Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Almindelige domstole i de enkelte lande

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Almindelige domstole – indledning

Civile domstole

Alle tvister mellem privatpersoner behandles af de civile domstole, herunder sager om frivillig kompetence for sådanne domstole i kraft af loven.

De civile domstole omfatter:

 1. højesteret (Άρειος Πάγος)
 2. appeldomstolene (εφετεία)
 3. domstole i første instans med flere dommere (πολυμελή πρωτοδικεία)
 4. domstole i første instans med ét medlem (μονομελή πρωτοδικεία)
 5. civile distriktsdomstole (ειρηνοδικεία).

Straffedomstole

Straffedomstolene behandler straffesager.

Straffedomstolene omfatter:

 1. højesteret
 2. appeldomstole med fem medlemmer (πενταμελή εφετεία)
 3. domstole med blandet jury (μεικτά ορκωτά δικαστήρια)
 4. appeldomstole med blandet jury (μεικτά ορκωτά εφετεία)
 5. appeldomstole med tre medlemmer (τριμελή εφετεία)
 6. domstole for forseelser med tre medlemmer (τριμελή πλημμελειοδικεία)
 7. domstole for forseelser med ét medlem (μονομελή πλημμελειοδικεία)
 8. strafferetlige distriktsdomstole (πταισματοδικεία)
 9. børne- og ungdomsdomstole (δικαστήρια ανηλίκων).

I henhold til særlige love har følgende domstole også strafferetlig kompetence:

 • militærretten (στρατοδικεία)
 • flåderetten (ναυτοδικεία)
 • flyvevåbnets domstole (αεροδικεία).

Disse domstole behandler sager som specialdomstole.

Disse domstole behandler sager, som involverer lovovertrædelser begået af militært personel i hæren, flåden eller flyvevåbnet.

Forvaltningsdomstole

Forvaltningsdomstolene har ansvaret for at løse forvaltningsretlige tvister mellem statens forvaltningsorganer og borgerne.

De almindelige forvaltningsdomstole omfatter forvaltningsdomstole i første instans (διοικητικά πρωτοδικεία) og appelforvaltningsdomstole (διοικητικά εφετεία).

 • Forvaltningsdomstolene i første instans er beklædt med ét eller tre medlemmer, afhængig af tvistens pengemæssige værdi. De behandler skattesager, tvister mellem fysiske personer og socialsikringsorganisationer eller socialpolitiske organisationer samt forvaltningsretlige tvister mellem borgere og nationale eller lokale myndigheder.

Forvaltningsdomstole i første instans med tre medlemmer behandler også appelsager vedrørende afgørelser fra forvaltningsdomstole i første instans med ét medlem.

 • Appelforvaltningsdomstolene behandler appelsager vedrørende afgørelse fra forvaltningsdomstole i første instans med tre medlemmer. De træffer også afgørelser i første instans i sager, hvor der er nedlagt påstand om annullation af forvaltningsakter vedrørende tjenestemænds ansættelse (opsigelser, manglende udnævnelse eller forfremmelse osv.).
 • Generalinspektøren for offentlig forvaltning er en institution, som udgør en del af de almindelige forvaltningsdomstole. Inspektøren er ansvarlig for at føre tilsyn med forvaltningsdomstolene og for at indgive appeller til prøvelse af deres afgørelser.
 • Statsrådet (Συμβούλιο της Επικρατείας) behandler sager i forbindelse med:

begæringer om annullation af forvaltningsakter som følge af tilsidesættelse af lovgivningen, magtfordrejning, manglende kompetence eller formelle undladelser

appeller fra civile, militære, statslige og andre offentligt ansatte til prøvelse af afgørelser fra personaleråd (υπηρεσιακά συμβούλια) om forfremmelse, opsigelse, degradering osv.

begæringer om fornyet prøvelse af afgørelser fra forvaltningsdomstolene.

Juridiske databaser

 1. Webstedet for den græske højesteret. Det er gratis at benytte databasen.
 2. Strafferegister for grækere med ukendt eller udenlandsk fødselsregistreringssted samt ikkestatsborgere.

Relevante links

Højesteret

Athens domstol i første instans

Thessalonikis domstol i første instans

Piræus' domstol i første instans

Statsrådet

Revisionsretten

Den offentlige anklagemyndighed for dommere ved distriktsdomstole

Athens forvaltningsdomstol i første instans

Sidste opdatering: 19/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website