Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obecné soudy – úvod

Civilní soudy

Všechny občanskoprávní spory se předkládají civilním soudům, včetně nesporných řízení, která pod tyto soudy spadají ze zákona.

Civilní soudy jsou:

 1. Nejvyšší soud
 2. Odvolací soud
 3. Soud prvního stupně zasedající ve vícečlenném senátu
 4. Soud prvního stupně tvořený samosoudcem
 5. Smírčí soud

Trestní soudy

Trestní soudy projednávají trestní věci.

Trestní soudy jsou:

 1. Nejvyšší soud
 2. Odvolací soudy zasedající v pětičlenném senátu
 3. Soudy zasedající ve smíšené porotě
 4. Odvolací soudy zasedající ve smíšené porotě
 5. Odvolací soudy zasedající ve tříčlenném senátu
 6. Soudy pro méně závažné trestné činy zasedající ve tříčlenném senátu
 7. Soudy pro méně závažné trestné činy tvořené samosoudcem
 8. Soud pro drobné delikty
 9. Soudy pro mladistvé

Ve smyslu zvláštních právních předpisů vykonávají pravomoc v trestním řízení také:

 • Vojenský soud pozemního vojska
 • Vojenský soud námořnictva
 • Vojenský soud letectva

Tyto soudy projednávají případy jako zvláštní trestní soudy.

Tyto soudy projednávají případy týkající se protiprávního jednání vojáků v činné službě v pozemním vojsku, v námořnictvu a letectvu.

Správní soudy

Správní soudy jsou určeny k řešení správních sporů mezi orgány státní správy a občany.

Obecnými správními soudy jsou správní soudy prvního stupně a odvolací správní soudy.

 • Správní soudy jsou tvořené samosoudcem nebo zasedají v senátech tvořených třemi soudci v závislosti na peněžní hodnotě příslušného sporu. Projednávají daňové věci, spory v oblasti sociálního zabezpečení a pojištění a také spory správní povahy mezi občany a státem, úřady místní samosprávy nebo obcemi.

Správní soudy prvního stupně zasedající v tříčlenném senátu projednávají rovněž odvolání proti nařízením správních soudů prvního stupně tvořených samosoudcem.

 • Odvolací správní soudy projednávají odvolání proti nařízením správních soudů prvního stupně zasedajících v tříčlenném senátu. Rozhodují také v první instanci o žádostech o zrušení správních aktů týkajících se pracovních poměrů státních zaměstnanců (propuštění, opomenutí jmenovat do funkce nebo povýšení atd.).
 • Úřad vrchního inspektora státní správy spadá do rámce obecných správních soudů. Vrchní inspektor státní správy odpovídá za správní inspekci výše uvedených správních soudů a podává odvolání proti jejich rozhodnutím.
 • Státní rada projednává:

Žádosti o zrušení správních aktů z důvodu porušení zákona, překročení nebo zneužití pravomoci, nepříslušnosti nebo formálního pochybení.

Odvolání proti rozhodnutí služebních orgánů o povýšení, propuštění, snížení stupně aj. podané zaměstnanci státní správy, armády, místní správy aj.

Opravné prostředky proti rozhodnutí správních soudů.

Právní databáze

 1. Internetová stránka Nejvyššího soudu. Přístup k databázi je zdarma.
 2. Databáze trestního rejstříku řeckých občanů s neznámým místem narození nebo narozených v zahraničí a cizích státních příslušníků.

Související odkazy

Nejvyšší soud

Soud prvního stupně v Aténách

Soud prvního stupně v Soluni (Thessaloniki)

Soud prvního stupně v Pireu

Státní rada

Účetní dvůr

Státní zastupitelství pro soudy prvního stupně v Aténách

Správní soud prvního stupně v Aténách

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.