Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Σλοβακία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στη Σλοβακία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τακτικά δικαστήρια – εισαγωγή

Τα πρωτοδικεία (okresné súdy) εκδικάζουν και αποφαίνονται, σε πρώτο βαθμό, επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, εκτός εάν διατάξεις της δικονομίας προβλέπουν κάτι διαφορετικό. Επίσης εκδικάζουν και αποφαίνονται επί υποθέσεων που αφορούν εκλογικές διαδικασίες, όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από ειδικό νόμο.

Τα περιφερειακά δικαστήρια (krajské súdy) εκδικάζουν και αποφαίνονται σε δεύτερο βαθμό επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, οι οποίες έχουν κριθεί σε πρώτο βαθμό από πρωτοδικεία. Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν και αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό επί διοικητικών υποθέσεων, εκτός εάν ειδικός νόμος προβλέπει κάτι διαφορετικό. Επίσης, τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν και αποφαίνονται επί άλλων υποθέσεων, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από ειδικούς νόμους (π.χ. ο νόμος περί προστασίας κατά της παρακολούθησης των επικοινωνιών).

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší súd Slovenskej republiky) εκδικάζει και αποφαίνεται επί τακτικών ενδίκων μέσων που ασκούνται κατά αποφάσεων των περιφερειακών δικαστηρίων και του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου, όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον νόμο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζει και αποφαίνεται επίσης επί εκτάκτων ενδίκων μέσων που ασκούνται κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων, των περιφερειακών δικαστηρίων, του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς και κατά δικών του αποφάσεων όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον νόμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται επί συγκρούσεων δικαιοδοσίας μεταξύ δικαστηρίων και δημοσίων αρχών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας μπορεί επίσης να παραπέμψει μια υπόθεση σε δικαστήριο διαφορετικό από το αρμόδιο δικαστήριο, όταν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τον νόμο και τους κανόνες της δικονομίας.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων

Σύστημα των δικαστηρίων της Σλοβακίας

Το δικαστικό σύστημα της Σλοβακίας περιλαμβάνει:

 • πρωτοδικεία,
 • περιφερειακά δικαστήρια,
 • το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο,
 • το Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Δικαιοδοσία των δικαστηρίων

Πρωτοδικεία

Τα πρωτοδικεία εκδικάζουν και αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, εκτός εάν διατάξεις της δικονομίας προβλέπουν κάτι διαφορετικό.

Τα πρωτοδικεία εκδικάζουν και αποφαίνονται επί υποθέσεων που αφορούν εκλογικές διαδικασίες, εφόσον προβλέπεται κάτι τέτοιο από ειδικό νόμο.

Περιφερειακά δικαστήρια

Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν και αποφαίνονται σε δεύτερο βαθμό επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, οι οποίες έχουν κριθεί σε πρώτο βαθμό από πρωτοδικεία.

Οι διατάξεις της δικονομίας ορίζουν τις αστικές και ποινικές υποθέσεις τις οποίες τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν και κρίνουν ως δικαστήρια πρώτου βαθμού.

Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν και αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό επί διοικητικών υποθέσεων, εκτός εάν ειδικός νόμος ορίζει κάτι διαφορετικό.

Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν και αποφαίνονται επί άλλων υποθέσεων, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από ειδικούς νόμους (νόμος αριθ. 166/2003 σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και σχετικά με την τροποποίηση ορισμένων πράξεων).

Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο εκδικάζει και αποφαίνεται επί ποινικών υποθέσεων και άλλων υποθέσεων όπως θεσπίζεται από τις διατάξεις της δικονομίας.

Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζει και αποφαίνεται επί:

 • τακτικών ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων περιφερειακών δικαστηρίων και του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της δικονομίας,
 • έκτακτων ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων πρωτοδικείων, περιφερειακών δικαστηρίων, του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς και κατά των δικών του αποφάσεων, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της δικονομίας,
 • συγκρούσεων δικαιοδοσίας μεταξύ δικαστηρίων και δημοσίων αρχών,
 • παραπομπής υπόθεσης σε δικαστήριο διαφορετικό από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της δικονομίας,
 • άλλων υποθέσεων, όταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή διεθνή συνθήκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τα δικαστήρια σε τελεσίδικες υποθέσεις.

Το Ανώτατο Δικαστήριο προάγει επίσης την ομοιόμορφη ερμηνεία και τη συνεπή εφαρμογή των νόμων και άλλων γενικώς δεσμευτικών νομικών κανονισμών:

 • μέσω των αποφάσεών του,
 • εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις που αποσκοπούν στην ενοποίηση της ερμηνείας των νόμων και άλλων γενικώς δεσμευτικών νομικών κανονισμών,
 • δημοσιεύοντας τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις πρωταρχικής σημασίας στη «Συλλογή γνωμοδοτήσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και αποφάσεων των δικαστηρίων της Σλοβακικής Δημοκρατίας».

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.