Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriikide üldkohtud

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Üldkohtud – sissejuhatus

Tsiviilkohtud

Tsiviilkohtutesse suunatakse kõik eravaidlused, sealhulgas vabatahtliku kohtualluvusega asjad, mis on sellistele kohtutele seadusega määratud.

Tsiviilkohtud on:

 1. Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus (Άρειος Πάγος) (kassatsioonikohus);
 2. apellatsioonikohtud (εφετεία);
 3. mitme kohtunikuga esimese astme kohtud (πολυμελή πρωτοδικεία);
 4. ühe kohtunikuga esimese astme kohtud (μονομελή πρωτοδικεία);
 5. rahukohtud (ειρηνοδικεία) (piirkondlikud tsiviilkohtud).

Kriminaalkohtud

Kriminaalkohtud menetlevad kriminaalasju.

Kriminaalkohtud on:

 1. Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus (Άρειος Πάγος) (kassatsioonikohus);
 2. viieliikmelised apellatsioonikohtud (πενταμελή εφετεία);
 3. kohtunikest ja vandemeestest koosnevad kohtud (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. kohtunikest ja vandemeestest koosnevad apellatsioonikohtud (μεικτά ορκωτά εφετεία);
 5. kolmeliikmelised apellatsioonikohtud (τριμελή εφετεία);
 6. kolmeliikmelised väärteokohtud (τριμελή πλημμελειοδικεία);
 7. üheliikmelised väärteokohtud (μονομελή πλημμελειοδικεία);
 8. väiksemaid õigusrikkumisi menetlevad kohtud (πταισματοδικεία) (piirkondlikud kriminaalkohtud);
 9. alaealiste kohtud (δικαστήρια ανηλίκων).

Eriseaduste alusel mõistavad kriminaalasjades õigust:

 • sõjaväekohtud (στρατοδικεία);
 • mereväekohtud (ναυτοδικεία);
 • õhujõudude kohtud (αεροδικεία).

Nimetatud kohtud menetlevad kohtuasju erisuunitlusega kriminaalkohtutena.

Nad menetlevad kohtuasju, mis on seotud maa-, mere- või õhuväes teenivate sõjaväelaste toimepandud kuritegudega.

Halduskohtud

Halduskohtute poole pöördutakse riigi haldusorganite ja kodanike vaheliste haldusvaidluste lahendamiseks.

Üldised halduskohtud on esimese astme halduskohtud (διοικητικά πρωτοδικεία) ja teise astme halduskohtud (διοικητικά εφετεία).

 • Esimese astme halduskohtud on ühe- või kolmeliikmelised olenevalt vaidluse rahalisest väärtusest. Nad menetlevad maksuasju, lahendavad eraisikute ja sotsiaalkindlustusasutuste vahelisi vaidlusi ning kodanike ja riigi või kohalike omavalitsuste vahelisi haldusvaidlusi.

Kolmeliikmelised esimese astme halduskohtud menetlevad ka üheliikmeliste esimese astme halduskohtute otsuste peale esitatud kaebusi.

 • Teise astme halduskohtud menetlevad kolmeliikmeliste esimese astme halduskohtute otsuste peale esitatud kaebusi. Nad menetlevad ka esimese astme kohtuna riigiteenistujate töösuhtega seotud haldusaktide (vallandamine, ametisse nimetamata või edutamata jätmine jms) tühistamise avaldusi.
 • Avaliku halduse peavolinik kui institutsioon (Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης) kuulub üldiste halduskohtute raamistikku. Peavolinik vastutab eespool nimetatud halduskohtute halduskontrolli ning nende tehtud kohtuotsuste peale kaebuste esitamise eest.
 • Riiginõukogu (Συμβούλιο της Επικρατείας) menetleb järgmisi asju:

petitsioonid haldusaktide tühistamiseks seaduserikkumise, võimu kuritarvitamise, pädevuse puudumise või ametiasutuste tegevusetuse tõttu;

apellatsioonid, mille tsiviilametnikud, sõjaväelased, valitsusametnikud ja muu personal on esitanud töötajate nõukogude (υπηρεσιακά συμβούλια) otsuste peale, milles käsitletakse nende edutamist, vallandamist, degradeerimist jne;

petitsioonid halduskohtute otsuste läbivaatamiseks.

Õigusaktide andmebaasid

 1. Kreeka Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohtu veebisait. Juurdepääs andmebaasile on tasuta.
 2. Karistusregistri andmebaas kreeklaste kohta, kelle sünnikoht on teadmata või kelle sünnikoht asub välisriigis, ning välismaalaste kohta.

Seonduvad lingid

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Ateena Esimese Astme Kohus

Thessaloniki Esimese Astme Kohus

Pireuse Esimese Astme Kohus

Riiginõukogu

Kontrollikoda

Piirkonnakohtute prokuratuur

Ateena Esimese Astme Halduskohus

Viimati uuendatud: 25/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta