Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Almindelige domstole i de enkelte lande

Luxembourg

Dette afsnit indeholder en oversigt over de almindelige domstole i Luxembourg.

Indholdet er leveret af
Luxembourg
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

De almindelige domstole - indledning

Domstolene skal i henhold til forfatningen udøve den dømmende magt og kun anvende generelle og lokale bekendtgørelser og regulativer, hvis de er i overensstemmelse med lovgivningen.

Juridiske domstole (juridictions de l'ordre judiciaire)

Højesteret

Øverst i de juridiske domstoles hierarki findes højesteret, der omfatter en kassationsdomstol (Cour de Cassation) og en appelret (Cour d'Appel) samt en anklagemyndighed (Parquet Général).

Følgende sager indbringes primært for kassationsdomstolen, der består af et kammer med fem dommere: annulations- eller kassationssøgsmål vedrørende domme afsagt af appelrettens forskellige kamre og højesteretsdomme. Der er advokattvang.

Appelretten består af 10 kamre med hver tre dommere. Den behandler civil-, handels- og strafferetlige sager samt sager, der er blevet behandlet ved arbejdsretter i Luxembourgs to retsdistrikter. Der er advokattvang i alle sager undtagen straffesager og sager om foreløbige forholdsregler. Appelrettens strafferetlige afdeling behandler appelsager fra distriktsdomstolens strafferetlige afdeling. Denne afdeling træder sammen med fem dommere.

Distriktsdomstole

Luxembourg er opdelt i to retsdistrikter, og i hver af disse findes en distriktsdomstol, nemlig i Luxembourg og Diekirch.

De to distriktsdomstole er opdelt i afdelinger, der træder sammen med tre dommere; ved hver af domstolene findes der en anklagemyndighed bestående af en statsanklager og stedfortrædere. Ved hver domstol har undersøgelsesdommere til opgave at undersøge strafferetlige overtrædelser og eventuelt mindre overtrædelser.

På det civil- og handelsretlige område fungerer distriktsdomstolene som en generel domstol, der behandler alle sager, hvor det ikke udtrykkeligt er fastsat, at en anden domstol er kompetent som følge af sagens art eller værdi.

Disse domstole har kompetence til at behandle alle sager, hvor sagsgenstandens værdi er på mindst 10 000 EUR.

De har i medfør af loven enekompetence til at behandle bestemte typer sager som følge af disses art. De har i medfør af loven enekompetence til at behandle f.eks. anmodninger om at fuldbyrde domme afsagt af udenlandske domstole og dokumenter udfærdiget af udenlandske offentlige embedsmænd. Distriktsdomstolene udøver også såkaldt "frivillig retspleje" i forbindelse med f.eks. adoption, værgemål og myndiggørelse.

Distriktsdomstolene behandler appelsager vedrørende domme afsagt i første instans af fredsdommere inden for domstolenes distrikt.

En retssag ved distriktsdomstolene anlægges principielt ved stævning, som fogeden (huissier de justice) forkynder for modparten.

Formændene for distriktsdomstolene eller de dommere, der afløser disse, behandler anmodninger om foreløbige forholdsregler, hvor de i hastesager på det civil- og handelsretlige område skal afsige en foreløbig dom.

Distriktsdomstolene fungerer som straffedomstole. De er kompetente til at pådømme alle overtrædelser, dvs. både mindre grove og grove straffesager, som distriktsdomstolenes eller appelrettens forundersøgelseskammer henviser hertil. De tiltalte skal selv møde for retten, undtagen hvis overtrædelsen kun straffes med bøde; de kan i disse tilfælde lade sig repræsentere af en advokat.

Principielt er der advokattvang ved distriktsdomstolene undtagen i bestemte tilfælde, der er fastsat i loven, f.eks. på det handelsretlige område eller i forbindelse med foreløbige forholdsregler, hvor parterne selv kan føre sagen.

Fredsdommere

Der findes tre fredsdommere, en i Luxembourg, en i Esch-sur-Alzette (Luxembourgs retsdistrikt) og en i Diekirch (Diekirchs retsdistrikt).

På det civil- og handelsretlige område behandler fredsdommerne alle de sager, hvor de i medfør af den nye civile retsplejelov eller andre retsregler er kompetente. De er kompetente i sager, hvor sagsgenstandens værdi er på mindst 2 000 EUR og som appelinstans i sager, hvor sagsgenstandens værdi er på mindst 10 000 EUR.

De fungerer som sidste instans i forbindelse med f.eks. udlæg i lønninger og pensioner samt fordelingen af de herved indkomne beløb op til værdien af fordringen.

Principielt anlægges sager, der behandles af fredsdommere, ved stævning. Nogle sager anlægges ved udfyldelse af en anmodning på retskontoret. Parterne kan selv møde op i retten eller lade sig repræsentere. Denne repræsentant kan være en advokat, en ægtefælle, en slægtning i op eller nedadgående linje, en slægtning i sidelinje til og med tredje led samt personer, der udelukkende er tilknyttet en af parternes personlige tjeneste eller virksomhed.

På det strafferetlige område fungerer en fredsdommer som politidommer. En politidommer tager sig af lovovertrædelser, der straffes med bøder på 25-250 EUR, og grovere lovovertrædelser, hvor de fungerer som forundersøgelsesinstans og henviser sagerne til politiretten.

Fredsdommere behandler desuden overtrædelser, der medfører hårdere straffe end de politisanktioner, som de i medfør af loven kan idømme. Domme afsagt af politiretten kan altid appelleres. Appelfristen er 40 dage at regne fra afsigelsen af dommen, eller i tilfælde af udeblivelsesdom fra den personlige forkyndelse heraf til den pågældende eller på bopælen. Appelsager indbringes for kriminalretten.

I tilknytning til hver fredsdommer er der også en arbejdsret, som behandler tvister vedrørende ansættelses- og lærlingekontrakter. Afgørelserne kan appelleres til højesteret.

Juridiske databaser

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, adgangen til databasen er gratis.

Kort beskrivelse af indholdet

Se websted for juridiske domstole.

Se webstedet for forvaltningsdomstole.

Relevante links

Justitsministeriet

Sidste opdatering: 20/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.