Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Almindelige domstole i de enkelte lande

Slovakiet

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de almindelige domstole i Slovakiet.

Indholdet er leveret af
Slovakiet
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Almindelige domstole – indledning

Distriktdomstole (okresné súdy) fungerer som domstole i første instans i civil- og strafferetlige sager, medmindre andet er fastsat i domstolens procesregler. De behandler også sager vedrørende valglovgivningen, hvor dette foreskrives i en særlig lov.

Regionale domstole (krajské súdy) fungerer som domstole i anden instans i civilretlige og strafferetlige sager, der er behandlet af distriktsdomstole i første instans. Regionale domstole behandler forvaltningssager som domstole i første instans, medmindre andet foreskrives i en særlig lov. Regionale domstole behandler også andre sager, hvis det bestemmes ved særlige love (f.eks. loven om beskyttelse mod aflytning af kommunikation).

Den Slovakiske Republiks højesteret (Najvyšší súd Slovenskej republiky) behandler ordinære appeller iværksat til prøvelse af afgørelser truffet af distriktsdomstolene og den særlige kriminalret, når dette er fastsat ved lov.

Den Slovakiske Republiks højesteret behandler ligeledes ekstraordinære appeller iværksat til prøvelse af afgørelser truffet af distriktsdomstole, regionale domstole, den særlige kriminalret og højesteret, når dette er fastsat ved lov. Den Slovakiske Republiks højesteret behandler sager vedrørende kompetencekonflikter mellem domstole og statsforvaltningsorganer.

Den Slovakiske Republiks højesteret kan også overføre en sag til en anden domstol end den kompetente domstol, når dette bestemmes ved lov og er fastsat i domstolens procesregler.

Juridiske databaser

Der findes yderligere oplysninger på Det slovakiske justitsministeriums websted.

Opbygningen af de almindelige domstole

De slovakiske domstole

De slovakiske domstole omfatter:

 • distriktsdomstole
 • regionale domstole
 • den særlige kriminalret
 • Den Slovakiske Republiks højesteret.

Domstolenes jurisdiktion

Distriktsdomstole

Distriktsdomstole behandler civil- og strafferetlige sager som domstole i første instans, medmindre andet fastsættes i domstolenes procesregler.

Distriktsdomstole behandler også sager vedrørende valglovgivningen, hvor dette foreskrives i en særlig lov.

Regionale domstole

Regionale domstole behandler som domstole i anden instans civilretlige og strafferetlige sager, der er behandlet af distriktsdomstole i første instans.

Domstolenes procesregler definerer de civilretlige og strafferetlige sager, som de regionale domstole skal behandle i første instans.

Regionale domstole behandler administrative sager i første instans, medmindre andet angives i en særlig lov.

De regionale domstole behandler også andre sager, hvis dette er bestemt i særlige love (lov nr. 166/2003 om beskyttelse af privatlivets fred mod uautoriseret brug af informationsteknologi og om ændring af visse andre love).

Den særlige kriminalret

Den særlige kriminalret behandler strafferetlige sager og andre sager som fastsat i domstolens procesregler.

Højesteret

Højesteret behandler og pådømmer:

 • ordinære appeller iværksat til prøvelse af afgørelser truffet af de regionale domstole og af den særlige kriminalret, hvis dette bestemmes i domstolenes procesregler
 • ekstraordinære appeller iværksat til prøvelse af afgørelser truffet af de regionale domstole, den særlige kriminalret og højesteret, hvis dette bestemmes i domstolenes procesregler
 • kompetencetvister mellem domstole og statsforvaltningsorganer
 • overførsel af sager til en anden domstol end den kompetente, hvis dette bestemmes i domstolenes procesregler
 • andre sager, hvis det foreskrives i loven eller i en international traktat.

Højesteret udfører kontrol af retsinstansernes praksis i sager, hvor der er afsagt en retskraftig dom.

Højesteret sikrer også en ensartet fortolkning og anvendelse af lovgivningen og andre alment gældende retsforskrifter ved hjælp af:

 • sine egne afgørelser
 • vedtagelse af udtalelser, der skal sikre en ensartet fortolkning af love og anden alment gældende lovgivning
 • offentliggørelse af principielle afgørelser, der har opnået retskraft, i højesterets "samling af udtalelser" og afgørelser truffet af domstolene i Den Slovakiske Republik.

Tilknyttede links

Justitsministeriet

Sidste opdatering: 18/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website