Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Rumunjska

Na ovoj stranici pružaju se informacije o sudovima u Rumunjskoj.

Sadržaj omogućio
Rumunjska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Uvod u rumunjski pravosudni sustav

Rumunjski pravosudni sustav ima sljedeću strukturu:

sudovi i državna odvjetništva:

1. razina:

 1. okružni sudovi (176);
 2. državna odvjetništva;

2. razina:

 1. sudovi posebne nadležnosti (42);
 2. specijalni sudovi (3);
 3. Sud za djecu i obiteljsko-pravne predmete (1);
 4. državna odvjetništva;

3. razina:

 1. žalbeni sudovi (15);
 2. državna odvjetništva;

4. razina:

 1. Visoki kasacijski sud;
 2. Državno odvjetništvo.
 • Rumunjski pravosudni sustav obuhvaća Visoki kasacijski sud i ostale sudove.

Sudovi

Visoki kasacijski sud

Kao najviši sud u Rumunjskoj, to je jedina pravosudna institucija koja ima ovlast osigurati jedinstveno tumačenje i primjenu zakona na ostalim sudovima. Glavni postupak kojim se to postiže jest „revizija u interesu zakona”.

Visoki kasacijski sud ima četiri odjela, od kojih svaki ima svoju nadležnost:

 • Građanski odjel I.;
 • Građanski odjel II.;
 • Kazneni odjel;
 • Odjel za upravne i porezne sporove.

Ostali odjeli vrhovnog suda, koji imaju svoje djelokruge nadležnosti, jesu četiri peteročlana sudska vijeća, zajednički odjeli, vijeće za revizije u interesu zakona i vijeće za pojašnjavanje određenih pravnih pitanja.

Građanski odjel I., Građanski odjel II. te Odjel za upravne i porezne sporove kao odjeli Visokog kasacijskog suda odlučuju o zahtjevima za reviziju presuda žalbenih sudova i ostalih sudskih odluka kako je to propisano zakonom, te o zahtjevima za reviziju nepravomoćnih presuda ili sudskih postupaka svih vrsta protiv kojih se ni na koji drugi način ne može uložiti žalba te u slučajevima u kojima su postupci pred žalbenim sudom prekinuti. Kao prvostupanjski sud, Kazneni odjel sudi u predmetima i odlučuje o žalbama koji su po zakonu u nadležnosti Visokog kasacijskog suda.

Kazneni odjel Visokog kasacijskog suda sudi u sljedećim predmetima:

kao prvostupanjski sud u sljedećim predmetima koji se odnose na:

 • kaznena djela koja su počinili članovi Senata, parlamentarni zastupnici ili zastupnici u Europskom parlamentu;
 • kaznena djela koja su počinili članovi Vlade;
 • kaznena djela koja su počinili suci Ustavnog suda;
 • kaznena djela koja su počinili članovi Visokog sudskog vijeća;
 • kaznena djela koja su počinili suci Visokog kasacijskog suda ili državni odvjetnici Državnog odvjetništva pri Visokom kasacijskom sudu;
 • kaznena djela koja su počinili maršali, admirali, generali i kvestori;
 • ostali predmeti koji su po zakonu u njegovoj nadležnosti;

kao sud za reviziju presuda u sljedećim predmetima:

 • zahtjevi za reviziju presuda u kaznenim predmetima koje je u prvom stupnju izrekao žalbeni sud ili Žalbeni vojni sud;
 • zahtjevi za reviziju presuda u kaznenim predmetima koje je u drugom stupnju izrekao žalbeni sud ili Žalbeni vojni sud;
 • zahtjevi za reviziju presuda u kaznenim predmetima koje je u prvom stupnju izrekao Kazneni odjel Visokog kasacijskog suda i ostali predmeti propisani zakonom.

Deveteročlano sudsko vijeće

U skladu sa Zakonom br. 202/2010 o određenim mjerama za ubrzavanje sudskih postupaka, ovlasti Deveteročlanog sudskog vijeća preuzela su Peteročlana sudska vijeća.

U predmetima koji su bili u tijeku pred Deveteročlanim sudskim vijećem nastavit će suditi to Vijeće.

Peteročlana sudska vijeća

U skladu s člankom 24. Zakona br. 304/2004, ponovno objavljenog s izmjenama i dopunama, Peteročlana sudska vijeća odlučuju o zahtjevima za reviziju i ostalim zahtjevima u predmetima u kojima u prvom stupnju sudi Kazneni odjel Visokog kasacijskog suda te o ostalim predmetima koji su po zakonu u njihovoj nadležnosti. Ta Vijeća djeluju i kao disciplinski sudovi.

U skladu s člankom 51., stavkom 3., Zakona br. 317/2004, ponovno objavljenog, Peteročlana sudska vijeća odlučuju o zahtjevima za reviziju presuda koje je Visoko pravosudno vijeće izreklo u stegovnim postupcima.

Odjeli Visokog kasacijskog suda zasjedaju kao Zajednički odjeli u sljedećim slučajevima:

 1. rješavanje upita o promjenama u sudskoj praksi Visokog kasacijskog suda;
 2. savjetovanje s Ustavnim sudom radi utvrđivanja ustavnosti zakona prije njihova proglašavanja.

Žalbeni sudovi

U Rumunjskoj je na čelu svakog žalbenog suda predsjednik, kojem mogu pomagati jedan do dva zamjenika predsjednika.

Žalbeni sud ima specijalizirane odjele ili vijeća za različite kategorije predmeta:

 • građanski predmeti;
 • kazneni predmeti;
 • predmeti koji se odnose na djecu ili obiteljsko-pravna pitanja;
 • predmeti koji obuhvaćaju upravne ili porezne sporove;
 • predmeti koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje, trgovačka društva, Trgovački registar, stečaj, nepošteno tržišno natjecanje i ostala pitanja;
 • predmeti iz područja pomorskog i riječnog prava.

Žalbeni sudovi, njih 15, imaju pravnu osobnost i svaki sud pokriva nadležnost nekoliko sudova posebne nadležnosti (oko 3).

U građanskim stvarima žalbeni sudovi sude u sljedećim predmetima:

Kao prvostupanjski sudovi, oni odlučuju o žalbama koje se odnose na upravne i porezne sporove u skladu s posebnim zakonskim odredbama.

Kao žalbeni sudovi, odlučuju o žalbama protiv presuda koje su u prvom stupnju izrekli sudovi posebne nadležnosti.

Kao sudovi za reviziju presuda, oni odlučuju u predmetima koji su posebno propisani zakonom.

U području kaznenog prava, žalbeni sudovi sude u sljedećim predmetima.

Kao prvostupanjski sudovi u predmetima koji se odnose na:

 • kaznena djela iz članaka 155.-173. Kaznenog zakona (npr. izdaja, špijunaža, urota, rušenje državne vlasti ili potkopavanje nacionalnog gospodarstva) i kaznenih djela protiv rumunjske nacionalne sigurnosti koja su propisana posebnim zakonima;
 • kaznena djela iz članka 253^1 (sukobi interesa), članaka 273.-276. (određena kaznena djela koja se odnose na sigurnost željezničkog prometa) u slučaju željezničke nesreće i članaka 356.-361. (kaznena djela protiv mira i čovječnosti);
 • kaznena djela koja počine suci okružnog suda ili suda posebne nadležnosti, državni odvjetnici državnih odvjetništava pri tim sudovima ili odvjetnici, javni bilježnici, ovršitelji odnosno revizori Revizorskog suda;
 • kaznena djela koja počine vođe vjerskih zajednica organiziranih u skladu sa zakonom i ostali visoki vjerski dužnosnici, koji imaju najmanje rang biskupa ili s tim istovjetni rang;
 • kaznena djela koja počine pomoćnici sudaca Visokog kasacijskog suda, suci žalbenih sudova ili Žalbenog vojnog suda ili državni odvjetnici državnih odvjetništava pri tim sudovima;
 • kaznena djela koja počine članovi Revizorskog suda, predsjednik Zakonodavnog vijeća ili pravobranitelj;
 • ostala kaznena djela koja su u njihovoj nadležnosti u skladu s posebnim zakonima.

Kao žalbeni sudovi, oni odlučuju o žalbama protiv presuda koje su u kaznenim predmetima izrekli sudovi posebne nadležnosti u prvom stupnju.

Kao sudovi za reviziju presuda oni odlučuju o zahtjevima za reviziju kaznenih presuda koje su u prvom stupnju izrekli okružni sudovi, isključujući presude u nadležnosti sudova posebne nadležnosti te o ostalim predmetima koji su posebno propisani zakonom.

Žalbeni sudovi odlučuju i o sukobima nadležnosti među sudovima posebne nadležnosti ili između okružnih sudova i sudova posebne nadležnosti unutar njihovih djelokruga nadležnosti ili među okružnim sudovima u nadležnosti različitih posebnih sudova koji su u djelokrugu nadležnosti žalbenog suda.

Žalbeni sudovi odlučuju i o zahtjevima za izručenje osuđenika ili njihov premještaj u inozemstvo.

Sudovi posebne nadležnosti

Nacionalni sudovi posebne nadležnosti, kojih je 42, imaju pravnu osobnost i organizirani su na regionalnoj razini. Djelokrug nadležnosti svakog od njih obuhvaća sve okružne sudove u regiji u kojoj je sjedište dotičnog suda posebne nadležnosti.

Sudovi posebne nadležnosti imaju posebne odjele ili vijeća specijalizirana za:

 • građanske predmete;
 • kaznene predmete;
 • predmete koji se odnose na djecu ili obiteljsko-pravnu problematiku;
 • predmete koji se odnose na upravne ili porezne sporove;
 • predmete koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje, trgovačka društva, Trgovački registar, stečaj, nepošteno tržišno natjecanje i ostala pitanja;
 • predmete iz područja pomorskog i riječnog prava.

U području građanskog prava, sudovi posebne nadležnosti sude u sljedećim predmetima:

Kao prvostupanjski sudovi, odlučuju o svim zahtjevima koji po zakonu nisu u nadležnosti drugih sudova.

Kao žalbeni sudovi, oni odlučuju o žalbama protiv presuda koje su u prvom stupnju izrekli okružni sudovi.

Kao sudovi za reviziju presuda, oni odlučuju u predmetima koji su posebno propisani zakonom.

U području kaznenog prava, sudovi posebne nadležnosti sude u sljedećim predmetima :

kao prvostupanjski sudovi u predmetima koji se odnose na:

 • kaznena djela protiv života ili tjelesnog integriteta i zdravlja, kaznena djela protiv osobne slobode, spolna kaznena djela, kaznena djela protiv imovine, kaznena djela na radnom mjestu ili povezana s radnim mjestom, kaznena djela kojima se ometa tijek pravde, kaznena djela protiv procedura uspostavljenih za određene aktivnosti uređene zakonom, kaznena djela protiv javnog zdravlja i kaznena djela krijumčarenja (kada ista uključuju oružje, streljivo ili eksplozivne ili radioaktivne materijale);
 • kaznena djela namjere koja dovode do smrti ili samoubojstva;
 • kaznena djela koja uključuju trgovanje ili nezakonito konzumiranje droga;
 • kaznena djela koja uključuju pranje novca ili utaju poreza;
 • lažne stečajeve ukoliko se dotično kazneno djelo odnosi na bankarskih sustav;
 • ostala kaznena djela koja su po zakonu u njihovoj nadležnosti.

Kao sudovi za reviziju presuda , oni odlučuju o zahtjevima za reviziju presuda okružnih sudova povezanih s kaznenim djelima kada je sudski postupak pokrenut na temelju prethodne kaznene prijave oštećene strane te o zahtjevima za reviziju kaznenih presuda okružnih sudova povezanih s preventivnim mjerama, privremenim puštanjem na slobodu ili zaštitnim mjerama, kaznenih presuda izrečenih u vezi s izvršenjem kazne ili resocijalizacijom te u ostalim predmetima posebno propisanim zakonom.

Sudovi posebne nadležnosti odlučuju o sukobima nadležnosti između okružnih sudova u njihovom djelokrugu nadležnosti te o ostalim predmetima posebno propisanima zakonom.

Okružni sudovi

Okružni sudovi nemaju pravnu osobnost i osnovani su unutar nacionalnih regija te u Bukureštu.

U građanskim stvarima okružni sudovi sude uglavnom u sljedećim predmetima:

 • zahtjevi koji su, u skladu sa Zakonom o parničnom postupku, u nadležnosti sudova za predmete uzdržavanja i obiteljsko-pravne predmete, isključujući predmete za koje je zakonom izričito drukčije propisano;
 • zahtjevi povezani s evidencijama osobnih podataka u skladu sa zakonom;
 • zahtjevi povezani s upravljanjem višekatnicama, stanovima ili prostorima u vlasništvu isključivo nekoliko osoba ili s pravnim odnosima koje su udruge vlasnika stambenih objekata uspostavile s drugim fizičkim ili pravnim osobama, kako je primjenjivo;
 • zahtjevi za deložaciju;
 • zahtjevi koji se odnose na zajedničke zidove ili jarke, udaljenost između zgrada ili nasada, pravo prolaza i bilo koje drugo ometanje ili ograničenje koje utječe na vlasnička prava kako je propisano zakonom, dogovoreno među strankama ili dosuđeno od suda;
 • zahtjevi koji se odnose na promjene u granicama ili označavanju granica;
 • zahtjevi za zaštitu nekretnine;
 • zahtjevi koji se odnose na obveze provođenja ili neprovođenja postupaka koji se ne mogu mjeriti u smislu novčane vrijednosti, bez obzira jesu li dotične utemeljene na ugovoru, isključujući postupke koji su po zakonu u nadležnosti drugih sudova;
 • zahtjevi za sudskom podjelom bez obzira o kojoj se vrijednosti radi;
 • svi ostali zahtjevi koji se mogu izraziti u novčanoj vrijednosti do i uključujući 200 000 RON, bez obzira imaju li stranke status stručnjaka.

Okružni sudovi odlučuju i o žalbama protiv odluka tijela lokalne javne uprave koja imaju lokalnu nadležnost i ostalih tijela koja imaju tu nadležnost u predmetima propisanima zakonom.

U području kaznenog prava, okružni sudovi sude uglavnom u sljedećim predmetima:

Općenito sve vrste kaznenih djela, isključujući kaznena djela o kojima, u skladu sa zakonom, u prvom stupnju odlučuju sudovi posebne nadležnosti, žalbeni sudovi ili Visoki kasacijski sud.

Više informacija o ovim sudovima možete pronaći na Sudskom portalu koji održava rumunjsko Ministarstvo pravosuđa.

Pravne baze podataka

Sljedeće pravne baze podataka dostupne su na internetu:

Posljednji put ažurirano: 03/02/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici