Redovni nacionalni sudovi

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji redovnih sudova u Slovačkoj.

Redovni sudovi – uvod

Sudbenu vlast u Slovačkoj Republici izvršavaju neovisni i nepristrani sudovi. Pravosudna pitanja na svim su razinama odvojena od pitanja kojima se bave ostala nacionalna tijela.

Pravne baze podataka

Baza podataka slovačkog Ministarstva pravosuđa Slov-Lex

Projekt slovačkog Ministarstva pravosuđa „Elektronička zbirka zakonodavnih akata (Slov-Lex)” temelji se na dvama međusobno povezanim informacijskim sustavima:

 1. eZbierka (e-Zbirka) – informacijski sustav za pregledavanje obvezujućih pročišćenih elektroničkih tekstova zakonodavnih akata i drugih normi
 2. eLegislatíva (e-Zakonodavstvo) – informacijski sustav za upravljanje procesima u svim fazama zakonodavnog postupka, opremljen naprednim alatima za uređivanje namijenjenima zakonodavcima.

Prednosti za ciljne skupine:

Temeljno pravno načelo da su sve osobe upoznate s valjanim oblikom zakona na snazi te da su svjesne svojih prava i obveza sve se teže primjenjuje u praksi s obzirom na sve veći broj i složenost zakona. Projekt Slov-Lex pomaže u boljoj provedbi tog načela time što svima osigurava učinkovit pristup važećem zakonodavstvu:

 • građani – dio projekta poznat kao „eZbierka” konkretno donosi formalno i sadržajno bolji te besplatan pristup važećem zakonodavstvu i informacije o novom zakonodavstvu
 • pravni stručnjaci – imaju stalan pristup važećem zakonodavstvu i mogućnost da ih se obavijesti o novom zakonodavstvu Slovačke ili Europske unije, i općenito i konkretno u smislu propisa kojima su uređena područja za koja su specijalizirani
 • poduzetnici – isto tako imaju stalan i besplatan pristup važećem zakonodavstvu i mogućnost da ih se obavijesti o novom zakonodavstvu Slovačke ili Europske unije, i općenito i konkretno u smislu propisa kojima su uređena područja njihove djelatnosti; boljim regulatornim okruženjem stvaraju se povoljniji uvjeti za poduzetništvo i smanjuje administrativno opterećenje povezano s poslovanjem
 • lokalne i regionalne vlasti – dobivaju stalan i besplatan pristup izvorima važećeg zakonodavstva, uz istodobno smanjenje njihova administrativnog opterećenja (administrativno zahtjevna i skupa obveza omogućivanja pristupa Zbirci zakonodavnih akata radnim danom povezana s pretplaćivanjem na papirnati primjerak Zbirke i njegovim arhiviranjem), čime se zamjenjuje opterećujuća obveza da se osigura potpomognuti pristup Zbirci radnim danom
 • javna uprava – projekt s jedne strane omogućuje stalan i besplatan pristup izvorima važećeg zakonodavstva, a s druge smanjuje administrativno opterećenje i povezane financijske troškove zakonodavnog postupka te omogućuje bolje izvršavanje zadaća u području zakonodavstva i provedbe prava Europske unije
 • pravosudna tijela – dobivaju stalan i brz pristup zakonodavstvu važećem na bilo koji odabrani dan u povijesti te pristup upućivanjima na zakonodavstvo koje je bilo važeće u određenom trenutku u sudskim odlukama, što omogućuje barem djelomično uklanjanje rutinskih aktivnosti i povećanje učinkovitosti rada sudaca i sudskih službenika
 • zakonodavna tijela – dostupan im je učinkovit alat za izradu nacrta zakona i upravljanje zakonodavnim postupkom, čime ih se oslobađa nekih opterećujućih administrativnih procesa i omogućuje im se da se bolje usredotoče na sadržaj prijedloga koje je potrebno obraditi.

Organizacija redovnih sudova

Slovački sustav sudova

Slovačko pravosuđe obuhvaća:

 • okružne sudove (54)
 • regionalne sudove (8)
 • Specijalizirani kazneni sud
 • Vrhovni sud Slovačke Republike.

Nadležnost sudova

Okružni sudovi

Okružni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima osim ako je pravilima kojima se uređuje sudski postupak propisano drukčije.

Odlučuju i o slučajevima povezanima s izborima ako je to propisano primjenjivim zakonodavstvom.

Regionalni sudovi

Regionalni sudovi djeluju kao drugostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima o kojima su u prvom stupnju odlučivali okružni sudovi.

Građanski i kazneni predmeti u kojima regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi definirani su poslovnikom.

Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u upravnim predmetima, osim ako je posebnim zakonom propisano drukčije.

Odlučuju i u drugim predmetima ako je to propisano posebnim zakonodavstvom (Zakon br. 166/2003 o zaštiti privatnosti od neovlaštene upotrebe informacijske tehnologije te izmjeni određenih drugih zakona).

Specijalizirani kazneni sud

Specijalizirani kazneni sud odlučuje o kaznenim i drugim pitanjima kako je određeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak.

Vrhovni sud

Vrhovni sud nadležan je za sljedeće:

 • redovne žalbe protiv odluka regionalnih sudova i Specijaliziranog kaznenog suda ako je to predviđeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • izvanredne žalbe protiv odluka okružnih sudova, regionalnih sudova, Specijaliziranog kaznenog suda i Vrhovnog suda ako je to predviđeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • sukobe nadležnosti između sudova i tijela središnje državne uprave
 • upućivanje predmeta na drugi sud osim nadležnog suda ako je to predviđeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • druge predmete ako je to predviđeno zakonom ili međunarodnim sporazumom.

Vrhovni sud preispituje odluke sudova u predmetima u kojima je donesena pravomoćna presuda.

Vrhovni sud nadgleda jedinstveno tumačenje i dosljednu primjenu zakona i drugih akata opće primjene na sljedeći način:

 • donošenjem vlastitih odluka
 • donošenjem mišljenja radi ujednačavanja tumačenja zakona i drugih akata opće primjene
 • objavljivanjem pravomoćnih sudskih odluka ključne važnosti u Izvješćima o mišljenjima Vrhovnog suda i odlukama sudova Slovačke Republike.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 10/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici