Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Rumunjska

Na ovoj stranici pružaju se informacije o sudovima u Rumunjskoj.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Uvod u rumunjski pravosudni sustav

Rumunjski pravosudni sustav ima sljedeću strukturu:

sudovi i državna odvjetništva:

1. razina:

 1. okružni sudovi (176);
 2. državna odvjetništva;

2. razina:

 1. sudovi posebne nadležnosti (42);
 2. specijalni sudovi (3);
 3. Sud za djecu i obiteljsko-pravne predmete (1);
 4. državna odvjetništva;

3. razina:

 1. žalbeni sudovi (15);
 2. državna odvjetništva;

4. razina:

 1. Visoki kasacijski sud;
 2. Državno odvjetništvo.
 • Rumunjski pravosudni sustav obuhvaća Visoki kasacijski sud i ostale sudove.

Sudovi

Visoki kasacijski sud

Kao najviši sud u Rumunjskoj, to je jedina pravosudna institucija koja ima ovlast osigurati jedinstveno tumačenje i primjenu zakona na ostalim sudovima. Glavni postupak kojim se to postiže jest „revizija u interesu zakona”.

Visoki kasacijski sud ima četiri odjela, od kojih svaki ima svoju nadležnost:

 • Građanski odjel I.;
 • Građanski odjel II.;
 • Kazneni odjel;
 • Odjel za upravne i porezne sporove.

Ostali odjeli vrhovnog suda, koji imaju svoje djelokruge nadležnosti, jesu četiri peteročlana sudska vijeća, zajednički odjeli, vijeće za revizije u interesu zakona i vijeće za pojašnjavanje određenih pravnih pitanja.

Građanski odjel I., Građanski odjel II. te Odjel za upravne i porezne sporove kao odjeli Visokog kasacijskog suda odlučuju o zahtjevima za reviziju presuda žalbenih sudova i ostalih sudskih odluka kako je to propisano zakonom, te o zahtjevima za reviziju nepravomoćnih presuda ili sudskih postupaka svih vrsta protiv kojih se ni na koji drugi način ne može uložiti žalba te u slučajevima u kojima su postupci pred žalbenim sudom prekinuti. Kao prvostupanjski sud, Kazneni odjel sudi u predmetima i odlučuje o žalbama koji su po zakonu u nadležnosti Visokog kasacijskog suda.

Kazneni odjel Visokog kasacijskog suda sudi u sljedećim predmetima:

kao prvostupanjski sud u sljedećim predmetima koji se odnose na:

 • kaznena djela koja su počinili članovi Senata, parlamentarni zastupnici ili zastupnici u Europskom parlamentu;
 • kaznena djela koja su počinili članovi Vlade;
 • kaznena djela koja su počinili suci Ustavnog suda;
 • kaznena djela koja su počinili članovi Visokog sudskog vijeća;
 • kaznena djela koja su počinili suci Visokog kasacijskog suda ili državni odvjetnici Državnog odvjetništva pri Visokom kasacijskom sudu;
 • kaznena djela koja su počinili maršali, admirali, generali i kvestori;
 • ostali predmeti koji su po zakonu u njegovoj nadležnosti;

kao sud za reviziju presuda u sljedećim predmetima:

 • zahtjevi za reviziju presuda u kaznenim predmetima koje je u prvom stupnju izrekao žalbeni sud ili Žalbeni vojni sud;
 • zahtjevi za reviziju presuda u kaznenim predmetima koje je u drugom stupnju izrekao žalbeni sud ili Žalbeni vojni sud;
 • zahtjevi za reviziju presuda u kaznenim predmetima koje je u prvom stupnju izrekao Kazneni odjel Visokog kasacijskog suda i ostali predmeti propisani zakonom.

Deveteročlano sudsko vijeće

U skladu sa Zakonom br. 202/2010 o određenim mjerama za ubrzavanje sudskih postupaka, ovlasti Deveteročlanog sudskog vijeća preuzela su Peteročlana sudska vijeća.

U predmetima koji su bili u tijeku pred Deveteročlanim sudskim vijećem nastavit će suditi to Vijeće.

Peteročlana sudska vijeća

U skladu s člankom 24. Zakona br. 304/2004, ponovno objavljenog s izmjenama i dopunama, Peteročlana sudska vijeća odlučuju o zahtjevima za reviziju i ostalim zahtjevima u predmetima u kojima u prvom stupnju sudi Kazneni odjel Visokog kasacijskog suda te o ostalim predmetima koji su po zakonu u njihovoj nadležnosti. Ta Vijeća djeluju i kao disciplinski sudovi.

U skladu s člankom 51., stavkom 3., Zakona br. 317/2004, ponovno objavljenog, Peteročlana sudska vijeća odlučuju o zahtjevima za reviziju presuda koje je Visoko pravosudno vijeće izreklo u stegovnim postupcima.

Odjeli Visokog kasacijskog suda zasjedaju kao Zajednički odjeli u sljedećim slučajevima:

 1. rješavanje upita o promjenama u sudskoj praksi Visokog kasacijskog suda;
 2. savjetovanje s Ustavnim sudom radi utvrđivanja ustavnosti zakona prije njihova proglašavanja.

Žalbeni sudovi

U Rumunjskoj je na čelu svakog žalbenog suda predsjednik, kojem mogu pomagati jedan do dva zamjenika predsjednika.

Žalbeni sud ima specijalizirane odjele ili vijeća za različite kategorije predmeta:

 • građanski predmeti;
 • kazneni predmeti;
 • predmeti koji se odnose na djecu ili obiteljsko-pravna pitanja;
 • predmeti koji obuhvaćaju upravne ili porezne sporove;
 • predmeti koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje, trgovačka društva, Trgovački registar, stečaj, nepošteno tržišno natjecanje i ostala pitanja;
 • predmeti iz područja pomorskog i riječnog prava.

Žalbeni sudovi, njih 15, imaju pravnu osobnost i svaki sud pokriva nadležnost nekoliko sudova posebne nadležnosti (oko 3).

U građanskim stvarima žalbeni sudovi sude u sljedećim predmetima:

Kao prvostupanjski sudovi, oni odlučuju o žalbama koje se odnose na upravne i porezne sporove u skladu s posebnim zakonskim odredbama.

Kao žalbeni sudovi, odlučuju o žalbama protiv presuda koje su u prvom stupnju izrekli sudovi posebne nadležnosti.

Kao sudovi za reviziju presuda, oni odlučuju u predmetima koji su posebno propisani zakonom.

U području kaznenog prava, žalbeni sudovi sude u sljedećim predmetima.

Kao prvostupanjski sudovi u predmetima koji se odnose na:

 • kaznena djela iz članaka 155.-173. Kaznenog zakona (npr. izdaja, špijunaža, urota, rušenje državne vlasti ili potkopavanje nacionalnog gospodarstva) i kaznenih djela protiv rumunjske nacionalne sigurnosti koja su propisana posebnim zakonima;
 • kaznena djela iz članka 253^1 (sukobi interesa), članaka 273.-276. (određena kaznena djela koja se odnose na sigurnost željezničkog prometa) u slučaju željezničke nesreće i članaka 356.-361. (kaznena djela protiv mira i čovječnosti);
 • kaznena djela koja počine suci okružnog suda ili suda posebne nadležnosti, državni odvjetnici državnih odvjetništava pri tim sudovima ili odvjetnici, javni bilježnici, ovršitelji odnosno revizori Revizorskog suda;
 • kaznena djela koja počine vođe vjerskih zajednica organiziranih u skladu sa zakonom i ostali visoki vjerski dužnosnici, koji imaju najmanje rang biskupa ili s tim istovjetni rang;
 • kaznena djela koja počine pomoćnici sudaca Visokog kasacijskog suda, suci žalbenih sudova ili Žalbenog vojnog suda ili državni odvjetnici državnih odvjetništava pri tim sudovima;
 • kaznena djela koja počine članovi Revizorskog suda, predsjednik Zakonodavnog vijeća ili pravobranitelj;
 • ostala kaznena djela koja su u njihovoj nadležnosti u skladu s posebnim zakonima.

Kao žalbeni sudovi, oni odlučuju o žalbama protiv presuda koje su u kaznenim predmetima izrekli sudovi posebne nadležnosti u prvom stupnju.

Kao sudovi za reviziju presuda oni odlučuju o zahtjevima za reviziju kaznenih presuda koje su u prvom stupnju izrekli okružni sudovi, isključujući presude u nadležnosti sudova posebne nadležnosti te o ostalim predmetima koji su posebno propisani zakonom.

Žalbeni sudovi odlučuju i o sukobima nadležnosti među sudovima posebne nadležnosti ili između okružnih sudova i sudova posebne nadležnosti unutar njihovih djelokruga nadležnosti ili među okružnim sudovima u nadležnosti različitih posebnih sudova koji su u djelokrugu nadležnosti žalbenog suda.

Žalbeni sudovi odlučuju i o zahtjevima za izručenje osuđenika ili njihov premještaj u inozemstvo.

Sudovi posebne nadležnosti

Nacionalni sudovi posebne nadležnosti, kojih je 42, imaju pravnu osobnost i organizirani su na regionalnoj razini. Djelokrug nadležnosti svakog od njih obuhvaća sve okružne sudove u regiji u kojoj je sjedište dotičnog suda posebne nadležnosti.

Sudovi posebne nadležnosti imaju posebne odjele ili vijeća specijalizirana za:

 • građanske predmete;
 • kaznene predmete;
 • predmete koji se odnose na djecu ili obiteljsko-pravnu problematiku;
 • predmete koji se odnose na upravne ili porezne sporove;
 • predmete koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje, trgovačka društva, Trgovački registar, stečaj, nepošteno tržišno natjecanje i ostala pitanja;
 • predmete iz područja pomorskog i riječnog prava.

U području građanskog prava, sudovi posebne nadležnosti sude u sljedećim predmetima:

Kao prvostupanjski sudovi, odlučuju o svim zahtjevima koji po zakonu nisu u nadležnosti drugih sudova.

Kao žalbeni sudovi, oni odlučuju o žalbama protiv presuda koje su u prvom stupnju izrekli okružni sudovi.

Kao sudovi za reviziju presuda, oni odlučuju u predmetima koji su posebno propisani zakonom.

U području kaznenog prava, sudovi posebne nadležnosti sude u sljedećim predmetima :

kao prvostupanjski sudovi u predmetima koji se odnose na:

 • kaznena djela protiv života ili tjelesnog integriteta i zdravlja, kaznena djela protiv osobne slobode, spolna kaznena djela, kaznena djela protiv imovine, kaznena djela na radnom mjestu ili povezana s radnim mjestom, kaznena djela kojima se ometa tijek pravde, kaznena djela protiv procedura uspostavljenih za određene aktivnosti uređene zakonom, kaznena djela protiv javnog zdravlja i kaznena djela krijumčarenja (kada ista uključuju oružje, streljivo ili eksplozivne ili radioaktivne materijale);
 • kaznena djela namjere koja dovode do smrti ili samoubojstva;
 • kaznena djela koja uključuju trgovanje ili nezakonito konzumiranje droga;
 • kaznena djela koja uključuju pranje novca ili utaju poreza;
 • lažne stečajeve ukoliko se dotično kazneno djelo odnosi na bankarskih sustav;
 • ostala kaznena djela koja su po zakonu u njihovoj nadležnosti.

Kao sudovi za reviziju presuda , oni odlučuju o zahtjevima za reviziju presuda okružnih sudova povezanih s kaznenim djelima kada je sudski postupak pokrenut na temelju prethodne kaznene prijave oštećene strane te o zahtjevima za reviziju kaznenih presuda okružnih sudova povezanih s preventivnim mjerama, privremenim puštanjem na slobodu ili zaštitnim mjerama, kaznenih presuda izrečenih u vezi s izvršenjem kazne ili resocijalizacijom te u ostalim predmetima posebno propisanim zakonom.

Sudovi posebne nadležnosti odlučuju o sukobima nadležnosti između okružnih sudova u njihovom djelokrugu nadležnosti te o ostalim predmetima posebno propisanima zakonom.

Okružni sudovi

Okružni sudovi nemaju pravnu osobnost i osnovani su unutar nacionalnih regija te u Bukureštu.

U građanskim stvarima okružni sudovi sude uglavnom u sljedećim predmetima:

 • zahtjevi koji su, u skladu sa Zakonom o parničnom postupku, u nadležnosti sudova za predmete uzdržavanja i obiteljsko-pravne predmete, isključujući predmete za koje je zakonom izričito drukčije propisano;
 • zahtjevi povezani s evidencijama osobnih podataka u skladu sa zakonom;
 • zahtjevi povezani s upravljanjem višekatnicama, stanovima ili prostorima u vlasništvu isključivo nekoliko osoba ili s pravnim odnosima koje su udruge vlasnika stambenih objekata uspostavile s drugim fizičkim ili pravnim osobama, kako je primjenjivo;
 • zahtjevi za deložaciju;
 • zahtjevi koji se odnose na zajedničke zidove ili jarke, udaljenost između zgrada ili nasada, pravo prolaza i bilo koje drugo ometanje ili ograničenje koje utječe na vlasnička prava kako je propisano zakonom, dogovoreno među strankama ili dosuđeno od suda;
 • zahtjevi koji se odnose na promjene u granicama ili označavanju granica;
 • zahtjevi za zaštitu nekretnine;
 • zahtjevi koji se odnose na obveze provođenja ili neprovođenja postupaka koji se ne mogu mjeriti u smislu novčane vrijednosti, bez obzira jesu li dotične utemeljene na ugovoru, isključujući postupke koji su po zakonu u nadležnosti drugih sudova;
 • zahtjevi za sudskom podjelom bez obzira o kojoj se vrijednosti radi;
 • svi ostali zahtjevi koji se mogu izraziti u novčanoj vrijednosti do i uključujući 200 000 RON, bez obzira imaju li stranke status stručnjaka.

Okružni sudovi odlučuju i o žalbama protiv odluka tijela lokalne javne uprave koja imaju lokalnu nadležnost i ostalih tijela koja imaju tu nadležnost u predmetima propisanima zakonom.

U području kaznenog prava, okružni sudovi sude uglavnom u sljedećim predmetima:

Općenito sve vrste kaznenih djela, isključujući kaznena djela o kojima, u skladu sa zakonom, u prvom stupnju odlučuju sudovi posebne nadležnosti, žalbeni sudovi ili Visoki kasacijski sud.

Više informacija o ovim sudovima možete pronaći na Sudskom portalu koji održava rumunjsko Ministarstvo pravosuđa.

Pravne baze podataka

Sljedeće pravne baze podataka dostupne su na internetu:

Posljednji put ažurirano: 03/02/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici