Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriikide üldkohtud

Slovakkia

Selles osas esitatakse teave üldkohtute korralduse kohta Slovakkias.

Sisu koostaja:
Slovakkia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Üldkohtud – sissejuhatus

Ringkonnakohtud (okresné súdy) tegutsevad esimese astme kohtuna tsiviil- ja kriminaalasjades, kui kohtumenetlust käsitlevates eeskirjades ei ole sätestatud teisiti. Nad lahendavad ka valimistega seotud kohtuasju, kui nii on ette nähtud eriseaduses.

Piirkonnakohtud (krajské súdy) tegutsevad teise astme kohtuna neis tsiviil- ja kriminaalasjades, mida on arutanud ringkonnakohus esimese astme kohtuna. Piirkonnakohtud tegutsevad esimese astme kohtuna haldusasjades, kui eriseaduses ei ole sätestatud teisiti. Piirkonnakohtud arutavad ka muid kohtuasju, kui nii on sätestatud eriseaduses (näiteks seadus kaitse kohta side pealtkuulamise eest).

Slovaki Vabariigi ülemkohus (Najvyšší súd Slovenskej republiky) arutab tavalisi edasikaebusi, mis on esitatud piirkonnakohtute ja kriminaalkohtu otsuste kohta, kui nii on ette nähtud seaduses.

Slovaki Vabariigi ülemkohus arutab ka erakorralisi edasikaebusi, mis on esitatud ringkonna- ja piirkonnakohtute, kriminaalkohtu ning ülemkohtu otsuste kohta, kui nii on ette nähtud seaduses. Slovaki Vabariigi ülemkohus lahendab kohtute ja riiklike haldusorganite vahelisi pädevusvaidlusi.

Slovaki Vabariigi ülemkohus võib anda kohtuasja edasi pädeva kohtu asemel mõnele teisele kohtule, kui seaduses ja kohtumenetlust käsitlevates eeskirjades on nii sätestatud.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lisateavet võite leida Slovakkia justiitsministeeriumi veebisaidilt.

Üldkohtute korraldus

Slovakkia kohtusüsteem

Slovakkia kohtusüsteem koosneb järgmistest kohtutest:

 • ringkonnakohtud;
 • piirkonnakohtud;
 • kriminaalkohus;
 • Slovaki Vabariigi ülemkohus.

Kohtute pädevus

Ringkonnakohtud

Ringkonnakohtud tegutsevad esimese astme kohtuna tsiviil- ja kriminaalasjades, kui kohtumenetlust käsitlevates eeskirjades ei ole sätestatud teisiti.

Ringkonnakohtud lahendavad ka valimistega seotud kohtuasju, kui nii on ette nähtud eriseaduses.

Piirkonnakohtud

Piirkonnakohtud tegutsevad teise astme kohtuna neis tsiviil- ja kriminaalasjades, mida on arutanud ringkonnakohus esimese astme kohtuna.

Tsiviil- ja kriminaalasjad, mida piirkonnakohtud arutavad esimese astme kohtuna, sätestatakse kohtumenetlust käsitlevates eeskirjades.

Piirkonnakohtud tegutsevad esimese astme kohtuna haldusasjades, kui eriseaduses ei ole sätestatud teisiti.

Piirkonnakohtud arutavad ka muid kohtuasju, kui nii on sätestatud eriseaduses (seadus nr 166/2003 eraelu puutumatuse kaitse kohta infotehnoloogia omavolilise kasutamise eest ja teatavate muude seaduste muutmise kohta).

Kriminaalkohus

Kriminaalkohus arutab kriminaalasju ja muid kohtumenetlust käsitlevates eeskirjades sätestatud asju.

Ülemkohus

Ülemkohus arutab järgmisi kohtuasju ja teeb neis otsuseid:

 • piirkonnakohtute ja kriminaalkohtu otsuste kohta esitatud tavalised edasikaebused, kui nii on sätestatud kohtumenetlust käsitlevates eeskirjades;
 • ringkonnakohtute, piirkonnakohtute, kriminaalkohtu ja ülemkohtu otsuste kohta esitatud erakorralised edasikaebused, kui nii on sätestatud kohtumenetlust käsitlevates eeskirjades;
 • kohtute ja riiklike haldusorganite vahelised pädevusvaidlused;
 • kohtuasjade edasiandmine pädeva kohtu asemel mõnele teisele kohtule, kui nii on sätestatud kohtumenetlust käsitlevates eeskirjades;
 • muud kohtuasjad, kui nii on sätestatud seaduses või rahvusvahelises lepingus.

Ülemkohus teostab kohtulikku kontrolli kohtuasjades, mille kohta on tehtud lõplik otsus.

Ülemkohus edendab ka seaduste ja muude üldkohaldatavate õigusaktide ühetaolist tõlgendamist ja järjepidevat kohaldamist

 • oma otsuste kaudu;
 • võttes vastu arvamusi, mille eesmärk on ühtlustada seaduste ja muude üldkohaldatavate õigusaktide tõlgendamist;
 • esmatähtsate lõplike kohtuotsuste avaldamisega ülemkohtu arvamuste ja Slovaki Vabariigi kohtuotsuste kogumikus.

Lingid

Justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 18/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta