Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Almindelige domstole i de enkelte lande

Nederlandene

Dette afsnit indeholder oplysninger om de almindelige domstole i Nederlandene.

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Almindelige domstole

Nedenfor angives navnene på domstolene i Nederlandene:

  • distriktsdomstol (Rechtbank): første instans i alle civilretlige og strafferetlige sager
  • appeldomstol (Gerechtshof): appelinstans for alle civilretlige og strafferetlige sager
  • højesteret (Hoge Raad): højeste ret for alle civilretlige og strafferetlige sager.

Juridiske databaser

Oplysninger kan findes på webstedet om retsvæsenet i Nederlandene.

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, der er gratis adgang.

Relevante links

Det nederlandske retsvæsen og Nederlandenes højesteret

Sidste opdatering: 29/11/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website