Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Latvia

Tässä osassa kerrotaan Latvian yleisten tuomioistuinten järjestelmästä

Sisällön tuottaja:
Latvia

Yleiset tuomioistuimet – johdanto

Latviassa lainkäytöstä vastaavat alioikeudet, aluetuomioistuimet ja korkein oikeus.

Riita- ja rikosasioita käsitellään yhteensä 40 tuomioistuimessa, jotka on jaettu kolmeen oikeusasteeseen: 34 alioikeuteen (rajonu tiesas/pilsētu tiesas), viiteen aluetuomioistuimeen (apgabaltiesas) ja korkeimpaan oikeuteen (Augstākā tiesa).

Latviassa on seuraavat alioikeudet:

 1. Kuurinmaan aluetuomioistuimen (Kurzemes apgabaltiesa) tuomiopiirissä:
 • Kuldīgan alioikeus (Kuldīgas rajona tiesa)
 • Liepājan alioikeus (Liepājas tiesa)
 • Saldusin alioikeus (Saldus rajona tiesa)
 • Talsin alioikeus (Talsu rajona tiesa)
 • Ventspilsin alioikeus (Ventspils tiesa)
 1. Latgalen aluetuomioistuimen (Latgales apgabaltiesa) tuomiopiirissä:
 • Balvin alioikeus (Balvu rajona tiesa)
 • Daugavpilsin alioikeus (Daugavpils tiesa)
 • Krāslavan alioikeus (Krāslavas rajona tiesa)
 • Ludzan alioikeus (Ludzas rajona tiesa)
 • Preiļin alioikeus (Preiļu rajona tiesa)
 • Rēzeknen alioikeus (Rēzeknes tiesa)
 1. Riian aluetuomioistuimen (Rīgas apgabaltiesa) tuomiopiirissä:
 • Jūrmalan alioikeus (Jūrmalas pilsētas tiesa)
 • Ogren alioikeus (Ogres rajona tiesa)
 • Riian kaupungin keskuspiirin alioikeus (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)
 • Riian kaupungin Kurzemen piirin alioikeus (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)
 • Riian kaupungin Latgalen piirin alioikeus (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)
 • Riian kaupungin Vidzemen piirin alioikeus (Rīgas pilsētas Vidzemes rajona tiesa)
 • Riian kaupungin Zemgalen piirin alioikeus (Rīgas pilsētas Zemgales rajona tiesa)
 • Riian kaupungin pohjoisen piirin alioikeus (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)
 • Riian alueen alioikeus (Rīgas rajona tiesa)
 • Siguldan alioikeus (Siguldas tiesa)
 1. Vidzemen aluetuomioistuimen (Vidzemes apgabaltiesa) tuomiopiirissä:
 • Alūksnen alioikeus (Alūksnes rajona tiesa)
 • Cēsisin alioikeus (Cēsu rajona tiesa)
 • Gulbenen alioikeus (Gulbenes rajona tiesa)
 • Limbažin alioikeus (Limbažu rajona tiesa)
 • Madonan alioikeus (Madonas rajona tiesa)
 • Valkan alioikeus (Valkas rajona tiesa)
 • Valmieran alioikeus (Valmieras rajona tiesa)
 1. Zemgalen aluetuomioistuimen (Vidzemes apgabaltiesa) tuomiopiirissä:
 • Aizkrauklen alioikeus (Aizkraukles rajona tiesa)
 • Bauskan alioikeus (Bauskas rajona tiesa)
 • Dobelen alioikeus (Dobeles rajona tiesa)
 • Jelgavan alioikeus (Jelgavas tiesa)
 • Jēkabpilsin alioikeus (Dobeles rajona tiesa)
 • Tukumsin alioikeus (Tukuma rajona tiesa).

Hallintolainkäyttöasioita käsittelevät seuraavat tuomioistuimet:

 • hallinnollinen alioikeus (Administratīvā rajona tiesa);
 • hallinnollinen aluetuomioistuin (Administratīvā apgabaltiesa)
 • korkeimman oikeuden senaatin hallintolainkäyttöasioiden jaosto (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments).

Hallinnollisen alioikeuden ja hallinnollisen aluetuomioistuimen tuomiopiiri käsittää Latvian koko hallinnollisen alueen.. Hallinnollisella alioikeudella on viisi eri toimipaikkaa, yksi kussakin tuomiopiirissä (Riika, Jelgava, Rēzekne, Valmiera ja Liepāja).

Tuomioistuinten toimivalta

Rikosprosessilain mukaisesti kaikki rikosasiat käsitellään alioikeudessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena. Riian kaupungin Vidzemen piirin alioikeus on toimivaltainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikosasioissa, joihin liittyy valtiosalaisuuksia.

Alioikeuden tuomiota koskeva täysimittainen muutoksenhaku (apelācija) käsitellään aluetuomioistuimessa. Minkä tahansa alemman oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tuomiota koskeva, oikeuskysymykseen rajoittuva muutoksenhaku (kasācija) käsitellään korkeimman oikeuden senaatissa.

Alioikeudet käsittelevät rikosasioita yhden tuomarin kokoonpanossa. Jos kyse on tavanomaista monimutkaisemmasta rikosasiasta, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti voi määrätä, että asia käsitellään kolmen tuomarin kokoonpanossa. Rikosasiaa käsittelevä muutoksenhaku, sen luonteesta riippumatta, käsitellään aina useammasta kuin yhdestä tuomarista koostuvassa kollegiossa.

Siviiliprosessilain mukaisesti riita-asiat käsitellään alioikeudessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena, lukuun ottamatta sellaisia asioita, jotka on lain mukaan käsiteltävä aluetuomioistuimessa. Riitauttamatonta täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) ja velvoitteiden pakkotäytäntöönpano tuomioistuimen määräyksestä (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) käsitellään asianomaisen alioikeuden kiinteistörekisteriosastossa. Aluetuomioistuimet käsittelevät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina seuraavia asioita:

 • kiinteään omaisuuteen liittyvät oikeusriidat, lukuun ottamatta ositusta puolisoiden välillä;
 • velvoiteoikeudelliset asiat, joissa vaatimus on yli 150 000 Latvian latia;
 • patenttioikeuksia, tavaramerkkien suojaa ja maantieteellistä alkuperää koskevat asiat;
 • luottolaitosten maksukyvyttömyyttä ja selvitystilaan asettamista koskevat asiat.

Jos asiaan liittyy useita vaatimuksia, joista osa kuuluu alioikeuden ja osa aluetuomioistuimen toimivaltaan, tai jos alioikeus on hyväksynyt vastakanteen, joka kuuluu aluetuomioistuimen toimivaltaan, asia käsitellään siviiliprosessilain mukaisesti aluetuomioistuimessa. Riian aluetuomioistuin on toimivaltainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena riita-asioissa, joihin liittyy valtionsalaisuuksia.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet käsittelevät riita-asioita yhden tuomarin kokoonpanossa. Sen sijaan muutoksenhakuasiat (sekä täysimittaiset että oikeuskysymykseen rajoittuvat) käsitellään useamman tuomarin kollegiossa.

Hallinnollisia rikkomuksia käsitellään siviili- ja rikosoikeudellista toimivaltaa omaavissa alioikeuksissa ja aluetuomioistuimissa. Hallinnollisia rikkomuksia koskevan lain mukaan viranomaispäätöksistä voidaan valittaa alioikeuteen. Alioikeuden tuomarin ratkaisusta voidaan valittaa aluetuomioistuimessa, jos hallinnollisia rikkomuksia koskevassa laissa nimenomaisesti niin säädetään. Valitustuomioistuimen ratkaisusta hallinnollista rikkomusta koskevassa asiassa ei voida valittaa, ja se tulee lainvoimaiseksi antamispäivänä.

Hallintomenettelylain mukaan hallintolainkäyttöasioita käsitellään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena toimivassa hallinnollisessa alioikeudessa, jollei laissa toisin säädetä. Jos asiaa ensimmäisenä oikeusasteen tuomioistuimena käsittelevä hallinnollinen alioikeus joutuu tarkistamaan valtionsalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja, asia käsitellään Riian hallinnollisessa alioikeudessa. Jos laissa säädetään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena toimii alioikeuden sijasta hallinnollinen aluetuomioistuin tai korkeimman oikeuden senaatin hallintolainkäyttöasioiden jaosto, tätä koskeva hakemus toimitetaan tilanteen mukaan joko hallinnolliselle aluetuomioistuimelle tai korkeimman oikeuden senaatille.

Hallintolainkäyttöasian osapuoli voi hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pääasiassa antamaan tuomioon tai täydentävään tuomioon, jollei laissa säädetä, että tuomioon ei voida hakea muutosta tai että siihen voidaan hakea muutosta ainoastaan oikeuskysymyksiä koskevilta osin.

Hallinnollisen alioikeuden tuomioon, joka ei ole vielä tullut lainvoimaiseksi, voidaan hakea muutosta hallinnollisessa aluetuomioistuimessa. Hallintolainkäyttöasian osapuoli voi hakea muutosta oikeuskysymyksen osalta muutoksenhakutuomioistuimen tuomioon tai täydentävään tuomioon, jos kyseinen tuomioistuin on rikkonut aineellis- tai prosessioikeudellisia sääntöjä tai on ylittänyt toimivaltansa menettelyn aikana.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet käsittelevät hallintolainkäyttöasioita yhden tuomarin kokoonpanossa. Sen sijaan muutoksenhakuasiat (sekä täysimittaiset että oikeuskysymykseen rajoittuvat) käsitellään kollegiossa.

Patenttilain mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena toimiva Riian aluetuomioistuin käsittelee seuraavia keksintöjen oikeudelliseen suojaan liittyviä asioita:

 • patenttioikeuksien palauttaminen
 • patentin mitätöinti
 • aiempaan käyttöön perustuva oikeus
 • patentin loukkaus
 • patentin loukkaamattomuuden vahvistaminen
 • lisenssin myöntäminen, lisenssisopimuksen ehdot tai ehtojen noudattaminen
 • oikeus saada korvausta siitä, ettei keksinnön julkinen käyttö ole mahdollista.

Mallioikeuslain mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena toimiva Riian aluetuomioistuin käsittelee seuraavia mallien oikeudelliseen suojaan liittyviä riita-asioita:

 • mallioikeuden tunnustaminen
 • mallin rekisteröinnin toteaminen mitättömäksi
 • mallin laiton käyttö (mallioikeuden loukkaaminen)
 • lisenssin myöntäminen, lisenssisopimuksen ehdot tai ehtojen noudattaminen.

Korkein oikeus koostuu senaatista, jossa on kolme jaostoa (riita-asioiden, rikosasioiden ja hallintolainkäyttöasioiden jaostot), ja kahdesta kamarista (riita-asioiden ja rikosasioiden kamarit). Kamarit toimivat muutoksenhakutuomioistuimina asioissa, jotka aluetuomioistuin on käsitellyt ensimmäisenä oikeusasteena.

Senaatti käsittelee kaikki alioikeuksien ja aluetuomioistuinten käsittelemiä asioita koskevat muutoksenhaut, jotka rajoittuvat oikeuskysymyksiin. Se toimii lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena asioissa, jotka koskevat valtiontalouden tarkastusvirastoa koskevan lain 55 §:n mukaisesti tehtyjä valtiontalouden tarkastusviraston (Valsts kontroles padome) päätöksiä.

Korkeimman oikeuden kumpikin kamari toimii kolmen tuomarin kokoonpanossa. Myös senaatti toimii tavallisesti kolmen tuomarin kokoonpanossa. Joissakin laissa säädetyissä tapauksissa se toimii kuitenkin useamman tuomarin kokoonpanossa.

Oikeudelliset tietokannat

Tietokannan nimi ja URL-osoite

Kansallinen tuomioistuinportaali

Korkein oikeus

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokantaa voi käyttää maksutta.

Lyhyt kuvaus tietokannan sisällöstä

Kansallinen tuomioistuinportaali sisältää valikoiman kaikkien yleisten tuomioistuinten riita- ja rikosasioissa antamista tuomioista sekä hallinnollisten tuomioistuinten tuomioista. Tiedot löytyvät alasivuilta Tiesu nolēmumi (‘Tuomioistuinten tuomioita’) ja E-Pakalpojumi (‘Sähköiset palvelut’).

Korkeimman oikeuden sivuston kautta pääsee arkistoon, joka käsittää sekä ajankohtaisia senaatin tuomioita että historiallisia oikeustapauskokoelmia. Tiedot löytyvät alasivulta Tiesu informācija (‘Tuomioistuinta koskevia tietoja’).

Lisätietoa

Kansallisessa tuomioistuinportaalissa julkaistut tiedot ja korkeimman oikeuden sivustolla julkaistut senaatin tuomiot ja oikeustapauskokoelmat ovat tällä hetkellä saatavilla ainoastaan latviaksi.

Päivitetty viimeksi: 20/08/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.