Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Liuksemburgas

Šiame skyriuje apžvelgiami Liuksemburgo bendrosios kompetencijos teismai.

Turinį pateikė
Liuksemburgas
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Pagal Konstituciją teismai ir tribunolai įpareigoti vykdyti teisminę valdžią ir bendruosius bei vietos nutarimus ir potvarkius taikyti tik jei jie atitinka įstatymus.

Bendrosios kompetencijos teismai

Aukščiausiasis teisingumo teismas

bendrosios kompetencijos teismų hierarchijos viršūnėje yra Aukščiausiasis teisingumo teismas, kurį sudaro Kasacinis teismas, Apeliacinis teismas ir generalinė prokuratūra.

Kasacinis teismas, susidedantis iš penkių teisėjų kolegijos, paprastai nagrinėja bylas dėl įvairių Apeliacinio teismo skyrių priimtų sprendimų panaikinimo arba paskutinės instancijos sprendimų apskundimo kasacine tvarka. Patikėtinio dalyvavimas būtinas.

Apeliacinį teismą sudaro dešimt kolegijų, kuriose posėdžiauja po tris teisėjus. Teismas nagrinėja civilines, komercines, sunkių ir nesunkių nusikaltimų bylas, taip pat bylas, dėl kurių sprendimus darbo ginčų teismai priėmė abiejose šalies teisminėse apygardose. Patikėtinis privalo dalyvauti visose bylose, išskyrus baudžiamąsias ir tas, kurios nagrinėjamos skubos tvarka. Apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų kolegija nagrinėja apeliacinius skundus dėl apygardos teismo baudžiamųjų bylų kolegijos priimtų sprendimų. Šią kolegiją sudaro penki teisėjai.

Apygardos teismai

Šalies teritorija padalyta į dvi teismines apygardas, kiekvienoje veikia po apygardos teismą – vienas Liuksemburge, kitas Dykirche.

Abu apygardos teismai padalyti į kolegijas po tris teisėjus, prie kiekvieno apygardos teismo veikia prokuratūra, kurioje dirba valstybės prokuroras ir jo pavaduotojai. Prie kiekvieno apygardos teismo dirbantys ikiteisminio tyrimo teisėjai tiria sunkius ir, prireikus, nesunkius nusikaltimus.

Civilines ir komercines bylas apygardos teismas nagrinėja bendrosios teisenos tvarka ir priima sprendimus visose bylose, kurios pagal savo pobūdį ar ieškinio dydį nėra specialiai priskirtos kitam teismui.

Jo jurisdikcijai ratione valoris priklauso visi didesni nei 10 000 EUR ieškiniai.

Teismui priklauso išimtinė kompetencija nagrinėti bylas, kurios dėl savo pobūdžio jam specialiai priskirtos pagal įstatymus. Jis vienintelis nagrinėja egzekvatūros prašymus dėl užsienio teismų priimtų sprendimų ir dokumentų, kuriuos gauna užsienio valstybės pareigūnai. Apygardos teismai taip pat vykdo ypatingosios teisenos funkciją, pavyzdžiui, įvaikinimo, globos skyrimo, lygių galimybių ir kt. klausimais.

Apygardos teismas nagrinėja apeliacinius skundus dėl sprendimų, kuriuos pirmąja instancija priima jo teisminėje apygardoje veikiantys taikos teismai.

Į apygardos teismą paprastai kreipiamasi šaukimu, kurį priešingai šaliai įteikia antstolis.

Apygardos teismų pirmininkai arba juos pavaduojantys teisėjai yra kompetentingi nagrinėti bylas skubos tvarka ir skubos atvejais priimti laikinuosius sprendimus civilinėse ir komercinėse bylose.

Apygardos teismai veikia kaip baudžiamųjų bylų teismai. Jie kompetentingi nagrinėti visus nesunkius nusikaltimus, t. y. įstatymo pažeidimus, už kuriuos baudžiama nedidele bausme, ir veikas, pagal įstatymus priskiriamas prie nusikaltimų, kuriuos nagrinėti jiems perduoda teismo uždaroji kolegija arba Apeliacinio teismo uždaroji kolegija. Kaltinamieji į teismą turi atvykti asmeniškai, išskyrus atvejus, kai už pažeidimus baudžiama tik pinigine bauda; tokiu atveju jiems gali atstovauti advokatas.

Paprastai patikėtinis privalo dalyvauti apygardos teisme, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, pavyzdžiui, komercinėse ir skubos tvarka nagrinėjamose bylose, kuriose šalys gali gintis pačios.

Taikos teismai

Yra trys taikos teismai: vienas Liuksemburge, vienas Eše prie Alzeto (Liuksemburgo teisminė apygarda) ir vienas Dykirche (Dykircho teisminė apygarda).

Taikos teismas nagrinėja visas civilines ir komercines bylas, kurios jam yra teismingos pagal naująjį Civilinio proceso kodeksą arba kitą teisės aktą; jis kompetentingas paskutine instancija nagrinėti ieškinius iki 2 000 EUR ir apeliacine instancija – ieškinius iki 10 000 EUR.

Jis nagrinėja tam tikras bylas, pavyzdžiui, darbo užmokesčių, pensijų ir rentų arešto, taip pat sprendžia areštuotų sumų paskirstymo klausimą, kad ir koks būtų skolos dydis.

Paprastai į taikos teismus kreipiamasi per antstolį, tai yra šaukimu. Kai kurie procesai pradedami pateikiant ieškinį teismo raštinei. Taikos teisme šalys dalyvauja pačios arba per savo atstovus. Šis atstovas gali būti advokatas, sutuoktinis, tiesioginiai giminaičiai, netiesioginės giminystės arba giminystės pagal santuoką santykiais susiję asmenys iki trečiojo laipsnio imtinai, taip pat asmenys, asmeniškai dirbantys tik šaliai arba jos įmonei.

Baudžiamojoje srityje taikos teismas vykdo policijos teismo funkcijas. Vykdydamas šias funkcijas jis priima sprendimus dėl nusižengimų ar įstatymo pažeidimų, už kuriuos baudžiama 25–250 EUR bauda, taip pat dėl pažeidimų, pagal įstatymą priskiriamų prie nusikaltimų, kuriuos uždaroji kolegija perduoda nagrinėti policijos teismams.

Be to, jis priima sprendimus dėl nusižengimų, už kuriuos baudžiama bausmėmis, didesnėmis už skiriamas policijos, kai tai jam yra priskirta pagal įstatymus. Policijos teismų sprendimus visuomet galima apskųsti apeliacine tvarka. Apeliacinio skundo pateikimo terminas – 40 dienų, jis pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo paskelbimo dienos arba, jei sprendimas priimamas už akių, nuo pranešimo apie jį įteikimo asmeniškai arba į namus dienos. Apeliacinis skundas teikiamas baudžiamųjų bylų teismui.

Prie kiekvieno taikos teismo veikia darbo ginčų teismas, nagrinėjantis ginčus, susijusius su darbo ir profesinio mokymo sutartimis. Apeliacinis skundas teikiamas Aukščiausiajam teisingumo teismui.

Teisinių duomenų bazės

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Trumpas turinio aprašas

Žr. bendrosios kompetencijos teismų interneto svetainę.

Žr. administracinių teismų interneto svetainę.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 20/12/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma