Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Φινλανδία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στη Φινλανδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τακτικά δικαστήρια – εισαγωγή

Τα δικαστήρια στη Φινλανδία διαιρούνται σε γενικά δικαστήρια για αστικές και ποινικές υποθέσεις, διοικητικά δικαστήρια για εκδίκαση διοικητικών υποθέσεων και ειδικά δικαστήρια.

Ο όρος «γενικά δικαστήρια» αναφέρεται σε δικαστήρια των οποίων η αρμοδιότητα είναι γενική. Με άλλα λόγια, αναλαμβάνουν την επίλυση νομικών διαφορών για τις οποίες δεν είναι αρμόδιο κάποιο άλλο δικαστήριο. Γενικά δικαστήρια είναι τα εξής:

  • Περιφερειακά δικαστήρια (käräjäoikeus/tingsrätt) (από 51 σήμερα θα μειωθούν σε 27 το 2010)
  • Εφετεία (hovioikeus, hovrätt, 6)
  • Ανώτατο Δικαστήριο (Korkein oikeus/ Högsta domstolen)

Ως γενικά διοικητικά δικαστήρια λογίζονται τα διοικητικά δικαστήρια (hallinto-oikeus/förvaltningsdomstol, 8). Το υψηλότερης βαθμίδας διοικητικό δικαστήριο είναι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen).

Περιφερειακά δικαστήρια

Τα τοπικά ή περιφερειακά δικαστήρια λειτουργούν ως γενικά πρωτοδικεία. Αναλαμβάνουν αστικές και ποινικές υποθέσεις, καθώς και ζητήματα που αφορούν εμπράγματες ασφάλειες (φόρους ακίνητης περιουσίας) και ιδιοκτησία ακινήτων (ενυπόθηκα δάνεια και καταχώριση τίτλων ιδιοκτησίας). Σήμερα υπάρχουν 51 τέτοια δικαστήρια στη Φινλανδία. Το μέγεθός τους ποικίλει σημαντικά. Τα μεγαλύτερα από αυτά διαθέτουν περίπου 80 δικαστές και συνολικό προσωπικό 250 περίπου ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των γραμματέων γραφείων, των δικαστικών επιμελητών και των νέων δικηγόρων σε περίοδο πρακτικής. Τα μικρότερα δικαστήρια έχουν δύο μόνιμους δικαστές και δέκα περίπου ακόμη δημόσιους υπαλλήλους.

Οι διατάξεις που διέπουν τις λειτουργίες και τη διοίκηση των δικαστηρίων αυτών περιλαμβάνονται στον νόμο περί περιφερειακών δικαστηρίων και στο συνοδευτικό διάταγμα, σε σχετικές εντολές, και στους πιο συγκεκριμένους κανόνες και οδηγίες που προκύπτουν από τον νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο, ο βασικός δικαστής ενός πρωτοδικείου είναι και ο διοικητικός προϊστάμενος της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ένα περιφερειακό δικαστήριο μπορεί επίσης να απαρτίζεται από λαϊκούς δικαστές, οι οποίοι συμμετέχουν κυρίως σε ποινικές διαδικασίες. Τα μέλη αυτά επιλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια. Το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει τον αριθμό των λαϊκών δικαστών που πρέπει να επιλέγονται από τους δήμους. Η αμοιβή τους προέρχεται από κρατικά κονδύλια.

Διαδικασία στα περιφερειακά δικαστήρια

Σε ένα περιφερειακό δικαστήριο, μια αστική υπόθεση διαιρείται σε δύο στάδια: την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία και την κύρια ακρόαση. Η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία ξεκινά με την υποβολή των γραπτών καταθέσεων των διαδίκων. Ορισμένες υποθέσεις –αυτές που αφορούν την είσπραξη οφειλών– επιλύονται ήδη από το πρώτο αυτό στάδιο. Η διαδικασία συνεχίζεται προφορικά, με την παρουσία ενός δικαστή κατά τη συνεδρίαση.

Εάν η υπόθεση δεν μπορεί να επιλυθεί σε αυτήν τη φάση, προγραμματίζεται ξεχωριστή κύρια ακρόαση. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση του περιφερειακού δικαστηρίου είναι είτε μονομελής είτε τριμελής, εκτός από τις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπου το δικαστήριο είναι πάντα μονομελές. Οι διαδικασίες αυτές είναι όσο το δυνατόν χρονικά συναπτές.

Στις ποινικές υποθέσεις, η σύνθεση του περιφερειακού δικαστηρίου ποικίλει ανάλογα με το εξεταζόμενο αδίκημα. Οι υποθέσεις που αφορούν μικρές παραβάσεις εκδικάζονται από έναν δικαστή ενώ όσες αφορούν σοβαρότερα αδικήματα εκδικάζονται από ομάδα που απαρτίζεται από έναν τακτικό δικαστή και τρεις λαϊκούς δικαστές.

Η ποινική διαδικασία ακολουθεί τις ίδιες αρχές με την αντίστοιχη των αστικών υποθέσεων. Το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τον κατηγορούμενο να κάνει μια αρχική δήλωση ενοχής ή μη πριν από την κύρια ακρόαση. Η διαδικασία αυτή είναι προφορική και η απόφαση βασίζεται στις πραγματικές περιστάσεις που έχουν περιέλθει σε γνώση του δικαστηρίου από τους διαδίκους. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία λαμβάνονται κατά την κύρια ακρόαση. Και εδώ, οι διαδικασίες είναι όσο το δυνατόν χρονικά συναπτές. Η σύνθεση του δικαστηρίου δεν μπορεί να αλλάξει ενόσω η κύρια ακρόαση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εάν το δικαστήριο δεν καταλήξει σε ομοφωνία σχετικά με την απόφαση, λαμβάνει χώρα ψηφοφορία. Κάθε μέλος της δικαστικής ομάδας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε αστική υπόθεση, η τελική απόφαση ανήκει στον δικαστή, ενώ στις ποινικές υποθέσεις υπερισχύει η περισσότερο επιεικής πρόταση.

Η απόφαση ενός περιφερειακού δικαστηρίου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διευθέτηση της υπόθεσης ενώ αναφέρει και το αιτιολογικό της. Στις περισσότερες υποθέσεις, η απόφαση ανακοινώνεται στους διάδικους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κύριας ακρόασης. Σε χρονικά εκτεταμένες ή άλλες περίπλοκες υποθέσεις, η απόφαση ενδέχεται να καθυστερήσει έως και δύο εβδομάδες και ανακοινώνεται γραπτώς μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου.

Εφετεία

Η Φινλανδία διαθέτει έξι εφετεία. Ως ανώτερα δικαστήρια, τα εφετεία εκδικάζουν προσφυγές και εφέσεις κατά αποφάσεων των περιφερειακών δικαστηρίων. Σε ορισμένες υποθέσεις, τα εφετεία λειτουργούν επίσης ως πρωτοδικεία: π.χ. για την παραπομπή δικαστή χαμηλότερης βαθμίδας ή υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων.

Τα εφετεία είναι επίσης υπεύθυνα για την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας στα περιφερειακά δικαστήρια και για ορισμένα θέματα που αφορούν τη δικαστική διοίκηση. Εκδίδουν επίσης γνώμη για ένα συγκεκριμένο διοικητικό θέμα που αφορά τη δικαστική επιτροπή επιλογής για τους αιτούντες θέση δικαστή σε περιφερειακό δικαστήριο ή εφετείο. Η έκδοση γνώμης γίνεται από την επιτροπή του εφετείου που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη ευθύνη. Ο πρόεδρος (επικεφαλής δικαστής) του εφετείου είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά του.

Το εφετείο διαιρείται σε τμήματα, των οποίων προεδρεύει ανώτερος δικαστής σε συνεργασία με άλλους δικαστές. Οι υποθέσεις εκδικάζονται συνήθως από τμήμα του εφετείου αποτελούμενο από τρεις δικαστές.

Διαδικασία στο εφετείο

Έως τον Απρίλιο του 1998, οι διαδικασίες των εφετείων ήταν κυρίως γραπτές. Στις διαδικασίες αυτές, οι υποθέσεις εκδικάζονται και επιλύονται κατόπιν υποβολής γραπτών στοιχείων στο δικαστήριο. Η μεταρρύθμιση των νομικών διαδικασιών των εφετείων έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των ακροάσεων. Δικαστικοί εμπειρογνώμονες και υψηλόβαθμοι γραμματείς του δικαστηρίου αναλαμβάνουν τώρα τον ρόλο του υπεύθυνου υποβολής (εισηγητή).

Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο αντιπροσωπεύει το ανώτατο επίπεδο προσφυγής. Όπως και το εφετείο, το Ανώτατο Δικαστήριο διαιρείται σε τμήματα τα οποία, προκειμένου να είναι νομικώς αρμόδια, απαρτίζονται από πέντε μέλη.

Για να παραπεμφθεί μία υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο ενδιαφερόμενος ή ο διάδικος πρέπει να αιτηθεί άδεια προσφυγής κατά δικαστικής απόφασης. Αφότου λάβει το σχετικό αίτημα, το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει το εάν μπορεί να χορηγήσει άδεια προσφυγής για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το θέμα αυτό εξετάζεται από διμελή ή τριμελή επιτροπή. Η άδεια προσφυγής μπορεί να χορηγείται μόνο για λόγους που προβλέπονται από τον νόμο.

Από το 1980 οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου συνιστούν δεδικασμένα. Για κάθε πρόθεση και σκοπό, μια υπόθεση που έχει διευθετηθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο ορίζει νομικό κανόνα που πρέπει να ακολουθείται σε παρόμοιες περιπτώσεις από τα υπόλοιπα δικαστήρια. Δεν απαιτείται άδεια προσφυγής σε περιπτώσεις όπου το εφετείο έχει λειτουργήσει ως πρωτοδικείο.

Οι εργασίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου εποπτεύονται από τον πρόεδρό του. Τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου ονομάζονται ανώτατοι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο επικεφαλής γραμματέας, οι βοηθοί επικεφαλής γραμματείς και οι χαμηλόβαθμοι ή υψηλόβαθμοι δικαστικοί γραμματείς μπορούν να λειτουργούν ως υπεύθυνοι υποβολής (εισηγητές).

Πέραν του χειρισμού των καταστατικών ζητημάτων, το Ανώτατο Δικαστήριο διορίζει δικαστές σε προσωρινές θέσεις για χρονικό διάστημα ενός έτους ή μεγαλύτερο. Το Ανώτατο Δικαστήριο σχολιάζει επίσης την προτεινόμενη νομοθεσία ή αιτήσεις χάριτος που απευθύνονται στον Πρόεδρο της Φινλανδίας.

Η διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι συνήθως γραπτή. Ωστόσο, προβλέπονται και ακροάσεις, εάν αυτό θεωρείται απαραίτητο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Όνομα και URL της βάσης δεδομένων

Δικτυακός τόπος των φινλανδικών δικαστηρίων

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Το Δικτυακός τόπος των φινλανδικών δικαστηρίων δίνει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Φινλανδίας. Είναι μια πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης για όσους αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια, τους εισαγγελείς, τους δικαστικούς επιμελητές, τις υπηρεσίες νομικής συνδρομής και άλλους δημόσιους φορείς που σχετίζονται με τη διοίκηση της δικαιοσύνης στη Φινλανδία.

Περιλαμβάνει π.χ. την πιο πρόσφατη νομολογία από τα εφετεία και τα διοικητικά δικαστήρια.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/02/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο