Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Lucembursko

V tomto oddíle najdete přehled o obecných soudech v Lucembursku.

Obsah zajišťuje
Lucembursko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obecné soudy – úvod

Ústava ukládá soudům výkon soudní moci a aplikace podzákonných vyhlášek a předpisů, pokud jsou v souladu se zákony.

Soudy obecného soudnictví

Nejvyšší soudní dvůr (Cour supérieure de justice )

Nejvyšším soudním orgánem je Nejvyšší soudní dvůr, který zahrnuje kasační soud (Cour de Cassation) a odvolací soud (Cour d'Appel), jakož i nejvyšší státní zastupitelství (Parquet Général).

Kasační soud, který se skládá z jednoho senátu zasedajícího v počtu pěti soudců, rozhoduje nejčastěji o mimořádných opravných prostředcích (annulation, cassation) proti rozhodnutím vynesených jednotlivými senáty odvolacího soudu a rozsudkům vynesených v poslední instanci. Je zde povinné právní zastoupení.

Odvolací soud se skládá z deseti tříčlenných senátů. Rozhoduje v občanskoprávních, obchodních, trestních a přestupkových věcech, jakož i ve věcech, o nichž rozhodují pracovní soudy v obou soudních obvodech země. Ve všech věcech je povinné právní zastoupení, s výjimkou přestupných věcí a řízení o předběžných opatřeních. Trestní senát odvolacího soudu rozhoduje o odvoláních proti rozsudkům trestního senátu obvodního soudu. Tento senát je pětičlenný.

Obvodní soudy (Tribunaux d'arrondissement)

Země je rozdělena na 2 soudní obvody, v každém z nich se nachází obvodní soud, jeden v Lucemburku a jeden v Diekirchu.

Oba obvodní soudy jsou rozděleny na oddělení zasedající v počtu tří soudců; při každém obvodním soudu působí státní zastupitelství, které se skládá ze státního zástupce a jeho zástupců. Vyšetřující soudci, kteří působí na každém z obvodních soudů, jsou pověřeni vyšetřováním trestných činů a pokud je třeba, i přestupků.

V občanskoprávních a obchodních věcech je obecným soudem obvodní soud a rozhoduje ve všech sporech, k nimž nebyla z důvodu povahy žalobního nároku nebo jeho výše výslovně udělena příslušnost jiného soudu.

příslušnost ratione valoris pro žaloby s hodnotou předmětu řízení vyšší než 10 000 EUR.

výlučnou příslušnost pro věci, k nimž ho z důvodu jejich povahy výslovně zmocňuje zákon. Je výlučně pověřen rozhodováním o žádostech o uznání a výkon rozsudků zahraničních soudů a právních listin ověřených zahraničními veřejnými úředními osobami. Obvodní soudy také vykonávají nesporné soudnictví, např. v oblasti osvojení, poručenství, stanovení plnoletosti apod.

Obvodní soud rozhoduje o odvoláních proti rozsudkům vyneseným v prvním stupni smírčími soudy, které mají sídlo v soudním obvodu daného soudu.

Konání před obvodním soudem obvykle předchází doručení soudní obsílky, kterou protistraně doručí soudní vykonavatel.

Předsedové obvodních soudů nebo soudci, kteří je zastupují, mají pravomoc rozhodovat o předběžných opatřeních, na jejímž základě mohou v naléhavých případech vydat předběžné rozhodnutí ve věcech občanskoprávních a obchodních.

Obvodní soudy, které jsou příslušné v trestních věcech, se označují jako přestupkové a trestní soudy. Rozhodují o všech deliktech, to znamená o porušení zákona, které se trestá nápravným opatřením, jakož i o skutcích, které zákon označuje pojmem trestný čin a které jim postupuje poradní senát nebo poradní senát odvolacího soudu. Obžalovaní se musí dostavit osobně, s výjimkou případů, kdy je delikt trestán pouze pokutou; v takovém případě se mohou dát zastupovat advokátem.

U obvodního soudu je v zásadě povinné právní zastoupení, výjimky jsou uvedeny v zákoně a týkají se na příklad obchodních věcí nebo řízení o předběžných opatřeních, kde nemusí být účastníci zastoupeni.

Smírčí soudy (Justices de Paix)

Existují 3 smírčí soudy, jeden v Lucemburku, jeden v Esch-sur-Alzette (soudní obvod Lucemburk) a jeden v Diekirchu (soudní obvod Diekirch).

V občanskoprávních a obchodních sporech rozhoduje smírčí soudce o všech věcech, ve kterých stanoví jeho příslušnost nový občanský soudní řád nebo jiná právní ustanovení; v poslední instanci je příslušný až do částky 2 000 EUR a v případě, kdy lze jeho rozhodnutí napadnout opravným prostředkem, až do částky 10 000 EUR.

Rozhoduje v záležitostech, jako je obstavení mzdy, starobního a jiného důchodu, jakož i rozdělování obstavených částek, a to bez ohledu na výši pohledávky.

V zásadě je žaloba smírčím soudům podávána úkonem soudního vykonavatele, nazývaným obsílka. V některých případech se podává návrh soudní kanceláři. Před smírčího soudce se účastníci dostavují osobně nebo v zastoupení. Zastupovat je může advokát, manžel/manželka, rodiče nebo příbuzní v přímé linii, rodiče nebo příbuzní v pobočné linii až do třetího stupně, jakož i osoby ve výlučném služebním postavení ve vztahu k některému z účastníků či osoby zaměstnané v podniku některého z účastníků.

V trestních věcech plní smírčí soudce funkci policejního soudce. V této funkci mu přísluší rozhodovat o deliktech, za které zákon ukládá trest pokuty ve výši od 25 do 250 EUR, jakož i o deliktech, které zákon hodnotí jako přestupek (délits) a které poradní senát postupuje policejnímu soudu.

Kromě toho rozhoduje v zákonem stanovených případech o deliktech, za které se ukládají vyšší tresty než tresty za přestupky trestané policií. Proti rozsudkům policejních soudů je vždy možné podat odvolání. Lhůta pro podání odvolání je 40 dní ode dne vynesení rozsudku, nebo – pokud byl rozsudek vydán v nepřítomnosti – od jeho osobního doručení nebo doručení do místa bydliště. O odvolání rozhoduje přestupkový soud.

Při každém smírčím soudu působí pracovní soud, který je příslušný pro pracovněprávní spory a spory týkající se učňovských smluv. O odvolání rozhoduje Nejvyšší soudní dvůr.

Právní databáze

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Stručný popis obsahu

Odkazujeme na internetové stránky soudů obecného soudnictví.

Odkazujeme na internetové stránky správních soudů.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 20/12/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.