Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Portugalsko

Tato část obsahuje informace o organizaci obecných soudů v Portugalsku

Obsah zajišťuje
Portugalsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Organizace obecných soudů

Vedle Ústavního soudu (Tribunal Constitucional), který má specifickou pravomoc konat v ústavněprávních otázkách, v Portugalsku existují následující kategorie soudů:

a) Nejvyšší soud (Supremo Tribunal de Justiça) a soudy prvního a druhého stupně (tribunais judiciais de primeira e de segunda instância);

b) Nejvyšší správní soud (Supremo Tribunal Administrativo) a ostatní správní a finanční soudy (tribunais administrativos e fiscais);

c) Účetní dvůr (Tribunal de Contas).

Dále mohou existovat námořní soudy (tribunais marítimos), rozhodčí soudy (tribunais arbitrais) a smírčí soudy (julgados de paz).

Zákon stanoví, v jakých případech a v jaké podobě mohou výše uvedené soudy samostatně nebo společně tvořit kompetenční soud (tribunal de conflitos), který řeší spory týkající se soudní pravomoci.

Aniž je dotčeno ustanovení týkající se vojenských soudů (tribunais militares), které mohou být zřízeny během válečného stavu, jsou zakázány soudy s výhradní pravomocí rozhodovat o určitých kategoriích trestných činů.

Soudy

Nejvyšší soud (Supremo Tribunal de Justiça)

Nejvyšší soud je nejvyšším orgánem v hierarchii obecných soudů, aniž by zasahoval do pravomoci Ústavního soudu. Skládá se ze senátů, které rozhodují v občanských, trestních a sociálních věcech.

Sídlí v Lisabonu a do jeho jurisdikce patří celé území Portugalska.

Nejvyšší soud zasedá pod vedením předsedy v plénu (které tvoří soudci ze všech senátů), v plenárním zasedání specializovaných senátů nebo v jednotlivých senátech.

S výhradou zákonem stanovených výjimek rozhoduje Nejvyšší soud pouze o právních otázkách.

Odvolací soudy (Tribunais da Relação)

Odvolací soudy jsou zpravidla soudy druhého stupně.

V současné době odvolací soudy sídlí v Lisabonu, Portu, Coimbře, Évoře a v Guimarãesi. Působí pod vedením předsedy ve formě pléna nebo senátů.

Odvolací soudy zahrnují senáty pro občanské, trestní a sociální věci.

Soudy prvního stupně (Tribunais judiciais de 1ª instância)

Soudy prvního stupně zpravidla tvoří okresní soudy (tribunais de comarca).

Místní příslušnost těchto soudů zpravidla představuje okres (comarca), ale mohou existovat i soudy s příslušností v jednom či více obvodech nebo v oblastech zvlášť stanovených zákonem.

Obecné soudy mají všeobecnou soudní pravomoc v občanských a trestních věcech a konají také ve všech záležitostech, které nejsou přiděleny jiným soudům.

V rámci soudů prvního stupně mohou existovat soudy se specifickou příslušností (které rozhodují ve věcech podle použitelného typu řízení) a soudy se specializovanou příslušností pro určité věci (nezávisle na použitelném typu řízení).

Portugalské soudy se mohou dělit na juízos (soudní sekce se všeobecnou, specializovanou nebo zvláštní příslušností) nebo varas (soudní kolegia se specifickou příslušností, pokud to vyžaduje objem a složitost projednávaných záležitostí).

U každého soudu, sekce nebo kolegia působí jeden nebo vícero soudců (juízes de direito).

Správní a finanční soudy (Tribunais Administrativos e Fiscais)

Správní a finanční soudy mají pravomoc rozhodovat spory ve správní a finanční oblasti.

Nejvyšší správní soud (Supremo Tribunal Administrativo)

Nejvyšší správní soud je nejvyšší orgán v hierarchii správních soudů, aniž by zasahoval do pravomoci Ústavního soudu.

Sídlí v Lisabonu a do jeho jurisdikce patří celé území Portugalska.

Nejvyšší správní soud tvoří jeden senát pro správní řízení a jeden senát pro finanční řízení. Přísluší mu zejména rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím ústředních správních soudů.

Nejvyšší správní soud působí pod vedením předsedy, kterému jsou nápomocni tři místopředsedové.

V závislosti na povaze projednávaných záležitostí soud rozhoduje v plénu, v plenárním zasedání každého senátu nebo v jednotlivých senátech. Plénum a plenární zasedání každého senátu zkoumají pouze právní otázky.

Ústřední správní soudy (Tribunais centrais administrativos)

Ústřední správní soudy jsou v rámci správní jurisdikce zpravidla soudy druhého stupně. V současnosti existují dva ústřední správní soudy (jeden pro severní a jeden pro jižní oblast).

Jejich hlavním úkolem je rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím obvodních správních soudů a daňových soudů.

Každý z nich tvoří jeden senát pro správní řízení a jeden senát pro finanční řízení.

Ústřední správní soudy působí pod vedením předsedy, kterému jsou nápomocni dva místopředsedové.

Ústřední správní soudy zkoumají skutkovou podstatu a právní otázky.

Obvodní správní soudy (tribunais administrativos de círculo) a daňové soudy (tribunais tributários)

Jedná se o soudy prvního stupně, jejichž hlavním úkolem je rozhodovat o sporech ve správních a finančních otázkách. Mohou fungovat samostatně pod názvem obvodní správní soud či daňový soud, nebo mohou být sloučeny a fungovat společně pod názvem správní a finanční soud (tribunal administrativo e fiscal).

Působí pod vedením předsedy, kterého jmenuje Nejvyšší rada pro správní a finanční soudy (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) na dobu pěti let.

Zpravidla je tvoří samosoudce, ale zákon stanoví, že v určitých případech může soud zasedat v jiném složení.

Smírčí soudy (Julgados de Paz)

Smírčí soudy jsou mimosoudní orgány s vlastními postupy a organizací, vlastní mediační službou a s pravomocí rozhodovat ve věcech spadajících do příslušnosti obecných soudů prvního stupně.

Poslední aktualizace: 09/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.