Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Γαλλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται μια επισκόπηση των τακτικών δικαστηρίων της Γαλλίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τα τακτικά δικαστήρια - εισαγωγή

Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια

Τα πολιτικά δικαστήρια

1. Το Πολυμελές πρωτοδικείο (Tribunal de grande instance)

Το Πολυμελές πρωτοδικείο εκδικάζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών (αστικές υποθέσεις), οι οποίες αφορούν ποσά άνω των 10.000 ευρώ

Είναι επίσης αρμόδιο, ανεξαρτήτως του ύψους της απαίτησης, στους ακόλουθους τομείς:

 • κατάσταση φυσικών προσώπων : γάμος, γονική σχέση, υιοθεσία, κήρυξη αφάνειας (déclarations dabsence)
 • διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων
 • κληρονομική διαδοχή
 • πρόστιμα επιβαλλόμενα από τους ληξίαρχους (officiers d’état civil)
 • αγωγές που αφορούν αξιώσεις σχετικές με την ακίνητη περιουσία (actions immobilières)
 • διάλυση σωματείων
 • προστασία από τους πιστωτές (sauvegarde), δικαστικός διακανονισμός (redressement judiciaire) και εκκαθάριση περιουσίας (liquidation judiciaire) σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είναι ούτε εμπορευόμενος ούτε πρόσωπο καταχωρημένο στο μητρώο επαγγελμάτων (répertoire des métiers)
 • ασφάλιση ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας των ανεξάρτητων εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας
 • έξοδα μεταγραφής (droits denregistrement, τέλη καταχώρισης στο κτηματολόγιο (taxes de publicité foncière), τέλη χαρτοσήμου (droits de timbre) και έμμεσοι φόροι καθώς και τέλη εξομοιούμενα με αυτούς τους δασμούς, φόρους ή συνεισφορές
 • εμπορικές μισθώσεις (baux commerciaux), εξαιρουμένων των διαφορών που αφορούν τον καθορισμό της τιμής του αναθεωρημένου ή ανανεωμένου μισθωτηρίου, επαγγελματικές μισθώσεις (baux professionnels) και συμβάσεις προσωρινής εγκατάστασης για εμπορικούς σκοπούς (conventions doccupation précaire en matière commerciale)
 • αγωγές πλαστογράφησης (inscription en faux) δημοσίων εγγράφων
 • αγωγές για δυσφήμιση (diffamation) ή εξύβριση (injure), ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι δημόσια ή μη, προφορική ή γραπτή.

Το πλημμελειοδικείο (tribunal correctionnel) είναι το ποινικό τμήμα του Πολυμελούς πρωτοδικείου και είναι αρμόδιο για την εκδίκαση πλημμελημάτων (délits,βλέπε κατωτέρω).

Το Πολυμελές πρωτοδικείο απαρτίζεται από επαγγελματίες δικαστές (magistrats): τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους, τους τακτικούς δικαστές, τον εισαγγελέα (procureur de la République), τους αντιεισαγγελείς (viceprocureurs) και τους αναπληρωτές εισαγγελείς (substituts).

Υπάρχουν επίσης εξειδικευμένοι δικαστές όπως:

 • ο δικαστής ανηλίκων (juge des enfants), ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λήψη μέτρων προστασίας ανηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο και για την εκδίκαση αδικημάτων (πταισμάτων και πλημμελημάτων) που διαπράττονται από ανήλικους. Στις ποινικές υποθέσεις, όταν ο δικαστής αποφασίζει κεκλεισμένων των θυρών, μπορεί να διατάξει μόνον αναμορφωτικά μέτρα (mesures éducatives) όταν προεδρεύει του δικαστηρίου ανηλίκων, εκδικάζει την υπόθεση με δυο μη επαγγελματίες παρέδρους (assesseurs) και το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αναμορφωτικά και σωφρονιστικά μέτρα.
 • ο δικαστής εκτέλεσης των ποινών (juge de lapplication des peines), ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον καθορισμό των κύριων λεπτομερειών εκτέλεσης των στερητικών της ελευθερίας ποινών αν στον καταδικασθέντα έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης, ο δικαστής είναι αρμόδιος για τις λεπτομέρειες εκτέλεσης της ποινής (π.χ.: θέση υπό καθεστώς εξωτερικής κράτησης, θέση υπό καθεστώς μερικής ελευθερίας, αποφυλάκιση υπό όρους, θέση υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση) σε περίπτωση που δεν έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης, ο δικαστής είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και την εποπτεία του καταδικασθέντος κατά την εκτέλεση της ποινής του (π.χ. φυλάκιση με αναστολή και υπό δοκιμασία, κοινωφελής εργασία, κοινωνικοδικαστική παρακολούθηση ...)
 • ο ανακριτής (juge dinstruction), ο οποίος είναι αρμόδιος να προβαίνει, υπό την εποπτεία του τμήματος του εφετείου στο οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή των αποδείξεων (chambre de linstruction de la cour dappel), σε όλες τις αναγκαίες πράξεις για την αποκάλυψη της αλήθειας συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενοχοποιητικά ή απαλλακτικά όταν θεωρεί ότι ολοκλήρωσε τη διεξαγωγή αποδείξεων, μπορεί να εκδώσει διάταξη περί μη άσκησης δίωξης (ordonnance de nonlieu) ή να παραπέμψει τον κατηγορούμενο στο κακουργιοδικείο ή στο πλημμελειοδικείο (cour dassises) για να δικασθεί. Ο ανακριτής δικαστής δεν ενεργεί αυτεπαγγέλτως. Πρέπει να προσφύγει σε αυτόν ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών ή το θύμα στο πλαίσιο έγκλησης με παράσταση πολιτικής αγωγής (constitution de partie civile).

Το Πολυμελές πρωτοδικείο βρίσκεται συνήθως στην πρωτεύουσα του νομού, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλα πρωτοδικεία σε άλλους δήμους. Την 1η Ιανουαρίου 2013 υπήρχαν 181 πρωτοδικεία.

2. Το Μονομελές πρωτοδικείο (Tribunal d’instance)

Το Μονομελές πρωτοδικείο εκδικάζει διαφορές μεταξύ ιδιωτών (αστικές υποθέσεις) για αξιώσεις το ποσό των οποίων δεν υπερβαίνει τις 10 000 ευρώ.

Διαθέτει επίσης αρμοδιότητες κατά παραχώρηση (π.χ. κατασχέσεις μισθών και ημερομισθίων, ισόβιες πρόσοδοι, προβλήματα σχετικά με τις εκλογές, μισθώσεις κατοικιών) και διοικητικές αρμοδιότητες για παράδειγμα, ο γραμματέας του ειρηνοδικείου είναι αρμόδιος για την έκδοση πιστοποιητικών ιθαγένειας.

Το ποινικό τμήμα ενός Μονομελούς πρωτοδικείου, το πταισματοδικείο (tribunal de police), είναι αρμόδιο για την εκδίκαση πταισμάτων πέμπτης τάξης (contraventions de la cinquième classe, βλέπε κατωτέρω).

Επίσης, ο δικαστής του Μονομελούς πρωτοδικείου ασκεί καθήκοντα δικαστή επιτροπείας (εξαιρουμένης της επιτροπείας ανηλίκων η οποία υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο της 12ης Μαΐου 2009, στον δικαστή οικογενειακών υποθέσεων του Πολυμελούς πρωτοδικείου): είναι κατά συνέπεια επιφορτισμένος με την προστασία ευάλωτων ενηλίκων ελέγχοντας τη διαχείριση της περιουσίας τους.

Το Μονομελές πρωτοδικείο απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους δικαστές, αλλά οι υποθέσεις εκδικάζονται από έναν και μόνο δικαστή.

Το Μονομελές πρωτοδικείο εδρεύει συνήθως στην πρωτεύουσα της επαρχίας. Την 1η Ιανουαρίου 2013 υπήρχαν 307 ειρηνοδικεία.

3. Το δικαστήριο μικροδιαφορών (La juridiction de proximité)

Τα δικαστήρια μικροδιαφορών εκδικάζουν αστικές διαφορές μεταξύ ιδιωτών, για αξιώσεις το ποσό των οποίων δεν υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ.

Είναι επίσης αρμόδιοι να εκδικάζουν πταίσματα των 4 πρώτων τάξεων.

Η εισαγγελική αρχή εκπροσωπείται από δημόσιο αξιωματούχο.

4. Το Εμποροδικείο (Tribunal de commerce)

Το εμποροδικείο εξετάζει διαφορές που σχετίζονται με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις μεταξύ εμπόρων, πιστωτικών ιδρυμάτων ή μεταξύ των δύο, και διαφορές σχετικές με εμπορικές επιχειρήσεις ή με εμπορικές πράξεις μεταξύ κάθε είδους προσώπων. Εκδικάζει επίσης διαδικασίες σχετικές με προβληματικές επιχειρήσεις.

Το εμποροδικείο απαρτίζεται από μη επαγγελματίες δικαστές, οι οποίοι είναι όλοι έμποροι. Εκλέγονται για θητεία 2 ή 4 ετών από εκλογικό σώμα αποτελούμενο από δικαστές και πρώην δικαστές του δικαστηρίου καθώς και από εμπορικούς εκπροσώπους (εμπόρους που εκλέγονται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του εμποροδικείου).

Την 1η Ιανουαρίου 2013 υπήρχαν 135 εμποροδικεία.

5. Το Εργατοδικείο (Conseil de prud’hommes)

Το εργατοδικείο είναι αρμόδιο για την επίλυση των ατομικών διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας ή μαθητείας.

Αποτελείται από αιρετούς δικαστές, οι οποίοι εκπροσωπούν εξίσου τους εργαζομένους και τους εργοδότες. Υποδιαιρείται σε 5 ειδικευμένα τμήματα (διοίκηση, βιομηχανία, εμπόριο και εμπορικές υπηρεσίες, γεωργία, διάφορες δραστηριότητες). Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των 4 μελών, του εργατοδικείου προεδρεύει δικαστής Μονομελούς πρωτοδικείου.

Υπάρχουν ένα ή περισσότερα εργατοδικεία σε κάθε νομό και τουλάχιστον ένα στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Πολυμελούς πρωτοδικείου.

Υπάρχουν 210 εργατοδικεία.

6. Το δικαστήριο υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης (Tribunal des affaires de la sécurité sociale)

Το δικαστήριο υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης εκδικάζει τις διαφορές μεταξύ των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των ασφαλισμένων (π.χ. πρόβλημα υπαγωγής σε ένα ταμείο, απόδοσης και ρευστοποίησης των παροχών …).

Απαρτίζεται από έναν πρόεδρο (δικαστή του Πολυμελούς πρωτοδικείου) και από μη επαγγελματίες παρέδρους, οι οποίοι διορίζονται για θητεία 3 ετών από τον πρώτο πρόεδρο του εφετείου, βάσει καταλόγου καταρτιζόμενου, στην περιοχή δικαιοδοσίας κάθε δικαστηρίου, από τον περιφερειακό διευθυντή νεολαίας, αθλητισμού και κοινωνικής συνοχής μετά από πρόταση των πλέον αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων. Απαιτείται επίσης η γνώμη του προέδρου του δικαστηρίου υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης.

Υπάρχουν 115 δικαστήρια υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης.

7. Το δικαστήριο υποθέσεων αναπηρίας (Tribunal du contentieux de lincapacité)

Το δικαστήριο υποθέσεων αναπηρίας είναι αρμόδιο να ρυθμίζει διαφορές σχετικές με την ύπαρξη αναπηρίας ή την ανικανότητα προς εργασία ενός ασφαλισμένου, δηλαδή την κατάσταση ή τον βαθμό ανικανότητας σε περίπτωση ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος ή την ύπαρξη ή τον βαθμό της αναπηρίας σε περίπτωση μη επαγγελματικής ασθένειας ή ατυχήματος.

Απαρτίζεται από έναν πρόεδρο (επίτιμο δικαστή ή εξειδικευμένο πρόσωπο), από έναν πάρεδρο που εκπροσωπεί τους μισθωτούς εργαζομένους και έναν πάρεδρο που εκπροσωπεί τους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους (αμφότεροι διορίζονται για θητεία 3 ετών από τον πρώτο πρόεδρο του εφετείου, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου έχει την έδρα του το δικαστήριο, βάσει καταλόγου καταρτιζόμενου από τον περιφερειακό διευθυντή νεολαίας, αθλητισμού και κοινωνικής συνοχής μετά από πρόταση των πλέον αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων).

Υπάρχουν 26 δικαστήρια υποθέσεων αναπηρίας.

Το εθνικό δικαστήριο υποθέσεων αναπηρίας και τιμολόγησης της ασφάλισης εργατικών ατυχημάτων είναι το εφετείο των δικαστηρίων αυτών, αλλά επιλύει επίσης, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, τις διαφορές που σχετίζονται με την τιμολόγηση της ασφάλισης εργατικών ατυχημάτων.

8. Το διαιτητικό δικαστήριο αγροτικών διαφορών (Tribunal paritaire des baux ruraux)

Το διαιτητικό δικαστήριο αγροτικών διαφορών (tribunal paritaire des baux ruraux) είναι αρμόδιο να εκδικάζει διαφορές μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή γης σχετικές με το καθεστώς της μίσθωσης ή της αγροληψίας, τις μισθώσεις ζωικού κεφαλαίου, τις ελεύθερες μισθώσεις, τις μισθώσεις μεικτών καλλιεργειών, τις μακροχρόνιες μισθώσεις και τις μισθώσεις για την εκμετάλλευση γαιών ως βοσκοτόπων.

Επικουρείται από 4 μη επαγγελματίες αιρετούς παρέδρους: 2 εκμισθωτές και 2 μισθωτές οι οποίοι εκλέγονται για θητεία 6 ετών βάσει των εκλογικών καταλόγων που καταρτίζονται από τον νομάρχη (préfet) μετά από πρόταση της επιτροπής προετοιμασίας των εκλογικών καταλόγων (commission de préparation des listes électorales).

Τα ποινικά δικαστήρια

1. Το Κακουργοδικείο (Cour dAssises)

Το κακουργιοδικείο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των κακουργημάτων, δηλαδή των σοβαρότερων αδικημάτων για τα οποία μπορεί να επιβληθεί ποινή φυλάκισης κυμαινόμενη μεταξύ 10 ετών και ισόβιας κάθειρξης.

Είναι νομαρχιακό δικαστήριο, το οποίο δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Οι ημερομηνίες έναρξης των συνεδριάσεων του καθορίζονται κάθε φορά που αυτό καθίσταται αναγκαίο. Εντούτοις, συνεδριάζει κατά τρόπο σχεδόν μόνιμο στους μεγαλύτερους νομούς.

Απαρτίζεται από 3 επαγγελματίες δικαστές: έναν πρόεδρο (πρόεδρο τμήματος ή μέλος του εφετείου), 2 παρέδρους (μέλη του εφετείου ή δικαστές του πρωτοδικείου του νομού στον οποίο συνεδριάζει το κακουργιοδικείο), ένα σώμα ενόρκων (9 πολίτες επιλεγμένοι βάσει κλήρωσης). Συνεδριάζει επίσης ως κακουργιοδικείο ανηλίκων (cour dassises des mineurs) με ενόρκους, όταν πρόκειται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από ανήλικους. Οι επαγγελματίες πάρεδροι είναι τότε δικαστές ανηλίκων.

Ορισμένα εγκλήματα που αφορούν την αντιτρομοκρατική ή τη στρατιωτική νομοθεσία ή το λαθρεμπόριο ναρκωτικών εκδικάζονται από κακουργιοδικείο απαρτιζόμενο αποκλειστικά από επαγγελματίες δικαστές.

Η εισαγγελική αρχή εκπροσωπείται από γενικό εισαγγελέα.

2. To Πλημμελειοδικείο (Tribunal correctionnel)

Είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των πλημμελημάτων (délits), δηλαδή των αδικημάτων που τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών ή χρηματική ποινή ανώτερη ή ίση με 3750 ευρώ. Υπάγεται στο Πολυμελές πρωτοδικείο. Καταρχήν απαρτίζεται από 3 επαγγελματίες δικαστές, εκτός από τις περιπτώσεις αδικημάτων που υπάγονται σε έναν μόνο δικαστή.

Η εισαγγελική αρχή εκπροσωπείται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή τον αναπληρωτή του.

3. Το Πταισματοδικείο (Tribunal de police)

Είναι αρμόδιο για την εκδίκαση πταισμάτων πέμπτης τάξης (contraventions de cinquième classe). Εδρεύει στο Μονομελές πρωτοδικείο. Πρόεδρός του είναι ο πρωτοδίκης ο οποίος εκδικάζει την υπόθεση μόνος.

Η εισαγγελική αρχή εκπροσωπείται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή τον αναπληρωτή του.

4. Το δικαστήριο μικροδιαφορών (juridiction de proximité)

Είναι αρμόδιο για την εκδίκαση πταισμάτων των τεσσάρων πρώτων τάξεων (contraventions de la première à la quatrième classe). Εδρεύει στο Μονομελές πρωτοδικείο. Προεδρεύεται από έναν δικαστή μικροδιαφορών ο οποίος εκδικάζει την υπόθεση μόνος.

Τα καθήκοντα της εισαγγελικής αρχής ασκούνται συνήθως από έναν αστυνομικό διευθυντή.

5. Τα ειδικά ποινικά δικαστήρια

Υπάρχουν επίσης ειδικά δικαστήρια που ασχολούνται με ειδικά ποινικά ζητήματα, όπως τα εμπορικά ναυτοδικεία (tribunaux maritimes commerciaux), τα οποία ανέρχονται επί του παρόντος σε 14 και είναι αρμόδια για την εκδίκαση ορισμένων αδικημάτων στο ναυτιλιακό τομέα.

Τα δευτεροβάθμια δικαστήρια

Το εφετείο (cours dappel) παρεμβαίνει σε δεύτερο βαθμό για να εξετάσει εκ νέου τα νομικά και πραγματικά περιστατικά υποθέσεων που έχουν ήδη κριθεί από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια.

Απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες δικαστές: έναν πρώτο πρόεδρο, προέδρους τμημάτων και μέλη (εξαιρουμένου του εφετείου του κακουργιοδικείου) (cour d’assises d’appel, πρβλ. κατωτέρω).

Κάθε δικαστήριο περιλαμβάνει ειδικευμένα τμήματα (αστικές, κοινωνικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις), τα οποία αποτελούνται από τρεις επαγγελματίες δικαστές: ένα πρόεδρο τμήματος και δύο μέλη.

Οι αποφάσεις των κακουργιοδικείων (cours dassises) κρίνονται από ένα άλλο κακουργιοδικείο, το οποίο ορίζεται από το ποινικό τμήμα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου (cour de cassation). Το εφετείο του κακουργιοδικείου (cour d’assises d’appel) απαρτίζεται από 9 ενόρκους

Το εθνικό δικαστήριο υποθέσεων αναπηρίας και τιμολόγησης της ασφάλισης εργατικών ατυχημάτων (cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail) είναι το εφετείο των δικαστηρίων που είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων αναπηρίας.

Η εισαγγελική αρχή εκπροσωπείται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή από τον γενικό εισαγγελέα ή αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de cassation)

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de cassation) είναι το ανώτερο τακτικό δικαστήριο. Εδρεύει στο Παρίσι. Καθήκον του είναι ο έλεγχος της συμμόρφωσης των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων και των δικαστηρίων προς τους κανόνες δικαίου, χωρίς να προβαίνει σε νέα αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών. Επομένως, δεν είναι τριτοβάθμιο δικαστήριο, αλλά διασφαλίζει την ενότητα της νομολογίας ενεργώντας ως όργανο ρύθμισης του δικαίου και τήρησης της νομιμότητας.

Εκδικάζει τις υποθέσεις κατόπιν προσφυγής, της λεγόμενης αναίρεσης (le pourvoi en cassation), η οποία ασκείται από το πρόσωπο που αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής απόφασης ή από την εισαγγελική αρχή.

Όταν το Ακυρωτικό Δικαστήριο θεωρεί ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν λήφθηκε σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου, αναιρεί την απόφαση(casse la décision). Η υπόθεση παραπέμπεται τότε σε δικαστήριο για να δικασθεί εκ νέου.

Σε αντίθετη περίπτωση, το Ακυρωτικό Δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση, με αποτέλεσμα να καθίσταται αμετάκλητη η αμφισβητούμενη απόφαση.

Κατ’ εξαίρεση, το Δικαστήριο μπορεί να αναιρέσει μια απόφαση χωρίς παραπομπή (casser sans renvoi), όταν η αναίρεση δεν συνεπάγεται την επανεξέταση της υπόθεσης επί της ουσίας. Έτσι, μπορεί, αναιρώντας την απόφαση χωρίς παραπομπή να θέσει τέλος στη δικαστική διαφορά, όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως διαπιστώθηκαν και εκτιμήθηκαν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους από τους αρμόδιους για την εξέταση της ουσίας δικαστές, του επιτρέπουν να εφαρμόσει τον κατάλληλο κανόνα δικαίου.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο υποδιαιρείται σε τμήματα (3 αστικά τμήματα, ένα εμπορικό τμήμα, ένα κοινωνικό τμήμα και ένα ποινικό τμήμα), καθένα εκ των οποίων απαρτίζεται από επαγγελματίες δικαστές της έδρας, έναν πρόεδρο και μέλη. Ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης, μπορεί να συνεδριάζει σε μικτά τμήματα (τουλάχιστον τρία τμήματα) ή σε ολομέλεια (ο πρώτος πρόεδρος, οι πρόεδροι των τμημάτων και τα μέλη).

Η εισαγγελική αρχή εκπροσωπείται από τον γενικό εισαγγελέα και γενικούς εισαγγελείς.

Οι νομικές βάσεις δεδομένων

Οι νομικές βάσεις δεδομένων στη Γαλλία αποτελούν αντικείμενο δημόσιας υπηρεσίας δημοσίευσης στο Διαδίκτυο. Ο δικτυακός τόπος της βάσης Légifrance περιλαμβάνει τις αποφάσεις του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και των εφετείων:

 • στη βάση «CASS» για τις δημοσιευμένες αποφάσεις του Ακυρωτικού Δικαστηρίου
 • στη βάση «INCA» για τις μη δημοσιευμένες αποφάσεις, και
 • στη βάση «CAPP» για τις αποφάσεις των εφετείων.

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες στα γαλλικά, ενώ ορισμένες αποφάσεις είναι επίσης μεταφρασμένες στα αγγλικά, τα αραβικά και τα μανδαρίνικα.

 • Η βάση «CASS» περιέχει 120 000 αποφάσεις και καταχωρίζει κάθε χρόνο 2 100 αποφάσεις.
 • Η βάση «INCA» περιέχει 246 000 αποφάσεις και καταχωρίζει κάθε χρόνο 10 000 αποφάσεις.
 • Η βάση «CAPP» περιέχει 19 000 αποφάσεις και καταχωρίζει κάθε χρόνο 20 000 αποφάσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αρμοδιότητα των δικαστηρίων- Γαλλία

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/09/2013

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο