip išplėstinė teisėjų kolegija (ją sudaro visi teisėjai, susiskirstę į skyrius) arba specializuotuose ar paprastuose skyriuose.

Išskyrus įstatymais nustatytas išimtis, Aukščiausiasis Teismas nagrinėja tik teisės klausimus.

Apeliaciniai teismai

Apeliaciniai teismai (tribunais da relação) paprastai yra antrosios instancijos teismai.

Šiuo metu apeliaciniai teismai veikia Lisabonoje, Porte, Koimbroje, Evoroje ir Gimarainse. Šie teismai, vadovaujami pirmininko, dirba kaip išplėstinė teisėjų kolegija arba skyriuose.

Apeliaciniuose teismuose yra civilinių, baudžiamųjų ir socialinių bylų skyriai.

Pirmosios instancijos teismai

Pirmosios instancijos teismai paprastai yra apylinkės teismai (tribunais de comarca).

Dažniausiai teismo jurisdikcija apima apylinkę, nors gali būti teismų, kurių jurisdikcijai priklauso daugiau kaip viena apylinkė arba specialiai įstatymais apibrėžtos teritorijos.

Šie teismai turi bendrąją kompetenciją nagrinėti civilines ir baudžiamąsias bylas, taip pat bylas, kurios nepatenka į kitų teismų jurisdikciją.

Pirmosios instancijos pakopoje veikia specialios kompetencijos teismai (nagrinėjantys konkrečias bylas, jiems priskirtinas pagal taikytiną proceso rūšį) ir teismai, kurių specializacija yra tam tikros rūšies bylos (nesvarbu, kokios rūšies procesas taikytinas).

teismai gali būti padalyti į kolegijas (bendrosios, specialiosios ar konkrečios kompetencijos) arba į specialiosios kompetencijos skyrius, jei tai reikalinga dėl teismo darbo krūvio ir sudėtingumo.

Kiekvieną teismą, kolegiją ar skyrių sudaro vienas arba daugiau teisėjų.

Administraciniai ir mokesčių teismai

Administraciniai ir mokesčių teismai kompetentingi nagrinėti ieškinius ir apeliacinius skundus dėl ginčų, kylančių iš teisinių santykių administracinėse ir mokesčių bylose.

Vyriausiasis administracinis teismas

Nepažeidžiant Konstitucinio Teismo kompetencijos, Vyriausiasis administracinis teismas yra aukščiausia administracinių ir mokesčių teismų hierarchijos pakopa.

Šis teismas įsikūręs Lisabonoje, o jo jurisdikcija apima visą Portugalijos teritoriją.

Vyriausiąjį administracinį teismą sudaro administracinių ginčų skyrius ir mokesčių ginčų skyrius. Pagrindinė jo užduotis – nagrinėti apeliacinius skundus dėl centrinių administracinių teismų sprendimų.

Vyriausiasis administracinis teismas dirba vadovaujamas pirmininko, kuriam talkina trys pavaduotojai.

Atsižvelgiant į bylos dalyką, teismas dirba kaip išplėstinė kolegija, kaip vieno skyriaus išplėstinė kolegija arba atskiruose skyriuose. Tik teismo ar jo skyriaus išplėstinė kolegija gali priimti sprendimą teisės klausimu.

Centriniai administraciniai teismai

Centriniai administraciniai teismai paprastai yra antrosios instancijos teismai. Šiuo metu veikia du centriniai administraciniai teismai (Šiaurės ir Pietų).

Pagrindinė jų užduotis – nagrinėti apeliacinius skundus dėl apylinkės administracinių teismų (tribunais de círculo) ir mokesčių teismų sprendimų.

Kiekvieną centrinį administracinį teismą sudaro administracinių ginčų skyrius ir mokesčių ginčų skyrius.

Centriniai administraciniai teismai dirba vadovaujami pirmininko, kuriam talkina trys pirmininko pavaduotojai.

Šie teismai nagrinėja ir faktų, ir teisės klausimus.

Apylinkės administraciniai teismai ir mokesčių teismai

Tai pirmosios instancijos teismai, kurių pagrindinė užduotis – spręsti ginčus administracinėse ir mokesčių bylose. Jie gali veikti savarankiškai, kaip apylinkės administracinis ir mokesčių teismas (tribunal tributário)), arba bendrai kaip administracinis ir mokesčių teismas (tribunal administrativo e fiscal).

Šie teismai dirba vadovaujami pirmininko, kurį penkerių metų kadencijai skiria Vyriausioji mokesčių ir administracinių teismų taryba (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais).

Paprastai tokį teismą sudaro vienas teisėjas, tačiau teisės aktuose numatyta, kad tam tikrais atvejais šis teismas gali posėdžiauti ir kitos sudėties.

Teisingumo teisėjų teismai (Julgados de Paz)

Teisingumo teisėjų teismai yra neteisminio ginčų sprendimo institucijos, turinčios savo darbo tvarką ir struktūrą bei savo taikinamojo tarpininkavimo tarnybą. Jos kompetentingos nagrinėti ir spręsti bylas, priklausančias pirmosios instancijos teismų jurisdikcijai.

Paskutinis naujinimas: 09/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma