Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Latvija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie bendrosios kompetencijos teismų sistemą Latvijoje.

Turinį pateikė
Latvija

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Teisminę valdžią Latvijoje įgyvendina rajono (miesto) teismai, apygardos teismai ir AukščiausiasisTeismas.

Civilines ir baudžiamąsias bylas Latvijoje nagrinėja iš viso 40 teismų, suskirstytų į tris pakopas: 34 rajono (miesto) teismai (rajonu vai pilsētu tiesas), 5 apygardos teismai (apgabaltiesas) ir Aukščiausiasis Teismas (Augstākā tiesa).

Latvijoje yra tokie rajono (miesto) teismai:

 1. Kuršo apygardos teismo (Kurzemes apgabaltiesa) veiklos teritorijoje:
 • Kuldygos rajono teismas (Kuldīgas rajona tiesa);
 • Liepojos miesto teismas (Liepājas tiesa);
 • Saldaus rajono teismas (Saldus rajona tiesa);
 • Talsų rajono teismas (Talsu rajona tiesa);
 • Ventspilio miesto teismas (Ventspils tiesa);
 1. Latgalos apygardos teismo (Latgales apgabaltiesa) veiklos teritorijoje:
 • Balvų rajono teismas (Balvu rajona tiesa);
 • Daugpilio miesto teismas (Daugavpils tiesa);
 • Kraslavos rajono teismas (Krāslavas rajona tiesa);
 • Ludzos rajono teismas (Ludzas rajona tiesa);
 • Preilių rajono teismas (Preiļu rajona tiesa);
 • Rėzeknės miesto teismas (Rēzeknes tiesa);
 1. Rygos apygardos teismo (Rīgas apgabaltiesa) veiklos teritorijoje:
 • Jūrmalos miesto teismas (Jūrmalas pilsētas tiesa);
 • Uogrės rajono teismas (Ogres rajona tiesa);
 • Rygos miesto Centro rajono teismas (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa);
 • Rygos miesto Kuržemės rajono teismas (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa);
 • Rygos miesto Latgalos priemiesčio teismas (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa);
 • Rygos miesto Vidžemės priemiesčio teismas (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa);
 • Rygos miesto Žiemgalos priemiesčio teismas (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa);
 • Rygos miesto Šiaurės rajono teismas (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa);
 • Rygos rajono teismas (Rīgas rajona tiesa);
 • Siguldos miesto teismas (Siguldas tiesa);
 1. Vidžemės apygardos teismo (Vidzemes apgabaltiesa) veiklos teritorijoje:
 • Alūksnės rajono teismas (Alūksnes rajona tiesa);
 • Cėsio rajono teismas (Cēsu rajona tiesa);
 • Gulbenės rajono teismas (Gulbenes rajona tiesa);
 • Limbažių rajono teismas (Limbažu rajona tiesa);
 • Maduonos rajono teismas (Madonas rajona tiesa);
 • Valkos rajono teismas (Valkas rajona tiesa);
 • Valmieros rajono teismas (Valmieras rajona tiesa);
 1. Žiemgalos apygardos teismo (Zemgales apgabaltiesa) veiklos teritorijoje:
 • Aizkrauklės rajono teismas (Aizkraukles rajona tiesa);
 • Bauskės rajono teismas (Bauskas rajona tiesa);
 • Duobelės rajono teismas (Dobeles rajona tiesa);
 • Jelgavos miesto teismas (Jelgavas tiesa);
 • Jėkabpilio rajono teismas (Jēkabpils rajona tiesa);
 • Tukumo rajono teismas (Tukuma rajona tiesa);

Administracines bylas nagrinėja:

 • rajono administracinis teismas (Administratīvā rajona tiesa);
 • apygardos administracinis teismas (Administratīvā apgabaltiesa);
 • Aukščiausiojo Teismo senato Administracinių bylų skyrius (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments).

Rajono administracinio teismo ir apygardos administracinio teismo kompetencijai priklauso visa administracinė Latvijos teritorija. Rajono administraciniam teismui priklauso penki teismai (po vieną kiekviename teismo regione), t. y. Rygos, Jelgavos, Rėzeknės, Valmieros ir Liepojos.

Jurisdikcija pagal bylos dalyką

Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą rajono (miesto) teismas pirmąja instancija nagrinėja visas baudžiamąsias bylas. Rygos miesto Vidžemės priemiesčio teismas pirmąja instancija nagrinėja baudžiamąsias bylas, susijusias su valstybės paslaptimi. Apeliacine tvarka (apelācija) apskųstą rajono (miesto) teismo sprendimą nagrinėja apygardos teismas kaip apeliacinės instancijos teismas. Kiekvienas žemesnės instancijos teismo sprendimas gali būti apskųstas kasacine tvarka (kasācija) Aukščiausiojo Teismo senatui. Rajono (miesto) teismuose baudžiamąsias bylas nagrinėja vienas teisėjas. Jeigu baudžiamoji byla itin sudėtinga, pirmosios instancijos teismo pirmininkas gali pavesti bylą nagrinėti trijų teisėjų kolegijai. Apeliacinius ir kasacinius skundus dėl baudžiamosiose bylose priimtų nuosprendžių nagrinėja teisėjų kolegija.

Pagal Civilinio proceso kodeksą pirmąja instancija bylas nagrinėja rajono (miesto) teismas, išskyrus atvejus, kai bylą pagal įstatymą turi nagrinėti apygardos teismas. Ieškinius dėl neginčytinų prievolių įvykdymo (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) ir ieškinius dėl prievolių įvykdymo įteikiant teismo pranešimą (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) nagrinėja atitinkamo rajono (miesto) teismo žemės registro skyrius. Apygardos teismai pirmąja instancija nagrinėja bylas, susijusias su:

 • ginčais dėl nekilnojamojo turto nuosavybės teisės, išskyrus ginčus dėl sutuoktinių turto padalijimo;
 • sutarčių teise, jeigu ieškinio suma viršija 150 000 Latvijos latų;
 • patentinių, prekių ženklų ir saugomų geografinių nuorodų teisių apsauga;
 • kredito įstaigų bankrotu ir likvidavimu.

Pagal Civilinio proceso kodeksą, jeigu byloje pareikšta keletas ieškinių ir kai kurie iš šių ieškinių priklauso rajono (miesto) teismo jurisdikcijai, o kiti – apygardos teismo jurisdikcijai, arba rajono (miesto) teismas priėmė priešieškinį, kuris priklauso apygardos teismo kompetencijai, bylą nagrinės apygardos teismas. Rygos apygardos teismas turi jurisdikciją pirmąja instancija nagrinėti bylas, kurių dokumentuose esama valstybės paslaptį sudarančių dalykų. Pirmosios instancijos teisme civilines bylas nagrinėja vienas teisėjas, o (apeliacinius ar kasacinius) skundus – teisėjų kolegija.

Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos rajono (miesto) teismuose ir apygardos teismuose, turinčiuose jurisdikciją civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Pagal Latvijos administracinių teisės pažeidimų kodeksą aukštesnius įgaliojimus turinčios institucijos priimtą sprendimą galima ginčyti rajono (miesto) teisme. Rajono (miesto) teismo teisėjo sprendimą galima apskųsti apygardos teismui, jeigu tokia galimybė aiškiai numatyta Latvijos administracinių teisės pažeidimų kodekse. Apeliacinio teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą, apskųsti negalima ir jis įsiteisėja jo priėmimo dieną.

Pagal Administracinio proceso kodeksą administracines bylas pirmąja instancija nagrinėja rajono administracinis teismas, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta kitaip. Jeigu rajono administracinis teismas, pirmąja instancija nagrinėdamas bylą, nustato, kad jam būtina patikrinti su valstybės paslaptimi susijusią informaciją, byla toliau nagrinėjama Rygos rajono administraciniame teisme. Jeigu įstatyme nustatyta, kad administracinę bylą pirmąja instancija turi nagrinėti apygardos administracinis teismas arba Aukščiausiojo Teismo senato Administracinių bylų skyrius, o ne rajono administracinis teismas, susijęs prašymas konkrečioje byloje turi būti perduodamas apygardos administraciniam teismui arba Aukščiausiojo Teismo senatui. Administracinės bylos šalis gali paduoti apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo arba pirmosios instancijos teismo papildomo sprendimo, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismo sprendimo negalima apskųsti arba tokį sprendimą galima apskųsti tik kasacine tvarka. Dar neįsiteisėjusį rajono administracinio teismo sprendimą galima apskųsti apygardos administraciniam teismui. Administracinės bylos šalis gali paduoti kasacinį skundą dėl teismo sprendimo arba apeliacinio teismo papildomo sprendimo, jeigu teismas pažeidė materialines ar procesines normas arba nagrinėdamas bylą viršijo savo įgaliojimus. Pirmosios instancijos teisme administracines bylas nagrinėja vienas teisėjas arba teisėjų kolegija, o apeliaciniuose teismuose apeliacinius ar kasacinius skundus nagrinėja teisėjų kolegija.

Pagal Patentų įstatymą Rygos apygardos teismas pirmąja instancija nagrinėja (pagal civilinio proceso taisykles) bylas dėl išradimų teisinės apsaugos, susijusias su:

 • teisių į patentą atkūrimu;
 • patento paskelbimu negaliojančiu;
 • ankstesnio naudojimo teisėmis;
 • patento pažeidimu;
 • deklaracijos dėl patento pažeidimo pripažinimo negaliojančia;
 • licencijos suteikimu, licencijos sutarties nuostatomis ar tokių nuostatų vykdymu;
 • teise į kompensaciją, kai neįmanoma viešai naudotis išradimu.

Pagal Dizaino įstatymą Rygos apygardos teismas pirmąja instancija nagrinėja ginčus dėl dizaino teisinės apsaugos, susijusius su:

 • teisės į dizainą pripažinimu;
 • dizaino registracijos pripažinimu negaliojančia;
 • neteisėtu dizaino naudojimu (dizaino pažeidimas):
 • licencijos suteikimu, licencijos sutarties nuostatomis ar tokių nuostatų vykdymu.

Aukščiausiajame Teisme bylas nagrinėja senatas, kurį sudaro trys skyriai (Civilinių bylų skyrius, Baudžiamųjų bylų skyrius ir Administracinių bylų skyrius) ir dvi kolegijos (Civilinių bylų kolegija ir Baudžiamųjų bylų kolegija). Kolegijos apeliacine instancija nagrinėja apygardos teismų pirmąja instancija išnagrinėtas bylas. Aukščiausiojo Teismo senatas kasacine tvarka nagrinėja visas rajono (miesto) teismų ir apygardos teismų išnagrinėtas bylas, be to, senatas pirmąja instancija nagrinėja bylas, susijusias su Valstybės audito tarnybos (Valsts kontroles padome) sprendimais, priimtais pagal Valstybės audito tarnybos įstatymo 55 straipsnį. Kiekvienoje kolegijoje bylas nagrinėja trys teisėjai. Aukščiausiojo Teismo senate bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija arba tam tikrais įstatyme nustatytais atvejais – išplėstinė teisėjų kolegija.

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir universalusis adresas

Nacionalinis teismų portalas

Aukščiausiasis Teismas

Ar duomenų bazėje pateikiama informacija yra nemokama?

Taip, duomenų bazėje pateikiama nemokama informacija.

Trumpas duomenų bazės turinio aprašymas

Nacionalinių teismų portale pateikti atrinkti visų bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų sprendimai civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Su informacija galima susipažinti skiltyse „Teismų sprendimai“ (Tiesu nolēmumi) ir „E. paslaugos“ (E-Pakalpojumi).

Aukščiausiojo Teismo portale galima susipažinti su teismo sprendimais, kuriuos sudaro aktualūs senato sprendimai ir teismo praktikos rinkiniai. Su informacija galima susipažinti skiltyje „Teismo informacija“ (Tiesu informācija).

Pastaba

Šiuo metu nacionalinių teismų portale ir Aukščiausiojo Teismo portale paskelbtuose senato sprendimuose ir teismo praktikos rinkiniuose informacija pateikiama tik latvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 08/06/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma