Национални обикновени съдилища

Poljska

Настоящият раздел ви предоставя информация за организацията на обикновените съдилища в Полша.

Sadržaj omogućio
Poljska

Обикновени съдилища

Системата на обикновените съдилища в Полша включва апелативните (sądy apelacyjne), окръжните (sądy okręgowe) и районните съдилища (sądy rejonowe). Тези съдилища решават, освен останалите въпроси, дела по наказателно, гражданско, семейно право и право, отнасящо се до непълнолетните лица, търговско право, трудово и социално-осигурително право — с изключение на делата, които са от компетентността на други специализирани съдилища, например военни.

Общите съдилища също така поддържат поземлени и ипотечни регистри, както и регистъра на залозите, националния регистър на съдилищата и националния съдебен регистър.

Граждански съдилища

Във всеки апелативен, окръжен и районен съд има гражданско отделение (wydział cywilny).

Наказателни съдилища

Във всеки апелативен, окръжен и районен съд има наказателно отделение (wydział karny).

Бази данни с правна информация

Уебсайтът на полското правителство съдържа списък на публикуваните закони от 1918 г. досега.

Достъпът до базата данни е безплатен.

Последна актуализация: 10/12/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici