Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Βουλγαρία

Στο παρόν τμήμα θα βρείτε πληροφορίες για το δικαστικό τομέα στη Βουλγαρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Οργάνωση της απονομής δικαιοσύνης – ο δικαστικός τομέας

Πρωτοβάθμια δικαστήρια στον αστικό και ποινικό τομέα

Τοπικά δικαστήρια (ΤΔ)

Το κύριο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είναι το τοπικό δικαστήριο. Εξετάζει αστικές, ποινικές και ποινικές διοικητικές υποθέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν υποθέσεις οικογενειακού και εργατικού δικαίου, αγωγές διατροφής και αιτήσεις υιοθεσίας, αγωγές σχετικά με εμπορικές διαφορές και αστικές υποθέσεις αξίας έως 50.000 BGN (<€ 25 000) καθώς και διανομές ακινήτων.

Το τοπικό δικαστήριο αποτελείται από τον πρόεδρο και τους αναπληρωτές του, διοικητικό γραμματέα, γραμματέα δικαστηρίου, δακτυλογράφο, κλητήρα, δικαστικό υπάλληλο και αρχειοθέτη.

Περιφερειακά δικαστήρια (ΠΔ)

Το περιφερειακό δικαστήριο, όταν ενεργεί ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εξετάζει τα εξής :

  • Αστικές υποθέσεις - αγωγές για την αναγνώριση ή αποκήρυξη τέκνου, για τη λύση υιοθεσίας, οποιεσδήποτε αιτήσεις απαγόρευσης καθώς και αγωγές σε αστικές υποθέσεις αξίας άνω των 50.000 BGN (> 25.000 ευρώ).
  • Ποινικές υποθέσεις - υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα κατά της δημοκρατίας, φόνους, διακεκριμένες κλοπές, κατοχή και πώληση ναρκωτικών, απαγωγή και παράνομη στέρηση της ελευθερίας, εγκλήματα κατά του τελωνειακού καθεστώτος, εγκλήματα κατά του χρηματοδοτικού, φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος, δωροληψία και δωροδοκία, παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο, κ.λπ.
  • Υποθέσεις εμπορικού δικαίου και δικαίου των εταιριών - τα αφιλοκερδή νομικά πρόσωπα εγγράφονται στο μητρώο του περιφερειακού δικαστηρίου, το οποίο εξετάζει επίσης προσφυγές κατά της άρνησης εγγραφής εκ μέρους του Οργανισμού Καταχωρίσεων βάσει του νόμου περί εμπορικών μητρώων. Το περιφερειακό δικαστήριο εξετάζει επίσης εμπορικές διαφορές αξίας άνω των 25.000 BGN, πτωχευτικές διαδικασίες καθώς και διαδικασίες σχετικά με προσφυγές κατά των πράξεων δικαστικών επιμελητών.
  • Διοικητικές υποθέσεις - σύμφωνα με τις μεταβατικές και τελικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, οι διοικητικές υποθέσεις που έχουν εισαχθεί έως την 1.3.2007 εξετάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια.

Τα περιφερειακά δικαστήρια ευρίσκονται στα περιφερειακά κέντρα. Στη δικαιοδοσία κάθε περιφερειακού δικαστηρίου υπάγονται ένα ή περισσότερα τοπικά δικαστήρια.

Ένα αστικό δικαστήριο έχει την έδρα του στη Σόφια και διαθέτει τις αρμοδιότητες περιφερειακού δικαστηρίου.

Ενδιάμεση κατ' έφεση εξέταση αστικών και ποινικών υποθέσεων

Τα περιφερειακά δικαστήρια αποφαίνονται ως όργανα ενδιάμεσης κατ' έφεση εξέτασης στις αστικές και ποινικές υποθέσεις που ορίζονται από το νόμο.

Το εφετείο, ως όργανο ενδιάμεσης κατ' έφεση εξέτασης, εξετάζει τις εφέσεις κατ' αποφάσεων περιφερειακών δικαστηρίων καθώς και άλλες υποθέσεις περιφερειακών δικαστηρίων που του ανατίθενται από το νόμο.  

Αναιρέσεις σε αστικές και ποινικές υποθέσεις

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο εξετάζει σε τρίτο και τελευταίο βαθμό όλες τις αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Νομική βάση δεδομένων

Κάθε βουλγαρικό δικαστήριο τηρεί ιστότοπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, των νομικών προσώπων και των διοικητικών αρχών. Οι εν λόγω ιστότοποι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τις δραστηριότητες του δικαστηρίου καθώς και στοιχεία όσον αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις υποθέσεις που έχουν αρχειοθετηθεί ήδη.

Ονομασία και ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων

Ο ιστότοπος του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου παρέχει λεπτομερή κατάλογο των βουλγαρικών δικαστηρίων καθώς και τις διευθύνσεις και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους (μόνο στη βουλγαρική γλώσσα).

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο