Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Irsko

Tento oddíl podává informace o organizaci obecných soudů v Irsku.

Obsah zajišťuje
Irsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obecné soudy

Soudní systém v Irsku má svůj původ v ústavě z roku 1922, která upravovala zřízení nových soudů, jež nahradily soudy vzniklé v době britské správy. Nové soudy byly vytvořeny v roce 1924 na základě zákona o soudním dvoře z roku 1924 (Courts of Justice Act, 1924), který vytvořil právní základ soustavy soudů.

Současné soudy byly zřízeny zákonem o soudech (zřízení a ustavení) z roku 1961 (Courts Act, 1961) podle článku 34 ústavy (Constitution), která byla Iry přijata v roce 1937.

Články 34 až 37 ústavy řeší obecně výkon spravedlnosti. Článek 34 odst.1 stanoví, že „spravedlnost má být vykonávána soudy zřízenými zákonem“. Ústava popisuje soustavu soudů jako systém tvořený soudem konečné instance, kterým je Nejvyšší Soud (Supreme Court) a soudy prvního stupně, které zahrnují Vrchní Soud (High Court) s plnou soudní příslušností pro veškeré trestní a občanskoprávní věci a soudy s omezenou soudní příslušností, obvodní soud (Circuit Court) a okresní soud (District court), které jsou organizovány regionálně.

Civilní soudy

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud je příslušný k projednávání odvolání proti veškerým rozhodnutím Vrchního soudu. Projednává rovněž odvolání od Odvolacího soudu pro trestněprávní věci (Court of Criminal Appeal), pokud tento soud nebo nejvyšší státní zástupce potvrdí, že předmětné rozhodnutí zahrnuje posouzení právní otázky výjimečného veřejného zájmu a že je ve veřejném zájmu žádoucí, aby byl opravný prostředek předložen Nejvyššímu soudu. Může též rozhodnout o právní otázce, kterou mu předloží obvodní soud. Nejvyšší soud je rovněž oprávněn na základě podnětu prezidenta rozhodnout, zda návrh zákona (některé jeho ustanovení), který byl přijat oběma komorami parlamentu (Oireachtas) a předložen prezidentovi Irska k podpisu předtím, než se stane platným zákonem, je v rozporu s ústavou. Nejvyšší soud je příslušný rozhodovat o otázce, zda je prezident trvale neschopen vykonávat svou funkci.

Odvolání a jiné záležitosti projednává a rozhoduje o nich pět soudců Nejvyššího soudu, neurčí-li předseda soudu, že odvolání nebo jinou záležitost (s výjimkou záležitostí ústavního rázu) mají projednat a rozhodnout o nich tři soudci. Soud může najednou zasedat v jednom nebo více senátech (Division).

Vrchní soud (The High Court)

Podle ústavy náleží Vrchnímu soudu plná originální příslušnost a pravomoc rozhodovat veškeré záležitosti a otázky, a to právní i faktické, občanskoprávní i trestněprávní. Vrchní soud má výhradní příslušnost projednávat věci týkající se osvojení dětí a žádostí o extradici. Příslušnost Vrchního soudu zahrnuje rozhodování o platnosti jakéhokoli zákona s ohledem na příslušná ustanovení ústavy (s výjimkou zákona, s nímž se již prezident Irska obrátil na Nejvyšší soud). Většinu případů projednávaných Vrchním soudem rozhoduje samosoudce, přestože zákon obsahuje ustanovení, podle nějž některé záležitosti, jako jsou žaloby pro pomluvu, napadení nebo neoprávněné omezení osobní svobody, projednává soudce spolu s porotou. Výjimečně důležité případy mohou projednávat dva nebo více soudců zasedajících jako senát Vrchního soudu (Divisional Court).

Vrchní soud působí jako odvolací soud proti rozhodnutím obvodního soudu v občanskoprávních sporech. Vedle této příslušnosti k projednávání odvolání proti rozhodnutím obvodního soudu v občanskoprávních záležitostech je Vrchní soud rovněž oprávněn přezkoumávat rozhodnutí veškerých nižších tribunálů, a to vydáním soudních příkazů „mandamus“ (příkaz provést určitý úkon), „prohibition“ (soudní zákaz) a „certiorari“ (příkaz projednat případ u soudu vyššího stupně). Tyto příkazy se nezabývají věcnou stránkou rozhodnutí, ale otázkou, zda byla překročena soudní pravomoc.

Vrchní soud může rozhodnout o právní otázce, již mu předložil okresní soud. Projednává též žádosti o propuštění na kauci, pokud byl obviněný obviněn z trestného činu vraždy, nebo pokud usiluje o změnu podmínek uložených okresním soudem.

Vrchní soud zasedá běžně v Dublinu, kde projednává žaloby v originální příslušnosti. Zasedá rovněž v řadě místních poboček, kde projednává žaloby v originální příslušnosti o odškodnění v případě újmy na zdraví a zranění s následkem smrti. Vrchní soud pro obvod (The High Court on Circuit) projednává odvolání proti rozhodnutím obvodního soudu ve svých místních pobočkách.

Obvodní soud (The Circuit Court)

Příslušnost obvodního soudu k projednávání občanskoprávních sporů je omezená, nesouhlasí-li všichni účastníci řízení jinak; v takovém případě je příslušnost tohoto soudu neomezená. Příslušnost obvodního soudu k projednávání žalob ve věci smluv, smluv o koupi na splátky nebo smluv o prodeji na úvěr a občanskoprávních deliktů je omezena na nároky nepřevyšující částku 38 092,14 EUR.

Obvodní soud je příslušný ve věcech dědických a ve věcech týkajících se právního titulu k nemovitostem a držby nemovitostí v případech, kdy zdanitelná hodnota nemovitosti nepřesahuje 253,95 EUR. Obvodní soud má příslušnost v oblasti rodinného práva, včetně rozluky, rozvodu a prohlášení manželství za neplatné, a projednávat odvolání proti rozhodnutím okresního soudu.

Občanskoprávní věci projednává u obvodního soudu samosoudce bez poroty. Obvodní soud působí jako odvolací soud pro odvolání proti rozhodnutím okresního soudu v občanskoprávních i trestněprávních věcech. Odvolání se projednávají formou opětovného slyšení a rozhodnutí obvodního soudu je konečné a nelze proti němu dále podat opravný prostředek.

Obvodní soud je rovněž příslušný rozhodovat o všech žádostech o nové licence na prodej alkoholu určeného ke spotřebě v provozovnách, a rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím tribunálů, např. Ředitele pro vyšetřování rovnosti (Director of Equality Investigations).

Okresní soud (The District Court)

Okresní soud má místní a omezenou příslušnost. V záležitostech rodinného práva je oprávněn vydávat příkazy týkající se výživného, zákazu kontaktu, opatrovnictví, přístupu a svěření do péče.

Okresní soud je příslušný projednávat občanskoprávní věci týkající se smluv, smluv o koupi na splátky nebo o prodeji na úvěr, občanskoprávních deliktů a neplacení nájemného nebo neoprávněného zadržování zboží, pokud hodnota nároku nepřesahuje 6 348,69 EUR. Je rovněž obecně příslušný k výkonu rozhodnutí ve věcech pohledávek vydaných jakýmkoli soudem, k řízení ve vztahu k velkému množství licenčních předpisů, např. na prodej alkoholu, a k rozhodování o žalobách ve věci úmyslných škod, pokud požadovaná částka nepřesahuje 6 348,69 EUR.

Okresní soud zasedá na místech v celé zemi ve 24 okresech. Obecně závisí pobočka, kde se spor projednává, na místě, kde byla uzavřena smlouva nebo kde má odpůrce trvalé bydliště nebo kde podniká, nebo, v případech týkajících se licencí, v místě, kde se nachází licencované prostory.

Trestní soudy

Nejvyšší soud (The Supreme Court)

Nejvyšší soud projednává odvolání proti rozhodnutím Odvolacího soudu pro trestní záležitosti v případech, kdy vyvstala právní otázka s mimořádnou důležitostí pro veřejnost.

Odvolací soud pro trestní záležitosti (Court of Criminal Appeal)

Odvolací soud pro trestní záležitosti se zabývá odvoláními osob, které byly odsouzeny na základě obžaloby obvodním soudem, Hlavním trestním soudem nebo Zvláštním trestním soudem.

Zvláštní trestní soud (Special Criminal Court)

Zvláštní trestní soud byl zřízen pro soudní řízení u trestných činů, u kterých bylo zjištěno, že obecné soudy nejsou schopny zajistit efektivní výkon spravedlnosti a zachování veřejného klidu a pořádku. Soud zasedá s třemi soudci a bez poroty.

Hlavní trestní soud (Central Criminal Court)

Hlavní trestní soud je trestním úsekem Vrchního soudu. Zabývá se závažnými trestnými činy, včetně trestných činů vraždy, znásilnění, vlastizrady a pirátství, a trestními řízeními podle zákona o hospodářské soutěži z roku 2002. Soud zasedá se třemi soudci a porotou.

Obvodní trestní soud (Circuit Criminal Court)

Obvodní trestní soud soudí ostatní trestné činy než ty, které mohou být projednávány Hlavním trestním soudem. Zasedá se soudcem a porotou. Zabývá se odvoláními proti rozhodnutím okresního soudu.

Okresní soud

Okresní soud se zabývá trestnými činy, o kterých lze rozhodovat ve zkráceném řízení, a některými závažnými trestnými činy. Rozhoduje samosoudce.

Poslední aktualizace: 28/03/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.