Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

A tagállamok rendes bíróságai

Luxemburg

Ebben a fejezetben a luxemburgi rendes bíróságokról adunk áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Rendes bíróságok – bevezetés

Az első- és másodfokú bíróságok alkotmányos feladata a bírói hatalom gyakorlása, valamint az általános és helyi rendeletek alkalmazása annyiban, amennyiben azok megfelelnek a törvényeknek.

Rendes bíróságok

Legfelsőbb Bíróság

A rendes bíróságok hierarchiájának csúcsán a Legfelsőbb Bíróság (Cour supérieure de justice) található, mely Semmítőszékből (Cour de Cassation), Fellebbviteli bíróságból (Cour d'Appel), valamint ügyészségből (Parquet Général) áll.

A Semmítőszék elé, amely egy öt bíróból álló tanácsot foglal magában; alapvetően a Fellebbviteli Bíróság különböző tanácsai által hozott ítéletekkel, valamint a jogerős ítéletekkel szembeni semmisségi panaszok és felülvizsgálati kérelmek kerülnek. Ügyvéd közreműködése kötelező.

A Fellebbviteli Bíróság tíz tanácsból áll, amelyeket három-három bíró alkot. A hatásköre polgári, kereskedelmi és büntetőügyekre, valamint az ország két igazságszolgáltatási kerületében az iparjogi bíróságok által elbírált ügyekre terjed ki. Ügyvéd közreműködése kötelező, ez alól a büntetőügyek és az ideiglenes intézkedés iránti kérelmek képeznek kivételt. A Fellebbviteli Bíróság büntetőtanácsa a kerületi bíróság (Tribunal d'Arrondissement) büntetőtanácsa által hozott ítéletekkel szembeni fellebbezéseket bírálja el. Ezt a tanácsot öt bíró alkotja.

Kerületi bíróságok

Az ország két igazságszolgáltatási kerületre (arrondissements judiciaires) van felosztva, melyekben egy-egy kerületi bíróság működik, egy Luxembourg városban, egy pedig Diekirch-ben.

A két kerületi bíróság olyan kollégiumokból áll, ahol három-három bíró ülésezik; mindegyik bíróság mellett működik ügyészség, amely egy állami ügyészből (Procureur d'Etat) és beosztott ügyészekből (substituts) áll. A kerületi bíróságok mellett működő vizsgálóbírók (juges d'instructions) feladata a súlyosabb bűncselekmények (affaires criminelles és affaires correctionnelles) esetében a nyomozási‑feladatok ellátása.

Polgári és kereskedelmi ügyekben a kerületi bíróság jár el rendes bíróságként, és hatáskörrel rendelkezik mindazon ügyekben, amelyek a kereset jellege vagy a pertárgy értéke miatt nem tartoznak kifejezetten más bíróság hatáskörébe.

A kerületi bíróság a pertárgy értéke alapján hatáskörrel rendelkezik azon ügyekben, amelyekben a pertárgy értéke a 10  000  EUR-t meghaladja.

Kizárólagos hatáskörrel rendelkezik olyan ügyekben, amelyeket jellegük miatt a törvény kifejezetten a kerületi bíróságok hatáskörébe utal. A kerületi bíróságok járnak el kizárólagosan a külföldi bíróságok által hozott ítéletek végrehajtására irányuló kérelmekkel kapcsolatban, valamint a külföldi közhivatalnokok által hitelesített jogi eszközök esetében. A kerületi bíróságok nemperes ügyekben, például örökbefogadási, gyámsági, nagykorúvá nyilvánítási stb. ügyekben is eljárnak.

A kerületi bíróság jár el másodfokon azon békebíróságok által első fokon hozott ítéletek ügyében, amelyeknek a székhelye a bíróság illetékességi területe szerinti igazságszolgáltatási kerületben van.

A kerületi bíróság előtti eljárás főszabály szerint az ellenérdekű fél számára bírósági végrehajtó által hivatalosan kikézbesített idézéssel (assignation) indul meg.

A kerületi bíróságok elnökei vagy a helyettesítésükre kirendelt bírák járnak el a gyorsított eljárásokban, amelyek keretében sürgős polgári és kereskedelmi ügyekben hoznak ideiglenes intézkedést.

A kerületi bíróságok büntető igazságszolgáltatási hatáskört is gyakorolnak, amikor büntetőbíróságként (tribunaux correctionnels et criminels) működnek. Büntetőbíróságként hatáskörük kiterjed minden vétségre(délits), valamint a törvény által nevesített bűntettekre (crimes), melyeket az elsőfokú bíróság vagy a fellebbviteli bíróság vádtanácsa (Chambre du Conseil) eléjük utal. A vádlottaknak személyesen kell megjelenniük a bíróság előtt, kivéve azon bűncselekményeket, melyeket a törvény csak pénzbüntetéssel rendel büntetni; a vádlottak ilyenkor jogásszal is képviseltethetik magukat.

A kerületi bíróságok előtt főszabály szerint kötelező jogi képviselő közreműködése, kivételt képeznek ez alól a törvény által nevesített esetek, mint például a kereskedelmi ügyek és az ideiglenes intézkedés iránti kérelmek, ahol a felek személyesen is eljárhatnak a saját ügyükben.

Békebíróságok

Luxemburgban három békebíróság (justices de paix) működik, egy Luxembourg városban, egy Esch-sur-Alzette-ben (Luxembourg igazságszolgáltatási kerület), és egy Diekirch-ben (Diekirch igazságszolgáltatási kerület).

Polgári és kereskedelmi ügyekben a békebíró hatásköre mindazon ügyekre kiterjed, amelyekre nézve az új polgári eljárási törvény vagy más jogszabályi rendelkezések hatáskörrel ruházzák fel; végső fórumként jár el a 2 000 EUR-ig terjedő perértékű ügyekben, ítélete ellen pedig fellebbezésnek van helye a  10 000 EUR-ig terjedő perértékű ügyekben.

Olyan ügyekben jár el, mint például a munkabérek, nyugellátások és életjáradékok végrehajtás céljából történő letiltása, valamint a letiltott összegek szétosztása, a követelés összegének nagyságától függetlenül.

A békebíróság előtti eljárás főszabály szerint a bírósági végrehajtó által kibocsátott hatósági értesítéssel (citation)indul meg. Bizonyos ügyeket a bíróság hivatalához benyújtott kérelemmel lehet megindítani. A békebíró előtt a felek személyesen jelennek meg, vagy képviselővel képviseltetik magukat. A képviselő lehet ügyvéd, házastárs, a közvetlen felmenő vagy lemenő ági rokonok vagy hozzátartozók, illetve az oldalági rokonok vagy hozzátartozók harmadik fokig bezárólag, valamint a kizárólag az egyik fél személyi szolgálatában álló vagy vállalkozásánál foglalkoztatott személyek.

Büntetőügyekben a békebíróságokat rendőrbíróságnak (tribunaux de police) is nevezik. Ebben a minőségükben olyan szabálysértések (contraventions vagy infractions) esetében járhatnak el, melyek büntetési tétele 25-től 250 EUR-ig terjedő összegű pénzbüntetés, valamint olyan vétségek (délits) esetében, melyeket a vádtanács a rendőrbíróság elé utal.

Ezen túlmenően olyan kisebb súlyú cselekmények esetében járnak el, melyek büntetési tételei meghaladják a rendőrség által kiszabható pénzbüntetések mértékét, és amelyeket a törvény a békebíróság hatáskörébe utal. A rendőrbíróságok által hozott ítéletek ellen mindig lehet fellebbezni. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő az ítélet kihirdetésétől számított 40 nap, vagy ha az ítéletet a fél távollétében hozták meg, az ítélet kézhezvételétől vagy a fél lakcímére történő kézbesítésétől számított 40 nap. A fellebbezést a büntetőbíróság (tribunal correctionnel) bírálja el.

A békebíróságok hatásköre kiterjed az iparjogi ügyekre, valamint eljárhatnak a munkaszerződésekkel és a gyakornoki szerződésekkel összefüggő jogvitákban is. Ezekben az ügyekben a fellebbezéseket a Legfelsőbb Bíróság bírálja el.

Jogi adatbázisok

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

A tartalom rövid leírása

Lásd a Rendes bíróságok weboldalát.

Lásd a Közigazgatási bíróságok weboldalát.

Kapcsolódó linkek

Igazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 20/12/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.