Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Slovinsko

Tato část obsahuje informace o organizaci obecných soudů ve Slovinsku.

Obsah zajišťuje
Slovinsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obecné soudy

Podle článku 98 zákona o soudech tvoří ve Slovinsku soustavu soudů s obecnou působností:

 • okresní soudy (okrajna sodišča),
 • krajské soudy (okrožna sodišča),
 • vrchní soudy (višja sodišča),
 • Nejvyšší soud Republiky Slovinsko (Vrhovno sodišče).

Nestanoví-li zákon jinak, musí mít specializované soudy zřízené zvláštním zákonem:

 • status krajského soudu: soudy prvního stupně, jejichž odvolacím soudem je vrchní soud se zvláštní působností,
 • status vrchního soudu: soudy druhého stupně, které rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím specializovaných soudů prvního stupně,
 • status vrchního soudu: soudy prvního stupně, jejichž odvolacím soudem je Nejvyšší soud.

Působnost okresních soudů

Podle článku 99 zákona o soudech je působnost slovinských okresních soudů v těchto oblastech:

Trestní věci

 1. Rozhodovat v prvním stupni o trestných činech, za něž lze uložit peněžitý trest nebo odnětí svobody v délce trvání až tři roky, s výjimkou trestných činů proti cti a dobré pověsti spáchaných prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize nebo jiného veřejného sdělovacího prostředku,
 2. Vyšetřovat výše uvedené trestné činy,
 3. Provádět jiné činnosti stanovené zákonem.

Občanskoprávní věci

Rozhodovat v první stupni:

 1. v občanských věcech podle občanského soudního řádu,
 2. v dědických a jiných nesporných věcech a ve věcech týkajících se řízení u katastru nemovitostí,
 3. ve věcech výkonu a zajištění pohledávek, není-li zákonem stanoveno jinak.

Jiné věci

Rozhodovat v jiných věcech určených zákonem.

Právní pomoc

Řešit záležitosti související s právní pomocí, u kterých není příslušný ze zákona jiný soud.

Působnost krajských soudů

Podle článku 101 zákona o soudech je působnost slovinských krajských soudů v těchto oblastech:

Trestní věci

 1. Rozhodovat v první stupni o trestných činech, které nespadají do působnosti okresních soudů,
 2. Vyšetřovat nebo provádět vyšetřovací úkony u trestných činů (vymezených výše v bodu 1),
 3. Provádět přípravné řízení a rozhodovat v prvním stupni o trestných činech spáchaných nezletilými osobami,
 4. Rozhodovat v prvním stupni o výkonu trestního rozsudku vydaného cizím soudem,
 5. Vykonávat trestní rozsudky (vydané v rámci řízení uvedených výše bodech 1, 3 a 4) a vykonávat trestní rozsudky okresních soudů,
 6. Povolovat zásahy do lidských práv a základních svobod,
 7. Rozhodovat bez nařízení jednání (rovněž v trestních věcech náležících do působnosti okresních soudů),
 8. Provádět jiné činnosti stanovené zákonem,
 9. Vykonávat dohled nad zákonným a řádným výkonem trestu odnětí svobody a dohlížet na zacházení se zadrženými osobami.

Plnění úkolů v bodech 1, 2, 3, 6, 7 a 8 v komplexnějších věcech, které se týkají organizované a hospodářské trestné činnosti, terorismu, korupce a podobné trestné činnosti, mají v odpovědnosti specializovaná oddělení (krajských) soudů.

Občanskoprávní věci

Rozhodovat v první stupni:

 1. v občanskoprávních věcech podle občanského soudního řádu
 2. ve věcech uznávání rozhodnutí cizích soudů
 3. ve věcech nuceného vyrovnání, konkursu a likvidace, které náleží do působnosti soudu, a souvisejících sporů
 4. spory týkající se práv duševního vlastnictví
 5. o návrzích na vydání předběžných opatření podaných před zahájením sporu, o kterých musí soud rozhodnout v souladu s pravidly pro obchodní spory, nebo věcí, v nichž byla dohodnuta působnost rozhodčích orgánů
 6. v nesporných řízeních, jejichž účastníky jsou obchodní korporace, společníci nebo akcionáři a členové orgánů obchodních korporací, u nichž je třeba použít právo obchodních korporací

Krajské soudy rovněž odpovídají za:

 • vedení obchodního rejstříku,
 • rozhodování jiných věcí, o nichž to stanoví zákon,
 • výkon činností souvisejících s poskytováním právní pomoci ve věcech uvedených výše v bodech 1, 2, 3 a 4,
 • poskytování mezinárodní právní pomoci.

Vrchní soudy

Podle 104 zákona o soudech je působnost slovinských vrchní soudů v těchto oblastech:

 1. rozhodovat v druhém stupni o odvoláních proti rozhodnutím okresních a krajských soudů v rámci svého soudního obvodu,
 2. rozhodovat kompetenční spory mezi okresními a krajskými soudy ve svém soudním obvodu a o přenesení příslušnosti na jiný okresní nebo krajský soud v rámci svého soudního obvodu,
 3. provádět jiné činnosti stanovené zákonem.

Právní databáze

Název a internetová adresa databáze

Soudnictví Republiky Slovinsko

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, do databáze je možné nahlížet zdarma.

Stručný popis obsahu

Prostřednictvím odkazu Soudnictví Republiky Slovinsko je možné nahlížet do několika databází, jako je:

 • Soudní systém Republiky Slovinsko
 • Soudní správa
 • Veřejné rejstříky (katastr nemovitostí, soudní rejstřík).

Související odkazy

Justiční orgány

Poslední aktualizace: 02/11/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.