Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriikide üldkohtud

Rumeenia

Sellel lehel esitatakse teavet Rumeenia üldkohtute kohta.

Sisu koostaja:
Rumeenia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Rumeenia kohtusüsteemi tutvustus

Rumeenia kohtusüsteem on ehitatud üles järgmiselt:

Kohtud ja prokuratuurid

1. tasand

 1. Ringkonnakohtud (176)
 2. Prokuratuurid

2. tasand

 1. Üldkohtud (42)
 2. Erikohtud (3)
 3. Laste- ja perekonnaasjade kohus (1)
 4. Prokuratuurid

3. tasand

 1. Apellatsioonikohtud (15)
 2. Prokuratuurid

4. tasand

 1. Kõrgem Kassatsioonikohus
 2. Prokuratuur
 • Rumeenia kohtusüsteem koosneb Kõrgemast Kassatsioonikohtust ja muudest kohtutest.

Kohtud

Kõrgem Kassatsioonikohus

Rumeenia kõrgeima kohtuna on Kõrgem Kassatsioonikohus ainus kohtuasutus, millel on õigus tagada õiguse ühtne tõlgendamine ja kohaldamine teistes kohtutes. Põhimenetlus selle saavutamiseks on õigusküsimustega piirduv kohtuotsuste läbivaatamine.

Kõrgem Kassatsioonikohus koosneb neljast osakonnast, millest igaühel on oma pädevus:

 • tsiviilasjade I osakond,
 • tsiviilasjade II osakond,
 • kriminaalasjade osakond,
 • haldus- ja maksuvaidluste osakond.

Lisaks on kassatsioonikohutul veel neli viieliikmelist kohtukoosseisu ja osakondade ühisistungid, samuti kohtuotsuste õigusküsimustega piirduva läbivaatamise koosseis ning teatavate õigusasjade selgitamise koosseis, millest igaühel on oma pädevus.

Kõrgema Kassatsioonikohtu tsiviilasjade I ja II osakond ning haldus- ja maksuvaidluste osakond lahendavad seaduses sätestatud juhtudel apellatsioonikohtute otsuste ja muude otsuste peale esitatud kassatsioonkaebusi, samuti mittelõplike kohtuotsuste või mis tahes muud laadi kohtudokumentide peale esitatud kassatsioonkaebusi, mida ei saa kaevata edasi muul moel, ning juhul, kui apellatsioonikohtu menetlus on katkestatud. Esimese astme kohtuna lahendab kriminaalosakond kohtuasju ja taotlusi, mis kuuluvad seaduse alusel Kõrgema Kassatsioonikohtu pädevusse.

Kõrgema Kassatsioonikohtu kriminaalosakond lahendab järgmisi kohtuasju:

esimese astme kohtuna:

 • senati, saadikutekoja ja Euroopa Parlamendi liikmete õigusrikkumisi;
 • valitsuse liikmete õigusrikkumisi;
 • konstitutsioonikohtu kohtunike õigusrikkumisi;
 • kõrgema kohtunike nõukogu liikmete õigusrikkumisi;
 • Kõrgema Kassatsioonikohtu kohtunike või selle kohtu juurde kuuluva prokuratuuri prokuröride õigusrikkumisi;
 • marssalite, admiralide, kindralite ja kvestorite õigusrikkumisi;
 • muid seaduse kohaselt tema pädevusse kuuluvaid asju;

kassatsioonikohtuna:

 • kriminaalasjades apellatsioonikohtute ja sõjaväeapellatsioonikohtu poolt esimeses kohtuastmes tehtud otsuste peale esitatud kassatsioonkaebusi;
 • kriminaalasjades apellatsioonikohtute ja sõjaväeapellatsioonikohtu poolt apellatsiooni korras tehtud otsuste peale esitatud kassatsioonkaebusi;
 • kriminaalasjades kõrgema kassatsioonikohtu kriminaalosakonna poolt esimeses kohtuastmes tehtud otsuste peale esitatud kassatsioonkaebusi ja muid seaduses sätestatud juhtumeid.

Üheksaliikmeline kohtukoosseis

Üheksaliikmelise kohtukoosseisu ülesanded anti seadusega nr 202/2010 (mis käsitleb vaidluste lahendamise kiirendamiseks võetavaid teatavaid meetmeid) üle viieliikmelisele kohtukoosseisule.

Üheksaliikmelises kohtukoosseisus menetletud pooleliolevate kohtuasjade lahendamist jätkatakse viieliikmelises kohtukoosseisus.

Viieliikmeline kohtukoosseis

Muudetud kujul uuesti avaldatud seaduse nr 304/2004 artikli 24 kohaselt arutab viieliikmeline kohtukoosseis kassatsioonkaebusi ja muid kaebusi kohtuasjades, mida esimeses kohtuastmes arutas kõrgema kassatsioonikohtu kriminaalosakond, ja muid seaduse kohaselt tema pädevusse kuuluvaid kohtuasju. Samuti tegutsetakse distsiplinaarkohtuna.

Uuesti avaldatud seaduse nr 317/2004 artikli 51 lõike 3 kohaselt lahendab viieliikmeline kohtukoosseis kassatsioonkaebusi, mis on esitatud kõrgema kohtunike nõukogu poolt distsiplinaarküsimustes tehtud otsuste peale.

Kõrgema Kassatsioonikohtu ühisistung korraldatakse järgmistel eesmärkidel:

 1. lahendada taotlusi, millega soovitakse muuta Kõrgema Kassatsioonikohtu praktikat;
 2. pidada nõu konstitutsioonikohtuga seaduseelnõude põhiseaduslikkuse üle enne seaduste väljakuulutamist.

Apellatsioonikohtud

Rumeenia apellatsioonikohtuid juhib esimees, keda abistab üks või kaks aseesimeest.

Apellatsioonikohtu osakonnad ja erikohtukoosseisud lahendavad:

 • tsiviilasju;
 • kriminaalasju;
 • alaealistega seotud ja perekonnaasju;
 • haldus- ja maksuvaidlustega seotud asju;
 • töövaidluste ja sotsiaalkindlustusega, ettevõtlusega, äriregistriga, maksejõuetusega, ebaausa konkurentsi jms seotud asju;
 • mere- ja siseveeteedega seotud asju.

Juriidilise isiku staatus on 15 apellatsioonikohtul ning iga kohus tegutseb mitme üldkohtu (umbes 3) tööpiirkonnas.

Apellatsioonikohtud arutavad järgmisi tsiviilasju:

esimese astme kohtuna ja kooskõlas konkreetsete erisätetega taotlusi, mis on seotud haldus- ja maksuvaidlustega;

apellatsioonikohtuna esimese astme kohtu otsuste peale esitatud apellatsioonkaebusi;

kassatsioonikohtuna seaduste kohaselt nende pädevusse kuuluvaid asju.

Apellatsioonikohtud arutavad järgmisi kriminaalasju:

esimese astme kohtuna:

 • kriminaalkoodeksi artiklites 155–173 nimetatud õigusrikkumisi (nt riigireetmine, spionaaž, vandenõu, samuti riigivõimu õõnestamine või riigi majanduse kahjustamine) ja eriseadustes nimetatud süütegusid, mis on suunatud riikliku julgeoleku vastu;
 • kriminaalkoodeksi artikli 253 lõikes 1 (huvide konfliktid), artiklites 273–276 (teatavad raudteeohutusega seotud kuriteod) raudteeõnnetuste käigus toime pandud ja artiklites 356–361 (rahu- ja inimsusevastased kuriteod) nimetatud õigusrikkumisi;
 • õigusrikkumisi, mille on toime pannud ringkonna- ja üldkohtute kohtunikud ning kõnealuste kohtute juurde kuuluvate prokuratuuride prokurörid, samuti advokaadid, notarid, kohtutäiturid ja kontrollikoja finantskontrolörid;
 • seaduslikult asutatud usuühenduste juhtide ja muude kõrgema vaimulikkonna esindajate (kes on vähemalt piiskopi või sellega samaväärsel ametiastmel) õigusrikkumisi;
 • Kõrgema Kassatsioonikohtu kohtunikuabide, apellatsioonikohtute kohtunike ja sõjaväeapellatsioonikohtu kohtunike ning nimetatud kohtute juures tegutsevate prokuratuuride prokuröride toime pandud õigusrikkumisi;
 • riigikontrolli liikmete, seadusandliku nõukogu esimehe ja ombudsmani õigusrikkumisi;
 • muid eriseaduste alusel selle kohtu pädevuses olevaid õigusrikkumisi;

apellatsioonikohtuna lahendatakse apellatsioonkaebusi, mis on esitatud esimese astme kohtu kriminaalasjades tehtud otsuste peale.

Kassatsioonikohtuna lahendatakse kriminaalasjades ringkonnakohtute esimeses kohtuastmes tehtud otsuste peale esitatud kassatsioonkaebusi (v.a kohtute pädevuses olevad kaebused) ja muid seadusega sätestatud küsimusi.

Apellatsioonikohtud lahendavad ka kohtualluvusvaidlusi oma tööpiirkonna üldkohtute vahel või ringkonnakohtute ja üldkohtute vahel, samuti selliste ringkonnakohtute vahel, mis kuuluvad apellatsioonikohtu tööpiirkonna eri üldkohtute tööpiirkonda.

Apellatsioonikohtud arutavad ka süüdimõistetud isikute väljaandmise või välismaale saatmise taotlusi.

Üldkohtud

Maakondades tegutsevaid üldkohtuid on 42 ja neil on juriidilise isiku staatus. Iga üldkohtu tööpiirkond hõlmab kõiki selle maakonna ringkonnakohtuid, kus üldkohus asub.

Üldkohtud koosnevad eri osakondadest või koosseisudest, kes lahendavad:

 • tsiviilasju;
 • kriminaalasju;
 • alaealistega seotud ja perekonnaasju;
 • haldus- ja maksuvaidlustega seotud asju;
 • töövaidluste ja sotsiaalkindlustusega, ettevõtlusega, äriregistriga, maksejõuetusega, ebaausa konkurentsi jms seotud asju;
 • mere ja siseveeteedega seotud asju.

Tsiviilasjades lahendavad üldkohtud järgmisi asju:

esimese astme kohtuna arutatakse kõiki kaebusi, mis ei kuulu seaduse kohaselt muude kohtute pädevusse;

apellatsioonikohtuna arutatakse ringkonnakohtute esimeses kohtuastmes tehtud otsuste peale esitatud apellatsioonkaebusi;

kassatsioonikohtuna arutatakse seaduste kohaselt nende pädevusse kuuluvaid asju.

Kriminaalasjades arutavad üldkohtud järgmisi asju:

esimese astme kohtuna:

 • elu-, füüsilise puutumatuse ja tervisevastased süüteod, isikuvabaduse, seksuaalse enesemääramise ja varavastased süüteod, töökohas toimepandud või töökohaga seotud süüteod, õigusemõistmist takistavad süüteod, teatavate seadusega reguleeritud tegevusvaldkondade korralduse vastased süüteod, rahvatervise vastased süüteod, salakaubandusega seotud süüteod (kui on tegemist relvade, laskemoona või lõhke- või radioaktiivsete ainetega);
 • surma või enesetapuga lõppenud tahtlikud süüteod;
 • narkootikumidega kauplemist ja narkootiliste ainete tarbimist hõlmavad süüteod;
 • rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmist hõlmavad süüteod;
 • pettusega seotud pankrot, kui süütegu on seotud pangandussüsteemiga;
 • muud seaduse kohaselt tema pädevusse kuuluvad õigusrikkumised;

kassatsioonikohtuna lahendatakse kassatsioonkaebusi, mis on esitatud ringkonnakohtute otsuste peale kohtuasjades, mis on algatatud kannatanud poole esialgse kaebuse põhjal, samuti kassatsioonkaebusi, mis on esitatud kriminaalasjades ringkonnakohtu poolt ennetava või ajutise meetmena või ettevaatusabinõuna tehtud otsuste peale, kassatsioonkaebusi kriminaalotsuse või rehabilitatsiooni jõustamiseks tehtud otsuste peale ning muid seaduse kohaselt tema pädevusse kuuluvaid õigusrikkumisi.

Üldkohtud lahendavad oma tööpiirkonna ringkonnakohtute vahelisi kohtualluvusvaidlusi, samuti muid seaduse kohaselt nende pädevusse kuuluvaid asju.

Ringkonnakohtud

Ringkonnakohtud ei ole juriidilised isikud ning asuvad maakondades ja Bukarestis.

Ringkonnakohtud lahendavad üldiselt järgmisi tsiviilasju:

 • kaebused, mis kuuluvad tsiviilseadustiku järgi hooldusõiguse ja perekonnaasjade kohtu jurisdiktsiooni alla, v.a juhul, kui seaduses sätestatakse selgesõnaliselt teisiti;
 • perekonnaseisuregistriga seotud kaebused vastavalt seadusele;
 • ühismajade, ühismaja korterite või mitme isiku ainuomandis olevate ruumide haldamisega või koduomanike ühenduste poolt füüsiliste või juriidiliste isikutega sõlmitud õigussuhetega seotud kaebused;
 • avaldused väljatõstmiseks;
 • kaebused, mis käsitlevad järgmist: ühisseinad või -kraavid, ehitiste või rajatiste vaheline kaugus, läbipääsuõigus või mis tahes takistused või piirangud seadusega sätestatud omandiõigusele, mis on poolte vahel kokku lepitud või kohtu määratud;
 • kaebused seoses piiride muutmise või mahamärkimisega;
 • avaldused vara kaitsmiseks;
 • kaebused, mis on seotud kohustusega viia ellu teatav tegevus või mitte ellu viia teatavat tegevust, kui kohustus ei ole rahas mõõdetav, sõltumata asjaolust, kas sõlmitud on leping või mitte, v.a tegevus, mis kuulub seaduse kohaselt muude kohtute jurisdiktsiooni alla;
 • avaldused kohtulikuks jagamiseks, olenemata objekti väärtusest;
 • mis tahes muud rahas väljendatavad kaebused, mille objekti väärtus on kuni 200 000 leud, olenemata sellest, kas pooled on asjaga erialaselt seotud.

Ringkonnakohtud lahendavad ka kohaliku mõjuga riigiasutuste ja muude sama õigusjõuga organite otsuste peale esitatud apellatsioonkaebusi seaduses sätestatud juhtudel.

Ringkonnakohtud lahendavad järgmisi kriminaalasju:

üldiselt igasugused õigusrikkumised, v.a sellised õigusrikkumised, mida on seaduse kohaselt kohustatud esimeses kohtuastmes lahendama üldkohtud, apellatsioonikohtud või Kõrgem Kassatsioonikohus.

Rohkem teavet kohtute kohta leiab Rumeenia justiitsministeeriumi hallatavas kohtute portaalis.

Õigusaktide andmebaasid

Internetis on kättesaadavad järgmised õigusaktide andmebaasid:

Viimati uuendatud: 03/02/2014

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta