Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Rumunsko

Tato stránka vám poskytne informace o rumunských obecných soudech.

Obsah zajišťuje
Rumunsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Úvod do soustavy soudů v Rumunsku

Soustava soudů v Rumunsku je uspořádána takto:

Soudy a státní zastupitelství

1. úroveň

 1. Okresní soudy (176)
 2. Státní zastupitelství

2. úroveň

 1. Tribunály (42)
 2. Specializované tribunály (3)
 3. Tribunál pro mladistvé a rodinné právo (1)
 4. Státní zastupitelství

3. úroveň

 1. Odvolací soudy (15)
 2. Státní zastupitelství

4. úroveň

 1. Nejvyšší kasační a trestní soud
 2. Státní zastupitelství
 • Soustavu soudů v Rumunsku tvoří Nejvyšší kasační a trestní soud (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) a ostatní soudy.

Soudy

Nejvyšší kasační a trestní soud

Jako nejvyšší soud Rumunska je Nejvyšší kasační a trestní soud jedinou soudní institucí s pravomocí zajišťovat důsledný a jednotný výklad a uplatňování zákona ostatními soudy. Pro dosažení tohoto cíle je hlavním postupem „dovolání v zájmu práva“.

Nejvyšší kasační a trestní soud je rozdělen do 4 úseků, každý z nich má vlastní působnost:

 • úsek občanskoprávní I,
 • úsek občanskoprávní II,
 • úsek trestněprávní,
 • úsek pro správní a daňové soudnictví.

Dalšími zvláštními útvary Nejvyššího kasačního a trestního soudu s vlastní působností jsou čtyři senáty pěti soudců, smíšené úseky, senát pro dovolání v zájmu práva a senát pro objasňování určitých právních otázek.

Úsek občanskoprávní I a II a úsek pro správní a daňové soudnictví Nejvyššího kasačního a trestního soudu se zabývají opravnými prostředky proti rozhodnutím odvolacích soudů a opravnými prostředky proti jiným soudním rozhodnutím, jak je stanoveno zákonem, a opravnými prostředky proti rozhodnutím, která nejsou konečná, nebo soudním aktům jakékoliv povahy, které nelze napadnout jinými způsoby a v jejichž případě byla soudní řízení před odvolacím soudem přerušena. Jako soud prvního stupně se úsek trestněprávní zabývá případy a návrhy, které jsou podle zákona v jurisdikci Nejvyššího kasačního a trestního soudu.

Úsek trestněprávní Nejvyššího kasačního a trestního soudu se zabývá těmito věcmi:

Jako soud prvního stupně:

 • trestnými činy spáchanými senátory, poslanci a europoslanci,
 • trestnými činy spáchanými členy vlády,
 • trestnými činy spáchanými soudci Ústavního soudu,
 • trestnými činy spáchanými členy Vrchní rady soudců a státních zástupců,
 • trestnými činy spáchanými soudci Nejvyššího kasačního a trestního soudu a státními zástupci při tomto soudu,
 • trestnými činy spáchanými maršály, admirály, generály a kvestory,
 • dalšími věcmi, které ze zákona spadají do jeho působnosti.

Jako dovolací soud:

 • dovoláními proti rozhodnutím v trestněprávních věcech vyneseným v prvním stupni odvolacími soudy a vojenským odvolacím soudem,
 • dovoláními proti rozhodnutím v trestněprávních věcech vyneseným v odvolacím řízení odvolacími soudy a vojenským odvolacím soudem,
 • dovoláními proti rozhodnutím v trestněprávních věcech vyneseným v prvním stupni úsekem trestněprávním Nejvyššího kasačního a trestního soudu a v dalších případech stanovených zákonem.

Senát devíti soudců

V souladu se zákonem č. 202/2010, který se týká určitých opatření pro urychlení soudních řízení, byly pravomoci senátu devíti soudců převzaty senáty pěti soudců.

Probíhajícími řízeními před senátem devíti soudců bude nadále projednávat senát devíti soudců.

Senáty pěti soudců

V souladu s článkem 24 znovu zveřejněného zákona č. 304/2004 v platném znění se senáty pěti soudců zabývají dovoláními a dalšími návrhy ve věcech, o kterých v prvním stupni řízení rozhodl úsek trestněprávní Nejvyššího kasačního a trestního soudu, a dalšími věcmi, které ze zákona spadají do jejich působnosti. Působí také jako disciplinární soud.

V souladu s článkem 51 odst. 3 znovu zveřejněného zákona č. 317/2004 se panely pěti soudců zabývají dovoláními proti rozhodnutím Vrchní rady soudců a státních zástupců ve věcech disciplinárních.

Nejvyšší kasační a trestní soud zasedá ve smíšených úsecích za účelem:

 1. řešení žádostí o změnu judikatury Nejvyššího kasačního a trestního soudu;
 2. konzultací s Ústavním soudem pro ověření ústavnosti zákonů před jejich vyhlášením.

Odvolací soud

V čele rumunských odvolacích soudů stojí předseda, kterému pomáhá jeden nebo dva zástupci.

Odvolací soud se dělí na zvláštní senáty pro:

 • občanskoprávní věci,
 • trestněprávní věci,
 • věci týkající se mladistvých a rodinného práva,
 • správní a daňové spory,
 • věci týkající se zaměstnaneckých sporů a sporů v oblasti sociálního zabezpečení, společností, obchodního rejstříku, nekalé soutěže a další věci
 • námořní a říční věci.

15 odvolacích soudů má právní subjektivitu, přičemž pod každý z nich spadá jurisdikce několika tribunálů (přibližně tří).

V občanskoprávních věcech se odvolací soudy zabývají těmito případy:

Jako soud prvního stupně žalobami ve věci správy a daní, a to v souladu se zvláštními zákony;

Jako odvolací soud odvoláními proti rozhodnutím tribunálů vyneseným v prvním stupni řízení;

Jako dovolací soud ve věcech specificky stanovených zákonem.

V trestněprávních věcech se odvolací soudy zabývají těmito případy:

Jako soud prvního stupně:

 • trestnými činy stanovenými v článcích 155–173 trestního zákoníku (např. vlastizrada, špionáž, zločinné spolčování, poškozování státní moci a národního hospodářství) a trestnými činy týkajícími se národní bezpečnosti Rumunska, které jsou stanoveny ve zvláštních zákonech,
 • trestnými činy stanovenými v článku 253^1 trestního zákoníku (střet zájmů), v článcích 273–276 (trestné činy týkající se bezpečnosti železniční dopravy) v případech dopravních nehod v železniční dopravě a v článcích 356–361 (trestné činy proti míru a lidskosti),
 • trestnými činy spáchanými soudci soudů prvního stupně a tribunálů, státními zástupci ze státních zastupitelství při těchto soudech, a advokáty, notáři, soudními exekutory a finančními kontrolory Účetního dvora,
 • trestnými činy spáchanými vůdci náboženských uskupení ustanovených v souladu se zákonem a dalšími čelními představiteli těchto uskupení, kteří mají alespoň biskupskou hodnost,
 • trestnými činy spáchanými pomocnými státními zástupci Nejvyššího kasačního a trestního soudu, soudci odvolacích soudů a vojenského odvolacího soudu a státními zástupci při těchto soudech,
 • trestnými činy spáchanými členy Účetního dvora, předsedou Legislativní rady a veřejným ochráncem práv,
 • dalšími trestnými činy, které ze zákona spadají do jejich působnosti.

Jako odvolací soud odvoláními proti rozhodnutím vyneseným tribunály v souvislosti s trestněprávními věcmi v prvním stupni řízení.

Jako dovolací soud dovoláními proti rozhodnutím vyneseným soudy v souvislosti s trestněprávními věcmi v prvním stupni řízení, s výjimkou dovolání, která patří do působnosti tribunálů, a dalšími věcmi specificky stanovenými zákonem.

Dále se odvolací soudy zabývají kompetenčními spory mezi tribunály nebo mezi soudy prvního stupně a tribunály na území jejich působnosti a mezi soudy prvního stupně v jurisdikci různých tribunálů, ale na území působnosti odvolacího soudu.

Odvolací soudy také rozhodují o žádostech o vydání nebo převoz odsouzených osob do zahraničí.

Tribunál

42 vnitrostátních tribunálů má právní subjektivitu a je organizováno na úrovni žup. Soudní pravomoc každého tribunálu zahrnuje všechny soudy prvního stupně na úrovni župy, ve které tribunál sídlí.

V rámci tribunálů existují úseky nebo zvláštní senáty pro:

 • občanskoprávní věci,
 • trestněprávní věci,
 • věci týkající se mladistvých a rodinného práva,
 • správní a daňové spory,
 • věci týkající se zaměstnaneckých sporů a sporů v oblasti sociálního zabezpečení, společností, obchodního rejstříku, nekalé soutěže a další věci a
 • námořní a říční věci.

V občanskoprávních věcech se tribunál zabývá těmito případy:

Jako soud prvního stupně všemi žádostmi, které ze zákona nepatří do kompetence jiných soudů.

Jako odvolací soud odvoláními proti rozhodnutím soudů vyneseným v prvním stupni řízení.

Jako dovolací soud dalšími případy stanovenými zákonem.

V trestněprávních věcech se tribunál zabývá těmito případy:

Jako soud první instance:

 • trestnými činy proti životu, tělesné integritě a zdraví, trestnými činy proti osobní svobodě, sexuálně motivovanými trestnými činy, trestnými činy proti majetku, trestnými činy v souvislosti se zaměstnáním, trestnými činy, které zabraňují výkonu spravedlnosti, trestnými činy proti opatřením pro určité aktivity regulované zákonem, trestnými činy proti veřejnému zdraví, trestnými činy v souvislosti s pašováním (zbraní, munice, výbušnin nebo radioaktivních látek),
 • úmyslnými trestnými činy, které vedou k úmrtí nebo sebevraždě,
 • trestnými činy týkajícími se obchodování s omamnými a psychotropními látkami a jejich nedovoleným užíváním,
 • trestnými činy týkajícími praní špinavých peněz a daňových úniků,
 • podvodným úpadkem, jestliže trestný čin souvisí s bankovním systémem,
 • dalšími trestnými činy, které ze zákona spadají do jeho působnosti.

Jako dovolací soud dovoláními proti rozhodnutím soudů první instance ve věcech týkajících se trestných činů, kdy jsou soudní řízení zahájena na základě trestního oznámení ze strany oběti, jakož i dovoláními proti rozhodnutím v trestněprávních věcech vyneseným v prvním stupni ve věci preventivních opatření, předběžných propuštění a předběžných opatření, proti rozhodnutím v trestněprávních věcech vyneseným v prvním stupni ve věci výkonu trestního rozsudku nebo rehabilitace, a dalšími případy stanovenými zákonem.

Tribunál se zabývá kompetenčními spory mezi soudy prvního stupně v jeho územní působnosti a dalšími případy stanovenými zákonem.

Okresní soud (judecătorie)

Okresní soudy nemají právní subjektivitu a jsou zřízeny na úrovni žup a v Bukurešti.

V občanskoprávních věcech se okresní soudy zabývají především těmito případy:

 • žádostmi, které jsou v souladu s občanským zákoníkem v kompetenci opatrovnických soudů a soudů pro rodinné právo, s výjimkou případů, kdy zákon výslovně stanoví jinak,
 • žádostmi týkajícími se zápisu do záznamů o osobním stavu v souladu se zákonem,
 • žádostmi, jejichž předmětem je správa mnohopatrových budov, bytů nebo prostor ve výlučném vlastnictví různých osob a žádostmi týkajícími se právních vztahů mezi sdruženími vlastníků a dalších fyzických, případně právnických osob,
 • žádostmi o vystěhování,
 • žádostmi týkajícími se společných zdí a příkopů, vzdáleností mezi budovami a výsadbou, práva na volný průchod a jakýchkoliv dalších břemen nebo omezení vlastnických práv stanovených zákonem, na kterých se dohodly strany nebo která byla stanovena soudní cestou,
 • žádostmi týkajícími se změn nebo označování hranic,
 • žádostmi na ochranu držby,
 • žádostmi týkajícími se povinností vykonávat nebo nevykonávat činnosti, jejichž hodnotu nelze vyjádřit penězi, a to bez ohledu na to, zda jsou smluvní či nikoliv, s výjimkou případů, které jsou ze zákona v kompetenci jiných soudů,
 • žádostmi o soudní rozdělení, a to bez ohledu na dotčenou hodnotu,
 • všemi ostatními žádostmi, jejichž hodnotu lze vyjádřit penězi do výše 200 000 RON, a to bez ohledu na to, zda mají strany sporu status odborníka.

Soudy první instance se taktéž zabývají odvoláními proti rozhodnutím orgánů veřejné správy s jurisdikční činností a jiných orgánů se stejnou činností v případech stanovených zákonem.

V trestněprávních věcech se okresní soudy zabývají především těmito případy:

obecně všemi trestnými činy, s výjimkou trestných činů, u kterých zákon stanoví, že by na prvním stupni měly být rozhodovány tribunály, odvolacími soudy nebo Nejvyšším kasačním a trestním soudem.

Informace o soudech jsou k dispozici na soudním portálu rumunského Ministerstva spravedlnosti.

Právní databáze

K dispozici jsou následující on-line právní databáze:

Poslední aktualizace: 03/02/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.