Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Luksemburg

U ovom ćete odjeljku pronaći pregled redovnih sudova u Luksemburgu

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Redovni sudovi – uvod

Prema Ustavu sudovi su dužni obavljati sudbenu vlast te primjenjivati opće i lokalne odluke i propise ukoliko su u skladu sa zakonom.

Redovni sudovi

Vrhovni sud (La Cour Supérieure de Justice)

Na vrhu hijerarhije sudova nalazi se Vrhovni sud koji obuhvaća Kasacijski sud (Cour de Cassation) i Prizivni sud te Državno odvjetništvo.

Pred Kasacijski sud, koji čini jedan sudski odjel sastavljen od pet sudaca, iznose se ponajprije: predmeti u kojima se poništavaju ili odbacuju odluke koje su donijeli razni odjeli Prizivnog suda i presude donesene u zadnjem stupnju. Obvezno je odvjetničko zastupanje.

Prizivni sud ima deset sudskih odjela sastavljenih od tri suca. Nadležan je za građanske, trgovačke, kaznene i prekršajne predmete te za predmete u kojima su sudili radni sudovi dvaju sudskih okruga u zemlji. U svim je postupcima obvezno odvjetničko zastupanje, osim u kaznenim postupcima i kod odlučivanja o određivanju privremenih mjera. Kazneni odjel Prizivnog suda odlučuje povodom žalbe protiv presude kaznenog odjela okružnog suda (Tribunal d'Arrondissement). Taj odjel sastavljen je od pet sudaca.

Okružni sudovi (Tribunaux d'arrondissement)

Zemlja je podijeljena na dva sudska okruga od kojih svaki ima svoj Okružni sud, jedan u Luxembourgu, a drugi u Diekirchu.

Oba su Okružna suda podijeljena na odsjeke sastavljene od tri suca; pri svakom Okružnom sudu postoji Državno odvjetništvo sastavljeno od državnog odvjetnika i njegovih zamjenika. Suci istrage pri svakom Okružnom sudu zaduženi su za istragu u kaznenim predmetima i, ako je to potrebno, u prekršajnim predmetima.

U građanskim i trgovačkim stvarima, Okružni sud je redovni sud i odlučuje u svim predmetima u kojima nadležnost nije izrijekom dodijeljena nekom drugom sudu zbog prirode ili iznosa tužbenog zahtjeva.

Ima nadležnost ratione valoris u pogledu tužbenih zahtjeva iznad 10 000 EUR.

Ima isključivu nadležnost za rješavanje predmeta koji su mu zbog njihove prirode izričito dodijeljeni zakonom. Isključivo je nadležan za rješavanje zahtjeva za izvršenje presuda stranih sudova i dokumenata koje su izdali strani državni službenici. Okružni sudovi vode i izvanparnične postupke, na primjer u postupcima posvajanja, skrbništva, oslobođenja djece od roditeljskog nadzora itd.

Okružni sud nadležan je za žalbe protiv presuda koje su u prvom stupnju donijeli niži sudovi (justices de paix) sa sjedištem u sudskom okrugu suda.

Postupak se pred Okružnim sudom u načelu pokreće sudskim pozivom koji protivnoj stranci dostavlja sudski izvršitelj (huissier de justice).

Predsjednici Okružnih sudova ili suci na zamjeni nadležni su za hitna postupanja, pri čemu odlučuju o određivanju privremenih mjera u građanskim i trgovačkim predmetima.

Okružni sudovi nadležni su suditi za kaznena djela kao prekršajni i kazneni sudovi (Tribunaux Correctionnels et criminels). Nadležni su za sve prijestupe odnosno povrede zakona za koje su predviđene odgovarajuće kazne za prekršaj te za djela koja su zakonom kvalificirana kao kazneno djelo, a koje im upućuje Predraspravno vijeće ili Predraspravno vijeće Prizivnog suda. Optuženici moraju doći osobno, osim u slučaju kad je za takvu povredu zakona predviđena samo novčana kazna; u tom ih slučaju može zastupati i odvjetnik.

U načelu je odvjetničko zastupanje obvezno na Okružnom sudu, osim iznimno u slučajevima predviđenima zakonom, primjerice u trgovačkim predmetima i predmetima koji se rješavaju po hitnom postupku radi donošenja privremenih mjera, kada se stranke mogu same zastupati.

Niži sudovi (Justices de Paix)

Postoje tri niža suda, od kojih je jedan u Luxembourgu, jedan u Esch-sur-Alzette (sudski okrug Luxembourg) i jedan u Diekirchu (sudski okrug Diekirch).

U građanskim i trgovačkim stvarima sudac nižeg suda nadležan je suditi u predmetima u kojima mu je nadležnost dodijeljena novim Zakonikom o parničnom postupku ili drugim zakonskim odredbama; nadležan je suditi u zadnjem stupnju u sporovima čija vrijednost ne prelazi 2 000 EUR i u sporovima u kojima je protiv njegove odluke dopuštena žalba do vrijednosti od 10 000 EUR.

Nadležan je rješavati primjerice predmete o ovrhama na plaćama, mirovinama i drugim dohocima te za raspodjelu ovršenih iznosa bez obzira na visinu tražbine.

U načelu se postupak pred sucima nižeg suda pokreće nalogom sudskog izvršitelja (huissier), odnosno sudskim pozivom. Određeni broj predmeta pokreće se podnošenjem zahtjeva u pisarnici suda. Stranke se pred sucem nižeg suda pojavljuju osobno ili zastupane po opunomoćeniku. Opunomoćenik može biti odvjetnik, bračni drug, roditelji ili izravni krvni srodnici, roditelji ili rodbina po pobočnoj liniji najviše do trećeg koljena te osobe koje rade isključivo za stranku ili u njezinom poduzeću.

U kaznenim predmetima sudac nižeg suda obavlja funkcije disciplinskog suca (juge de police). U tom svojstvu on donosi presude za prekršaje ili povrede zakona koje su kažnjive novčanom kaznom od 25 do 250 EUR te povrede zakonom kvalificirane kao kazneno djelo, a koje Predraspravno vijeće upućuje na disciplinske sudove (Tribunaux de Police).

Osim toga, donosi presude za povrede zakona kažnjive kaznama koje su više od disciplinskih kazni, za što mu je nadležnost povjerena zakonom. Protiv presuda koje donesu disciplinski sudovi uvijek se može uložiti žalba. Rok za žalbu iznosi 40 dana, a počinje od datuma izricanja presude ili, ako je presuda donesena u odsustvu, od datuma njezine dostave ili uručenja primatelju osobno ili u mjestu njegova boravišta. Žalba se podnosi Prekršajnom sudu (Tribunal Correctionnel).

Pri svakom nižem sudu postoji radni sud, nadležan za sporove povezane s ugovorima o radu i ugovorima o naukovanju. Žalba se podnosi Vrhovnom sudu.

Sudske banke podataka

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka je besplatan.

Kratak opis sadržaja

Vidi web-mjesto redovnih sudova.

Vidi web-mjesto upravnih sudova.

Ostale poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 20/12/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici