Tämä maa on siirtymävaiheessa EU:sta eroamisen vuoksi.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Skotlanti

Tällä sivulla esitellään Skotlannin oikeudenkäyttöalueella toimivia yleisiä tuomioistuimia.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Yleiset tuomioistuimet – johdantoa

Court of Sessionin, High Courtin, Sheriff Courtien ja Justice of the Peace Courtien hallinnollisista palveluista vastaa Scottish Court Service (oikeusvirasto), joka on Skotlannin tuomioistuimista vuonna 2008 annetulla lailla (Judiciary and Courts (Scotland) Act 2008) lailla perustettu riippumaton elin. Tällä sivulla olevat tiedot perustuvat oikeusviraston verkkosivuihin.

Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimet

Skotlannissa ylimmän oikeusasteen tuomioistuimina toimivat Court of Session ja High Court of Justiciary.

Court of Session

Court of Session on Skotlannin ylin siviilituomioistuin, joka sijaitsee parlamenttitalossa Edinburghissa. Se toimii muutoksenhakuasteena ja antaa ensiasteen ratkaisuja henkilöiden tai organisaatioiden välisissä riita-asioissa, kuten velkoja, vahingonkorvauksia, avioeroa ja lasten huoltoa koskevissa asioissa.

High Court of Justiciary

High Court of Justiciary käsittelee vakavia rikoksia ja rikosasioissa tehtyjä valituksia. Asian ratkaisee tuomari yhdessä valamiehistön kanssa.

Skotlannissa valamiehistö koostuu 15 jäsenestä, jotka valitaan erikseen kuhunkin oikeudenkäyntiin äänestämällä. Valamiehistöön kutsuttavat henkilöt valitaan satunnaisesti vaaliluettelosta. Vaikka tuomioistuimen toimipaikka on Edinburghissa, oikeudenkäyntejä pidetään eri kaupungeissa ympäri Skotlantia, jotta käsittelyyn saapumisesta aiheutuisi mahdollisimman vähän vaivaa todistajille, valamiehille ja muille tuomioistuimessa asioiville.

Sheriff Courts

Skotlanti on jaettu oikeushallinnollisesti kuuteen tuomiopiiriin (sheriffdom). Kutakin niistä johtaa Sheriff Principal (ylituomari), joka vastaa oikeudenhoidosta tuomioistuimissa ja käsittelee siviiliasioissa annettuihin tuomioihin haettuja muutoksia.

Tuomiopiireissä toimii yhteensä 49 Sheriff Courtia, joiden koko ja rakenne vaihtelevat mutta joilla kaikilla on sama tehtävä.

Sheriff Courtissa käsiteltävät asiat ratkaisee tuomari (sheriff). Näiden tuomioistuinten tehtävät liittyvät pääasiassa siviiliasioihin, rikosasioihin ja pesänselvityksiin, ja niiden hallinnosta huolehtii paikallinen kirjaaja (sheriff clerk) alaisineen.

Siviiliasiat

Useimmat siviiliasiat koskevat henkilöiden tai organisaatioiden välisiä oikeusriitoja. Sheriff Courteissa käsitellään seuraavanlaisia asioita:

 • tavanomaisessa menettelyssä käsiteltävät kanteet (ordinary actions), joita nostetaan yleensä avioeroasioissa, lasten huoltoa koskevissa asioissa tai omaisuusriidoissa sekä yli 5 000 punnan saamisia tai vahingonkorvauksia koskevissa vaateissa
 • nopeutetussa menettelyssä käsiteltävät kanteet (summary causes), jotka koskevat tavallisesti vuokrarästeistä, tavaratoimituksista ja muista 3 000–5 000 punnan määräisistä vaatimuksista syntyneitä riitoja
 • vähäiset vaateet (small claims), jotka ovat epämuodollisessa menettelyssä käsiteltäviä vähäisiä riita-asioita (lähinnä alle 3 000 punnan velkavaatimuksia); niiden käsittelyssä ei tavallisesti tarvita asianajajaa.

Lisäksi Sheriff Court vastaa monista muista siviilioikeudellisista hakemusasioista ja menettelyistä, joihin kuuluvat

 • adoptioasiat
 • yhtiöiden selvitystilat
 • yksinkertaistetut avioerohakemukset
 • kuolemaan johtaneiden tapaturmien tutkinta
 • konkurssit.

Rikosasiat

Sheriff Courtissa rikosasiat voidaan käsitellä joko muodollisessa tai nopeutetussa menettelyssä. Syyttäjän (Procurator Fiscal) tehtävä on päättää, kumpaa menettelyä kussakin tapauksessa käytetään.

Muodollista menettelyä (solemn procedure) käytetään vakavissa rikosasioissa, joissa syyte voi johtaa yli 12 kuukauden vankeustuomioon tai yli 10 000 punnan sakkoon. Asian käsittelee tuomari yhdessä valamiehistön kanssa. Jos tuomari katsoo, ettei hänen toimivaltansa riitä asian ratkaisemiseen, se voidaan siirtää High Courtin käsiteltäväksi.

Nopeutettua menettelyä (summary procedure) käytetään lähinnä lievemmissä rikosasioissa, jotka tuomari käsittelee yksin ilman valamiehistöä. Vaikka tuomarilla on valtuudet määrätä yleensä enintään 12 kuukauden vankeustuomioita, tietyissä olosuhteissa hän voi määrätä kovempiakin rangaistuksia.

Kirjaaja (sheriff clerk) vastaa kaikesta siviili- ja rikosoikeudenkäynteihin liittyvästä hallinnollisesta työstä, kuten

 • sakkojen perinnästä
 • rikosvahinkojen korvaamista koskevista määräyksistä
 • oikeuden määräysten, kuten ehdollisiin rangaistuksiin, yhdyskuntapalveluun ja takuisiin liittyvien määräysten tiedoksiantamisesta
 • valamiesten kutsumisesta ja heihin liittyvien asioiden hoitamisesta.

Pesänselvitykset

Pesänselvityksessä (commissary work) on kyse lähinnä vainajan kuolinpesään kuuluvan omaisuuden, kuten asunnon, säästöjen ja arvopaperien jakamisesta. Pesänjakajan on haettava tuomioistuimen lupa (confirmation) pesään kuuluvan omaisuuden selvittämiseen ja jakamiseen. Lupa annetaan sen jälkeen, kun pesäluettelo on toimitettu tuomioistuimeen.

Jos kuolinpesän arvo on enintään 36 000 puntaa, se luokitellaan vähäiseksi jäämistöksi, ja luvan hakijan on käytävä täyttämässä asianmukainen lomake paikallisen sheriff clerkin toimistossa. Jos jäämistön arvo on yli 36 000 puntaa, luvan hakemisessa kannattaa käyttää asianajajaa.

Justice of the Peace Courts

Justice of the Peace Courtissa toimivat rauhantuomarit ovat maallikkotuomareita. Rauhantuomaria opastaa lainsäädäntöön ja menettelyyn liittyvissä kysymyksissä tuomioistuimen lainoppinut oikeudellinen neuvonantaja. Rauhantuomioistuimissa käsitellään pääasiassa lieviä rikoksia nopeutetussa menettelyssä. Enimmäisrangaistus, jonka rauhantuomari voi langettaa, on 60 päivää vankeutta tai 2 500 punnan sakko. Glasgow’ssa joissakin tuomioistuimissa johtaa puhetta oikeusoppinut tuomari (stipendiary magistrate). Tällainen tuomari voi määrätä enintään 12 kuukauden vankeusrangaistuksen tai enintään 10 000 punnan sakkorangaistuksen.

Linkkejä

Scottish Court Service (oikeusvirasto)

Päivitetty viimeksi: 16/04/2013

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme