Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Češka

Системата на съдилищата на Чешката република обхваща 89 районни съдилища, осем окръжни съдилища и Върховния съд.

Sadržaj omogućio
Češka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Обикновени съдилища — въведение

Компетентност по граждански дела

Гражданските дела се разглеждат от районните съдилища, окръжните съдилища, висшите съдилища и Върховния съд на Чешката република.

Съдилища от първа инстанция

Районните съдилища разглеждат и решават спорове и други правни въпроси при граждански, трудови, семейни и търговски дела, когато съгласно закона не съществува друг съд, компетентен по същество за тях.

Делата, които не попадат в обхвата на гражданското право (например свързаните с назначаването или освобождаването на арбитри, отмяната на арбитражно решение и т.н.) се разглеждат и решават от районни съдилища в граждански производства, ако това е постановено от закона.

Делата, които попадат в компетенцията на районен съд, обикновено се решават от един съдия, който заседава самостоятелно.

Трудовите дела и други определени от закона дела се разглеждат от състав, включваща съдия и двама съдебни заседатели.

Окръжните съдилища изпълняват функцията на първоинстанционни съдилища по дела и спорове, определени в член 9, параграф 2 и член 9, буква а) от Гражданско-процесуалния кодекс.

Дела, които се гледат от окръжен съд, който изпълнява функцията на първоинстанционен съд, се разглеждат и решават от един съдия самостоятелно; ако законът го постановява, делата на първа инстанция се разглеждат и решават от състав, който се състои от председателстващ съдия и от двама други съдии.

Върховният съд изпълнява функцията на първоинстанционен съд съгласно член 67 от Закон № 97/1963 (Закона за международното частно и процесуално право); съгласно разпоредбите на този закон Върховният съд признава решения на чуждестранни съдилища.

Върховният съд заседава в състави или разширени състави.

Второинстанционни съдилища

Когато дадено дело се разглежда от районен съд на първа инстанция, апелативният съд (второинстанционен съд) е окръжен съд.

Когато дадено дело се разглежда от окръжен съд на първа инстанция, апелативният съд е висш съд.

Висшите съдилища заседават в състави, които се състоят от председателстващ съдия и двама други съдии, освен ако не е постановено друго със специално законодателство.

База данни с правна информация

Законодателните актове, издадени от Чешката република, могат да се намерят (само на чешки език) на официалния уебсайт на правителството: Portál vlády ČR.

Безплатен ли е достъпът до базата данни с правна информация?

Да. Този уебсайт е единственият безплатен източник на текстовете на законодателни актове.

Компетентност по наказателни дела

Наказателните дела се разглеждат от районните съдилища, окръжните съдилища, висшите съдилища и Върховния съд на Чешката република.

Съдилища от първа инстанция

Освен ако Закон № 141/1961 за наказателните производства не предвижда друго, производствата на първа инстанция се водят от районен съд.

Районните съдилища решават дела, които са определени в правни актове, свързани с производства, разглеждани пред съдебен състав; други дела се разглеждат от един съдия; Съдебните състави в районните съдилища включват председателстващ съдия и двама други съдии. „Един съдия, който заседава самостоятелно, означава съдия или председателстващ съдия. Само съдии могат да изпълняват функцията на председателстващ съдия.

Производствата на първа инстанция по наказателни дела се извършват от окръжни съдилища, ако предвиденото от закона наказание за свързаните престъпления е най-малко пет години лишаване от свобода или ако е възможно да се наложи специално наказание. Производствата във връзка с наказателни престъпления, определени в член 17, параграф 1 от Закона за наказателното съдопроизводство, се извършват на първа инстанция от окръжен съд, дори ако минималният срок за лишаване от свобода е по-кратък.

Окръжните съдилища заседават в състави. Един съдия, заседаващ самостоятелно, разглежда делата, определени в съответните правни актове относно съдебните производства.

Съставите в окръжните съдилища включват:

а)   председателстващ съдия и двама други съдии, когато съдебният състав изпълнява функцията на съд на първа инстанция по наказателно дело;

б)   председателстващ съдия и двама съдии по други дела.

„Един съдия, който заседава самостоятелно“, означава съдия или председателстващ съдия. Само съдии могат да изпълняват функцията на председателстващ съдия.


Второинстанционни съдилища

Жалбите срещу решения на районния съд се разглеждат от по-висш окръжен съд. Жалбите срещу решения, издадени от окръжен съд, който изпълнява функцията на първоинстанционен съд, се разглеждат от висш съд.

Висшият съдил заседава в състави, които се състоят от председателстващ съдия и двама други съдии, освен ако не е постановено друго със специално законодателство.

Компетентност по административни дела

Ролята на административното правосъдие е да защитава субективните публични права на физически и юридически лица.

Тази роля се изпълнява от административните съдилища. Те представляват специализирани отделения в рамките на системата на окръжния съд и изпълняват функцията на административни съдилища на първа инстанция.

Административните съдилища се състоят от председателстващ съдия, заместник председателстващи съдии и други съдии. Отделните дела се разглеждат от състави, състоящи се от трима съдии.

Административните съдилища се занимават с:

а)   жалби срещу решения в областта на публичната администрация, издадени от административен орган, например от изпълнителен орган, от орган на самоуправляващ се географски субект, от физическо лице, или от друг орган, от когото е изискано да вземе решение относно правата и задълженията на физически и юридически лица в областта на публичната администрация;

б)   защита срещу бездействие на административен орган;

в)   защита в случай на незаконно действие от страна на административен орган;

г)   жалби относно съдебна компетентност;

д)   дела, свързани с избори и местни/регионални референдуми;

е)   дела, свързани с политически партии и движения;

ж)  пълна или частична отмяна на мерки от общ характер поради тяхната незаконосъобразност;

з)   дела, свързани с дисциплинарна отговорност на съдии, съдебни служители, прокурори и съдебни изпълнители; и

и)   дела, свързани с определени правила за регламентиране на професии.

Върховният административен съд е административният съд на последна инстанция и той включва председателстващите съдии на Върховния административен съд, заместник председателстващите съдии и съдии. Отделните дела обикновено се разглеждат от състав, съставен от трима съдии.

Освен разглеждането на жалби Върховният административен съд разглежда дела за разпускането на политически партии или политически движения, за спиране или възобновяване на техните дейности, за жалби, свързани със съдебна компетентност и за пълното или частичното отменяне на мерки от общ характер. Допълнителна материална компетентност се дава на Върховния административен съд чрез специално законодателство.

Допълнителна информация можете да намерите на следния уебсайт:Evropský soudní atlas ve věcech občanských — Soustava soudů v České republice [Европейски съдебен атлас за граждански дела — Съдебна система в Чешката република].

Допълнителна информация можете да намерите на следния уебсайт: Nejvyšší správní soud [Върховен административен съд].

Връзки по темата

Организация на съдебната система

Съдебна система

Последна актуализация: 09/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici