Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Portugali

Tässä osassa kerrotaan yleisen tuomioistuinjärjestelmän rakenteesta Portugalissa.

Sisällön tuottaja:
Portugali
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Yleisten tuomioistuinten rakenne

Perustuslaillisissa kysymyksissä toimivaltaisen perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) lisäksi Portugalissa toimii seuraavantyyppisiä tuomioistuimia:

a) korkein oikeus (Supremo Tribunal de Justiça) sekä ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimet;

b) korkein hallinto-oikeus (Supremo Tribunal Administrativo) ja muut hallinto- ja verotuomioistuimet;

c) tilintarkastustuomioistuin (Tribunal de Contas).

Maassa on myös merioikeuksia, välitystuomioistuimia ja rauhantuomioistuimia.

Laissa määritellään tilanteet, joissa edellä mainitut tuomioistuimet voivat kokoontua erikseen tai yhdessä käsittelemään tuomioistuinten välisiä toimivaltakiistoja tribunais de conflitos ‑oikeuksina.

Lukuun ottamatta sotilastuomioistuimia (tribunais militares), joita voidaan perustaa sotatilan aikana, Portugalissa ei saa olla tuomioistuimia, joilla olisi yksinomainen toimivalta käsitellä tietyntyyppisiä rikoksia.

Yleiset tuomioistuimet

Korkein oikeus (Supremo Tribunal de Justiça)

Ylimpänä tuomioistuinhierarkiassa on korkein oikeus (joka ei kuitenkaan rajoita perustuslakituomioistuimen toimivaltaa). Se jakaantuu siviiliasioiden, rikosasioiden ja sosiaaliasioiden jaostoihin.

Sen toimipaikka on Lissabonissa, ja se käyttää tuomiovaltaa koko Portugalin alueella.

Se tekee ratkaisunsa puheenjohtajansa johdolla korkeimman oikeuden täysistunnoissa, erityisjaostojen täysistunnoissa ja jaostoittain.

Muutamia laissa vahvistettuja poikkeuksia lukuun ottamatta korkein oikeus käsittelee pelkästään oikeuskysymyksiä.

Ylioikeudet (Tribunais da Relação)

Ylioikeudet toimivat toisen oikeusasteen tuomioistuimina.

Nykyään ylioikeudet ovat Lissabonissa, Portossa, Coimbrassa, Évorassa ja Guimarãesissa. Ylioikeudet työskentelevät puheenjohtajan johdolla täysistunnoissa ja jaostoittain.

Ylioikeudet jakaantuvat siviiliasioiden, rikosasioiden ja sosiaaliasioiden jaostoihin.

Alioikeudet (Tribunais judiciais de 1ª instância)

Alioikeudet toimivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina. Niiden sijainti perustuu paikalliseen tuomiopiirijakoon (tribunais de comarca).

Yleensä alioikeuksien toimivaltaan kuuluva alue on comarca. Alueella voi kuitenkin olla tuomioistuimia, joiden toimivaltaa kuuluu yksi tai useampia hallinnollisia piirejä (circunscrições) tai laissa erikseen määriteltyjä alueita.

Ali- ja ylioikeudet ja korkein oikeus ovat yleisiä tuomioistuimia siviili- ja rikosasioissa: ne käyttävät tuomiovaltaa kaikilla niillä aloilla, joita ei ole uskottu muille oikeusistuimille.

Lisäksi on erityisprosessiin perustuvaa toimivaltaa (competência específica) käyttäviä ja erityisissä asioissa toimivaltaa (competência especializada) käyttäviä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia.

Tuomioistuimet voivat jakautua juízo-osastoiksi (yleinen, erityinen tai erityisprosessiin perustuva toimivalta) ja erityisprosessiin perustuvaa toimivaltaa käyttäviksi vara-oikeuksiksi, jos oikeuspalvelun laajuus ja monitahoisuus sitä vaatii.

Kussakin tuomioistuimessa, oikeudessa (vara) tai osastossa (juízo) tuomiovaltaa käyttää yksi tai useampi alioikeuden tuomari (juíz de direito).

Hallinto- ja verotuomioistuimet (Tribunais Administrativos e Fiscais)

Hallinto- ja verotuomioistuinten toimivaltaan kuuluu ratkaista kanteet ja muutoksenhakupyynnöt, jotka koskevat hallinnollisia ja verotuksellisia riita-asioita.

Korkein hallinto-oikeus (Supremo Tribunal Administrativo)

Ylimpänä hallinto- ja verotuomioistuinten hierarkiassa on korkein hallinto-oikeus (joka ei kuitenkaan rajoita perustuslakituomioistuimen toimivaltaa).

Sen toimipaikka on Lissabonissa, ja se käyttää tuomiovaltaa koko Portugalin alueella.

Korkein hallinto-oikeus jakautuu hallintoasioiden ja veroasioiden jaostoihin. Se käsittelee pääasiassa muiden hallinto- ja verotuomioistuinten päätöksistä tehtyjä valituksia.

Korkein hallinto-oikeus työskentelee puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtajaa avustaa kolme varapuheenjohtajaa.

Asiat ratkaistaan tapauksen mukaan täysistunnossa, erityisjaostojen täysistunnoissa ja jaostoittain. Vain täysistunto tai erityisjaostojen täysistunnot tarkastelevat oikeuskysymyksiä.

Hallinnolliset keskustuomioistuimet (Tribunais centrais administrativos)

Hallinnolliset keskustuomioistuimet ovat hallinto-oikeuden alaan kuuluvia kysymyksiä käsitteleviä toisen oikeusasteen tuomioistuimia. Nykyään Portugalissa on kaksi hallinnollista keskustuomioistuinta (Pohjoinen ja Eteläinen).

Niiden pääasiallisena tehtävänä on käsitellä hallinnollisten piirituomioistuinten ja verotuomioistuinten päätöksistä tehtyjä valituksia.

Kukin keskustuomioistuin jakautuu hallintoasioiden ja veroasioiden jaostoihin.

Keskustuomioistuimet työskentelevät puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtajaa avustaa kolme varapuheenjohtajaa.

Hallinnolliset keskustuomioistuimet tarkastelevat tosiseikkoja ja oikeuskysymyksiä.

Hallinnolliset piirituomioistuimet (tribunais administrativos de círculo) ja verotuomioistuimet (tribunais tributários)

Nämä ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia, joiden päätehtävänä on ratkaista hallinnollisia ja verotuksellisia riita-asioita. Ne voivat toimia itsenäisesti hallinnollisina piirituomioistuimina ja verotuomioistuimina, tai ne voidaan myös yhdistää, jolloin niitä nimitetään hallinto- ja verotuomioistuimiksi (tribunal administrativo e fiscal).

Tämän alan tuomioistuimet työskentelevät puheenjohtajan johdolla. Hänet nimittää korkein hallinto- ja verotuomioistuinneuvosto viiden vuoden toimikaudeksi.

Pääsääntöisesti asiat käsitellään yhden tuomarin kokoonpanossa, mutta lain mukaan kokoonpanoa voidaan joissakin tapauksissa muuttaa.

Rauhantuomioistuimet (Julgados de Paz)

Rauhantuomioistuimet eivät ole varsinaisia tuomioistuimia vaan mahdollistavat vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn. Rauhantuomioistuimilla on omat toimintasäätönsä ja organisaationsa. Ne tarjoavat omia sovittelupalveluja ja ratkaisevat kanteet, joiden taloudellinen arvo ei ylitä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten toimivallalle asetettua ylärajaa.

Päivitetty viimeksi: 09/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.