Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Redovni sudovi – uvod

Ovaj tekst sadržava opis organizacije sudova u Engleskoj. Više informacija možete naći na web-mjestu službe sudova i tribunala Njezinog veličanstva, koja upravlja i pruža podršku svim sudovima osim Vrhovnog suda (Supreme Court).

Vrhovni sud

Vrhovnom sudu Ujedinjene Kraljevine predana je nadležnost koja je prethodno pripadala Odboru za pritužbe Gornjeg doma 1. listopada 2009. Time su predane i funkcije prenesene nadležnosti Pravosudnog odbora Državnog vijeća (Judicial Committee of the Privy Council) (najviši žalbeni sud u nekoliko neovisnih zemalja Commonwealtha, prekomorskih područja UK-a i ovisnih područja britanske krune).

Vrhovni sud najviši je žalbeni sud za kaznene i građanske predmete u Ujedinjenoj Kraljevini, no u škotskim kaznenim predmetima ne postoji pravo ulaganja žalbe Vrhovnom sudu. Dozvola za upućivanje žalbenog predmeta Vrhovnom sudu obično se dodjeljuje samo ako su njime obuhvaćena pravna pitanja od javne važnosti.

Žalbeni sud

Žalbeni sud (Court of Appeal) čine kazneni i građanski odjeli koji obično zasjedaju u Londonu.

Kazneni odjel (Criminal Division) kojim predsjeda pomoćnik ministra pravosuđa (Lord Chief Justice) razmatra žalbe na presude i kazne izrečene na Krunskom sudu (Crown Court). Kazneni odjel Žalbenog suda može poništiti ili potvrditi presudu, narediti ponovno suđenje ili, kada se radi o žalbi na kaznu, promijeniti kaznu (ali ne i povećati ju). Međutim, u slučajevima kada državni odvjetnik (attorney general) uputi predmet Žalbenom sudu, sud može povećati kaznu ako smatra da je ona neopravdano blaga.

Sud ima veću nadležnost za razmatranje ad hoc žalbi, poput žalbi koje se odnose na izvještavanje ili ograničenje javnog pristupa, žalbe na presude s kojima se tužiteljstvo ne slaže i različitih žalbi u skladu s odredbama kaznenog zakona iz 2002. Osim toga, sud se bavi žalbama u predmetima vojnog suda.

Tri suca obično zasjedaju na kaznenom odjelu žalbenog suda, no samo se jedna presuda (većinsko mišljenje) donosi kao sudska odluka.

Građanskim odjelom (Civil Division) Žalbenog suda predsjeda voditelj upisnika (Master of the Rolls). Sud uglavnom održava rasprave žalbi na odluke Visokog suda (High Court) (uključujući sud pravičnosti (Chancery)), odjel Kraljičinog stola (Queens Bench) i obiteljski odjel (Family Division) i regionalnih sudova Engleske i Walesa, kao i nekih tribunala. Tri pomoćnika vrhovnog suca (Lord Chief Justice) obično zasjedaju zajedno te predstavljaju sastav suda. Pri donošenju odluke, suci mogu narediti što god misle da je sud s kojeg je predmet upućen trebao narediti. Za neke se predmete nalaže ponovno suđenje.

Na Žalbenom sudu rijetko se saslušavaju svjedoci. Odluke se obično temelje na dokumentima, zapisnicima s prethodnih saslušanja i argumentima odvjetnika koji zastupaju stranke.

Visoki sud (High Court)

Sjedište Visokog suda je u Londonu, iako se rasprave u predmetima mogu održavati u drugim dijelovima Engleske i Walesa. Visoki sud može održati raspravu u skoro svakom građanskom postupku, iako se u praksi uglavnom bavi većim ili složenijim predmetima. Sud je podijeljen na tri odjela:

 • Odjel Kraljičinog stola (Queen’s Bench Division) najveći je odjel i bavi se širokim rasponom građanskih pitanja, uključujući postupke za naknadu štete uzrokovane neispunjenjem ugovornih obveza, namjernim nanošenjem štete, klevetom, trgovačkim sporovima i pomorskim predmetima (građanskim postupcima koji se odnose na brodove, poput sudara, oštećenja tereta i spašavanja).
 • Sud pravičnosti (Chancery Division) bavi se imovinskim pitanjima, uključujući upravljanje imovinom preminulih osoba, tumačenje oporuka, patente i intelektualno vlasništvo, nesolventnost i sporove o poduzećima i partnerstvima.
 • Obiteljski odjel (Family Division) bavi se mnogim složenijim pitanjima u pogledu razvoda i povezanih financijskih i bračnih pitanja. Bavi se pitanjima skrbi djece (posebno pitanjima štićeništva, posvojenja i otmice djece), predmetima kojima se bavi sud za zaštitu invalida i predmetima u vezi s liječenjem djece u implicitnoj nadležnosti suda.

Upravni sud (Administrative Court)

Radom Upravnog suda obuhvaćen je niz područja, uključujući nadležnost u području upravnog prava Engleske i Walesa, kao i kontrolnu nadležnost nad nižim sudovima i tribunalima.

Kontrolnom nadležnošću, koja se uglavnom ostvaruje postupkom ispitivanja zakonitosti presude, obuhvaćene su uglavnom osobe ili tijela koji obnašaju funkciju u području javnog prava. Svrha je ispitivanja zakonitosti presude osigurati da su odluke tih tijela ili pojedinaca donesene ispravno i u skladu sa zakonom te da su unutar ovlasti koje im je dodijelio Parlament.

Ostala pitanja kojima se bavi Upravni sud uključuju niz zakonskih žalbi i zahtjeva:

 • pravo osporavanja odluka ministara, lokalnih državnih tijela, tribunala, dodijeljeno određenim zakonima,
 • zahtjeve na temelju zakona o nacionalnosti, imigraciji i azilu iz 2002.,
 • žalbe u obliku predmeta pokrenutih protiv određenih odluka magistratskih sudova i Krunskog suda (Crown Court),
 • zahtjeve za ispitivanje zakonitosti naloga za oduzimanje slobode (habeas corpus),
 • zahtjeve za uhićenje zbog nepoštivanja suda,
 • zahtjeve u pogledu zlonamjernih parničara,
 • zahtjeve na temelju zakona o mrtvozornicima iz 1988.,
 • razne zahtjeve podnesene na temelju zakona o sprječavanju terorizma, prihodima,stečenima kaznenim djelima, trgovini drogom i kaznenom pravosuđu.

Otvaranjem regionalnih ureda upravnog suda u Birminghamu, Cardiffu, Leedsu i Manchesteru 2009., podnositeljima zahtjeva omogućilo se podnošenje određenih vrsti zahtjeva u njima najbližoj regiji. Još jedan regionalni ured otvorio se u Bristolu u studenome 2012.

Sudski odjeli Visokog suda (Divisional courts)

Rasprave određenih žalbi s nižih sudova održavaju se na sudskim odjelima Visokog suda (odnosno sudovima na kojima zasjedaju najmanje dva suca).

Na odgovarajućim sudskim odjelima Visokog suda razmatraju se žalbe s okružnih sudova koje se odnose na predmete u nadležnosti Suda pravičnosti (Chancery) i odjela Kraljičinog suda (Queens Bench).

Na sudskim odjelima Kraljičinog suda (Queen's Bench) razmatraju se, među ostalim, žalbe koje se odnose na materijalna pitanja u predmetima s magistratskih sudova i Krunskog suda (Crown Court) (osim ako se Krunski sud bavi pitanjem nakon podizanja optužnice).

Na sudskom odjelu obiteljskog odjela razmatraju se žalbe na odluke magistratskih sudova u obiteljskim pitanjima.

Okružni sudovi (County courts)

Okružni sudovi rješavaju većinu građanskih predmeta u Engleskoj i Walesu. Najjednostavnije rečeno – rasprave u manje složenim građanskim predmetima održavaju se na okružnim sudovima, a rasprave u složenijim predmetima na Visokom sudu. Veći broj predmeta kojima se bave okružni sudovi odnosi se na naplate dugova. Međutim, i rasprave u pitanjima koja se odnose na oduzimanje imovine radi prisilne naplate (npr. pri isteku razdoblja za otplatu hipoteke), povredu osobe ili potraživanja zbog propusta održavaju se na okružnom sudu.

Odluke o potraživanjima zbog duga ili odštete u vrijednosti manjoj od 5000 funti obično se donose posebnim postupkom za sporove male vrijednosti. Time se omogućava jeftin i neformalan način rješavanja sporova bez potrebe korištenja usluga odvjetnika. U takvim slučajevima sudac može preuzeti ulogu istražitelja te pomoći podnositelju zahtjeva i optuženiku da iznesu svoje stajalište u predmetu. Okružni sudovi nude i „internu” uslugu mirenja u sporovima male vrijednosti, no dostupno je i vanjsko mirenje za ostala sporna potraživanja.

Okružni sudovi bave se i obiteljskim pitanjima, uključujući razvode i pitanja u vezi s djecom poput boravišta te predmete u pogledu skrbi i posvajanja. Složenim obiteljskim pitanjima bavi se Visoki sud. U središnjem Londonu, svim obiteljskim pitanjima bavi se glavni prijavni ured obiteljskog odjela, a ne lokalni okružni sudovi. Mirenje u obitelji dostupno je putem Sudske službe za savjetovanje i podršku u vezi s djecom i obiteljima (Children and Family Court Advisory and Support Service) (CAFCASS).

Krunski sud (Crown Court)

Krunski sud nacionalni je sud koji zasjeda u različitim sjedištima u Engleskoj i Walesu. Bavi se ozbiljnim kaznenim predmetima koje prosljeđuju magistratski sudovi. Rasprave predmeta koji se predaju sudu održavaju se pred sucem i porotom koja se sastoji od 12 članova iz javnosti.

Porotnici su nekad potrebni i u građanskim predmetima (poput klevete), no to se rijetko događa. Kada dođe do toga, sudska rasprava održava se na Visokom ili okružnom sudu. I Krunski sud djeluje kao žalbeni sud u predmetima koje razmatraju magistratski sudovi.

Magistratski sudovi (Magistrates' courts)

Magistratski sudovi uglavnom se bave kaznenim pitanjima; rasprave u većini kaznenih predmeta održavaju se na magistratskim sudovima. Ozbiljnija kaznena djela prosljeđuju se na suđenje Krunskom sudu. I magistratski sudovi bave se nekim građanskim predmetima, uključujući obiteljska pitanja, naplate nekih vrsti dugova, kao što je lokalni porez, te pitanja u vezi s izdavanjem dozvola (primjerice, dozvole za promet alkoholnim pićima), neispunjenjem uvjeta dozvola ili sudskih naloga te pitanjima u vezi s klađenjem i kockanjem.

Rasprave u većini predmeta na magistratskom sudu održavaju suci bez pravne naobrazbe (poznati i kao mirovni suci). Mirovni suci nemaju pravnu naobrazbu. Obično zasjedaju utroje, a savjetuju ih sudski službenici s pravnom naobrazbom. Rasprave u složenijim pitanjima koja dospijevaju  pred magistratske sudove održavaju članovi profesionalnog sudstva, poznati kao okružni suci (magistratski sudovi) koji zasjedaju puno radno vrijeme. Zamjenici okružnih sudaca (magistratski sudovi) zasjedaju pola radnog vremena.

Magistratski sudovi imaju ovlasti za izricanje novčanih i zatvorskih kazni (na ograničeno vrijeme) osobama koje su osuđene za kazneno djelo te se stoga neki predmeti upućuju Krunskom sudu na izricanje kazne.

Neki magistratski sudovi imenovani su „sudovima za mladež” ili „sudovima za obiteljske postupke”. Sastoje se od posebno osposobljenih sudaca, a bave se optužnicama protiv djece i mladih ljudi, kao i zahtjevima koji se odnose na djecu i mlade te obiteljskim predmetima.

Ostale poveznice

Služba sudova i tribunala Njezinog veličanstva

Posljednji put ažurirano: 12/06/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici