Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Γερµανία

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στη Γερμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τακτικά δικαστήρια - εισαγωγή

Αστικά δικαστήρια

Τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte) ως πρωτοβάθμια δικαστήρια είναι αρμόδια για τις αστικές υποθέσεις – κυρίως υποθέσεις στις οποίες η αξία της επίδικης διαφοράς δεν υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ. Είναι επίσης αρμόδια για θέματα ανεξάρτητα από την αξία της επίδικης διαφοράς, όπως μισθωτικές διαφορές και οικογενειακές υποθέσεις και υποθέσεις διατροφής.

Οι υποθέσεις στα ειρηνοδικεία μπορούν να εκδικάζονται από έναν δικαστή.

Τα πρωτοδικεία (Landgerichte) ως πρωτοβάθμια δικαστήρια είναι αρμόδια για αστικές υποθέσεις που αφορούν όλες τις διαφορές που δεν υπάγονται στα ειρηνοδικεία. Πρόκειται συνήθως για υποθέσεις στις οποίες η αξία της επίδικης διαφοράς υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ.

Καταρχήν, οι υποθέσεις που υπάγονται στα πρωτοδικεία εκδικάζονται επίσης από έναν δικαστή. Ωστόσο, οι δύσκολες υποθέσεις και οι υποθέσεις θεμελιώδους σημασίας εξετάζονται σε τμήματα, δηλαδή ένα δικαστήριο απαρτιζόμενο από τρεις επαγγελματίες δικαστές.

Τα δευτεροβάθμια πρωτοδικεία εκδικάζουν υποθέσεις σε αστικά δικαστήρια στο πλαίσιο των πρωτοδικείων. Απαρτίζονται συνήθως από τρεις δικαστές, οι οποίοι εκδικάζουν τις προσφυγές κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων.

Επιπλέον, σε πρωτοδικεία είναι δυνατόν να συσταθούν τμήματα για την εκδίκαση εμπορικών υποθέσεων. Αυτά είναι συνήθως αρμόδια για διαφορές σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο μεταξύ επιχειρηματιών/εμπόρων. Τα εν λόγω τμήματα απαρτίζονται από έναν επαγγελματία δικαστή και δύο λαϊκούς δικαστές που είναι έμποροι.

Τα εφετεία (Oberlandesgerichte) είναι συνήθως δευτεροβάθμια δικαστήρια. Στις αστικές υποθέσεις, εκδικάζουν προσφυγές κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων και προσφυγές κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων σε οικογενειακές υποθέσεις.

Τα τμήματα (Senate) των εφετείων αποτελούνται καταρχήν από τρεις επαγγελματίες δικαστές. Οι αστικές υποθέσεις που δεν εμφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και δεν είναι θεμελιώδους σημασίας μπορούν, ωστόσο, να μεταβιβασθούν σε μεμονωμένους δικαστές.

Το ανώτερο τακτικό δικαστήριο είναι το Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο (Bundesgerichtshof), το οποίο είναι το δικαστήριο τελευταίας προσφυγής και ασχολείται με ένδικα μέσα που αφορούν μόνο νομικά ζητήματα. Τα τμήματα του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου απαρτίζονται από πέντε επαγγελματίες δικαστές.

Ποινικά δικαστήρια

Πρωτοβάθμια δικαστήρια

Ο νόμος περί οργανισμού των δικαστηρίων (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) καθορίζει τις αρμοδιότητες των δικαστηρίων στις ποινικές διαδικασίες. Το ειρηνοδικείο (Amtsgericht) είναι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε ποινικές υποθέσεις, εκτός εάν προβλέπεται η δικαιοδοσία του πρωτοδικείου ή του εφετείου (άρθρο 24 παράγραφος 1 αριθ. 1 έως 3 του GVG). Καταρχήν (άρθρο 25 του GVG), η απόφαση λαμβάνεται από έναν ποινικό δικαστή, εφόσον:

  • αφορά πλημμέλημα (Vergehen), ή
  • η πράξη διώκεται κατόπιν έγκλησης, ή
  • δεν προβλέπεται ποινή μεγαλύτερη των δύο ετών φυλάκισης.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, αρμόδιο είναι ένα δικαστήριο ενόρκων (άρθρο 28 του GVG), το οποίο απαρτίζεται από έναν επαγγελματία δικαστή και από ενόρκους.

Οι υποθέσεις που υπάγονται στα δικαστήρια ενόρκων αφορούν αδικήματα μέτριας σοβαρότητας, για τα οποία είναι αρμόδιο το ειρηνοδικείο (άρθρο 24 παράγραφος 1 του GVG), εκτός εάν έχουν υπαχθεί σε δικαστή ποινικού δικαστηρίου (άρθρο 25 GVG). Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για υποθέσεις στις οποίες η αναμενόμενη ποινή φυλάκισης κυμαίνεται μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών. Επιπλέον, το λεγόμενο διευρυμένο δικαστήριο ενόρκων μπορεί να εκδικάσει μια τέτοια υπόθεση κατόπιν παραγγελίας του γραφείου του εισαγγελέα (άρθρο 29 παράγραφος 2 του GVG) – εάν το γραφείο του εισαγγελέα και το δικαστήριο θεωρούν ότι απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση με έναν δεύτερο επαγγελματία δικαστή λόγω της διάστασης της υπόθεσης.

Η αρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου πρωτοδικείου (Landgericht) προβλέπεται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 του GVG. Επιπλέον, το πρωτοδικείο είναι αρμόδιο για όλα τα αδικήματα για τα οποία δεν είναι αρμόδιο ούτε το ειρηνοδικείο ούτε τα εφετεία, δηλαδή εκείνα στα οποία προβλέπεται μεγαλύτερης διάρκειας ποινή φυλάκισης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το γερμανικό ποινικό δίκαιο διακρίνει μεταξύ «πλημμελήματος» (Vergehen) αφενός και «κακουργήματος» (Verbrechen) αφετέρου. Υπό την έννοια αυτή (σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό Ποινικό Κώδικα), κακούργημα είναι η αξιόποινη πράξη για την οποία ο νόμος προβλέπει ελάχιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Επομένως, τα κακουργήματα είναι οι σοβαρότερες αξιόποινες πράξεις.

Το πρωτοδικείο είναι επίσης αρμόδιο για κάθε άλλη αξιόποινη πράξη, στην οποία η προβλεπόμενη ποινή υπερβαίνει τα τέσσερα έτη (άρθρο 74 παράγραφος 1 εδάφιο 2 περίπτωση 1 του GVG). Είναι επίσης αρμόδιο, σε περίπτωση που το γραφείο του εισαγγελέα αποφασίσει να ασκήσει δίωξη ενώπιων του πρωτοδικείου λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της υπόθεσης, ακόμη και αν είναι αρμόδιο το ειρηνοδικείο.

Οι αξιόποινες πράξεις στο πρωτοδικείο εκδικάζονται από το ποινικό τμήμα του δικαστηρίου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πρώτο βαθμό από το μεγάλο ποινικό τμήμα (Große Strafkammer) και εκδικάζονται συνήθως από τρεις επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές. Βάσεις των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 76 παράγραφος 2 του GVG, το μεγάλο ποινικό τμήμα μπορεί να αποφασίσει κατά την έναρξη της δίκης ότι η υπόθεση θα εκδικασθεί μόνον από δύο επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές.

Το εφετείο είναι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο για τα κακουργήματα και τα πλημμελήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 120 παράγραφοι 1 και 2 του GVG, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούν την ασφάλεια/την ύπαρξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Τα τμήματα του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου μπορούν να εκδικάσουν την υπόθεση με πέντε επαγγελματίες δικαστές, συμπεριλαμβανομένου του προεδρεύοντος δικαστή. Ωστόσο, κατά την έναρξη της δίκης, το τμήμα για τις ποινικές υποθέσεις μπορεί να αποφασίσει ότι η υπόθεση μπορεί να εξετασθεί από τρεις επαγγελματίες δικαστές, συμπεριλαμβανομένου του προεδρεύοντος δικαστή, εκτός εάν η διάσταση ή η δυσκολία της υπόθεσης καθιστούν τη συμμετοχή δύο ακόμη επαγγελματιών δικαστών αναγκαία (άρθρο 122 παράγραφος 2 εδάφια 1 και 2 του νόμου περί οργανισμού των δικαστηρίων / GVG).

Ένδικα μέσα

Προσφυγή κατά απόφασης του ειρηνοδικείου ασκείται συνήθως στο πρωτοδικείο (άρθρο 312 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [StPO]), όπου εκδικάζεται από το λεγόμενο μικρό ποινικό τμήμα (kleine Strafkammer). Αυτό απαρτίζεται από έναν επαγγελματία δικαστή και δύο ενόρκους. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης διευρυμένου δικαστηρίου ενόρκων του ειρηνοδικείου, προστίθεται ένας ακόμη επαγγελματίας δικαστής στη σύνθεση. Επιπλέον (άρθρο 335 του StPO), είναι δυνατή η λεγόμενη αναίρεση κατά παρέκβαση του δεύτερου βαθμού («Sprungrevision») κατά αποφάσεων του πρωτοβάθμιου ειρηνοδικείου, τις οποίες εκδικάζει το εφετείο.

Προσφυγή/αναίρεση για νομικά ζητήματα (Revision) μπορεί να ασκηθεί κατά όλων των αποφάσεων που λήφθηκαν σε πρωτοβάθμια δικαστήρια –τόσο στο πρωτοδικείο όσο και στο εφετείο– (άρθρο 333 του StPO). Το Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι το ανώτερο δικαιοδοτικό όργανο για την εκδίκαση αναιρέσεων (Revisionsinstanz) κατά όλων των αποφάσεων του εφετείου και των μεγάλων ποινικών τμημάτων του εφετείου (άρθρο 135 παράγραφος 1 του GVG). Τα τμήματα του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου μπορούν να αποφασίσουν σχετικά με την αναίρεση με πέντε επαγγελματίες δικαστές, συμπεριλαμβανομένου του προεδρεύοντος δικαστή. Ένδικα μέσα κατά άλλων αποφάσεων των πρωτοδικείων εκδικάζονται από τα εφετεία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο