Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Liikmesriikide üldkohtud

Holland

Selles osas esitatakse teave Madalmaade üldkohtute korralduse kohta.

Sisu koostaja:
Holland

Üldkohtud

Järgnevalt on esitatud Madalmaade kohtute nimed:

  • ringkonnakohus (Rechtbank): esimese astme kohus kõikide tsiviil- ja kriminaalasjade jaoks;
  • apellatsioonikohus (Gerechtshof): apellatsioonikohus kõikide tsiviil- ja kriminaalasjade jaoks;
  • ülemkohus (Hoge Raad): kõrgeima astme kohus kõikide tsiviil- ja kriminaalasjade jaoks.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Teavet leiab Madalmaade kohtusüsteemi käsitlevalt veebisaidilt.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Seonduvad lingid

Madalmaade kohtusüsteem ja Madalmaade ülemkohus

Viimati uuendatud: 29/11/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta