Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Slovensko

V tomto oddílu naleznete informace týkající se organizace obecných soudů na Slovensku.

Obsah zajišťuje
Slovensko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obecné soudy – úvod

Okresní soudy vedou řízení a rozhodují jako soudy prvního stupně v občanskoprávních věcech a trestních věcech, nestanoví-li předpisy upravující řízení jinak. Vedou také řízení a rozhodují ve volebních věcech, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Krajské soudy vedou řízení a rozhodují jako soudy druhého stupně v občanskoprávních věcech a trestních věcech, ve kterých okresní soudy rozhodovaly jako soudy prvního stupně. Krajské soudy jednají a rozhodují ve věcech týkajících se správního práva jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Krajské soudy jednají a rozhodují také v jiných věcech, pokud tak stanoví zvláštní zákony (např. zákon o ochraně před odposloucháváním).

Nejvyšší soud Slovenské republiky jedná a rozhoduje o řádných opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím krajských soudů a Specializovaného trestního soudu, kde tak stanoví zákon.

Nejvyšší soud Slovenské republiky také jedná a rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím okresních, krajských soudů, Specializovaného trestního soudu a Nejvyššího soudu Slovenské republiky, kde tak stanoví zákon. Nejvyšší soud Slovenské republiky rozhoduje ve věcech týkajících se sporů o věcnou příslušnost mezi soudy a orgány veřejné správy.

Nejvyšší soud Slovenské republiky rozhoduje o odnětí a přikázání věci jinému než příslušnému soudu, pokud tak stanoví zákony a právní předpisy upravující soudní řízení.

Právní databáze

Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

Organizace obecných soudů

Soustava soudů Slovenské republiky

Soustavu soudů Slovenské republiky tvoří:

 • okresní soudy
 • krajské soudy
 • Specializovaný trestní soud
 • Nejvyšší soud Slovenské republiky

Příslušnost soudů

Okresní soudy

Okresní soudy jednají a rozhodují jako soudy prvního stupně v občanskoprávních a trestních věcech, nestanoví-li právní předpisy upravující soudní řízení jinak.

Okresní soudy jednají a rozhodují ve volebních věcech, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Krajské soudy

Krajské soudy jednají a rozhodují jako soudy druhého stupně v občanskoprávních a trestních věcech, ve kterých rozhodovaly okresní soudy jako soudy prvního stupně.

Právní předpisy upravující soudní řízení specifikují civilní a trestní věci, ve kterých krajské soudy jednají a rozhodují jakou soudy prvního stupně.

Krajské soudy jednají a rozhodují ve správních věcech jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

Krajské soudy jednají a rozhodují v ostatních věcech, pokud tak stanoví zvláštní zákon. (Zákon č. 166/2003 Sb., o ochraně soukromí před neoprávněným použitím informačně-technických prostředků a o změně a doplnění některých zákonů.)

Specializovaný trestní soud

Specializovaný trestní soud jedná a rozhoduje v trestních věcech a v jiných věcech, pro které to stanoví předpis upravující soudní řízení.

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud jedná a rozhoduje:

 • o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů a Specializovaného trestního soudu v případech, kdy tak stanoví právní předpisy upravující soudní řízení,
 • o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů, krajských soudů, Specializovaného trestního soudu a Nejvyššího soudu v případech, kdy tak stanoví právní předpisy upravující soudní řízení,
 • o sporech o věcnou příslušnost mezi soudy a orgány veřejné správy,
 • o odnětí a přikázání věci jinému než příslušnému soudu v případech, kdy tak stanoví právní předpisy upravující soudní řízení,
 • v jiných věcech, pokud tak stanoví zákon nebo mezinárodní smlouva.

Nejvyšší soud provádí přezkum rozhodovací činnosti soudů v pravomocně skončených věcech.

Nejvyšší soud také dbá o jednotný výklad a konzistentní aplikaci zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů:

 • prostřednictvím vlastní rozhodovací činnosti
 • přijímáním stanovisek zaměřených na sjednocení výkladu zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů
 • zveřejňováním pravomocných soudních rozhodnutí zásadního významu ve „sbírce stanovisek“ Nejvyššího soudu a rozhodnutí soudů Slovenské republiky.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 18/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.