Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Francie

V této části naleznete přehled obecných soudů ve Francii.

Obsah zajišťuje
Francie
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obecné soudnictví – úvod

Soudy prvního stupně

Soudy pro občanskoprávní věci

1. Soud prvního stupně (Tribunal de grande instance - TGI)

Soud prvního stupně rozhoduje o sporech mezi soukromými osobami (občanskoprávní věci) týkajících se částek vyšších než 10 000 EUR.

Tento soud je dále věcně příslušný, bez ohledu na finanční hodnotu žaloby, v těchto oblastech:

 • stav osob: manželství, rodičovství, adopce, prohlášení osoby za nezvěstnou;
 • oprava dokladů o osobním stavu;
 • dědictví;
 • správní sankce ukládané matričním úřadem;
 • jednání týkající se nemovitostí;
 • rušení sdružení;
 • soudní ochrana, soudní správa a soudní likvidace, není-li dlužník obchodník, ani není zapsán v živnostenském rejstříku;
 • Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání samostatně výdělečně činných osob v zemědělství;
 • registrační poplatky, poplatky za výpis z katastru nemovitostí, kolkové poplatky a nepřímé příspěvky a daně související s těmito poplatky, daněmi nebo příspěvky;
 • obchodní pronájmy kromě sporů týkajících se stanovení ceny nájemného, které se přehodnocuje nebo obnovuje, pronájmy nebytových prostor a smlouvy o užívání v oblasti obchodu;
 • řízení týkající se napadení pravosti skutečností vzhledem k úředním listinám;
 • občanskoprávní řízení ve věci pomluvy, verbálního nebo písemného veřejného nebo soukromého útoku.

Trestní soud (tribunal correctionnel) je trestní senát soudu prvního stupně a je věcně příslušný v rozhodování o trestných činech – délits (viz níže).

Soud prvního stupně tvoří soudci z povolání a státní zástupci: předseda, místopředsedové, soudci, státní zástupce (pro soudy prvního stupně, Procureur de la République), náměstci státního zástupce, substituti.
Existují rovněž specializovaní soudci jako:

 • soudce pro děti a mladistvé, který je příslušný pro příjímání opatření na ochranu nezletilých osob v nebezpečí a rozhodnutí o protiprávním jednání (přestupky a trestné činy), kterého se dopustily nezletilé osoby. Jestliže v trestní oblasti rozhoduje v neveřejném řízení, může nařídit pouze výchovná opatření. Jestliže předsedá soudu pro mladistvé, zasedají spolu s ním i dva přísedící z lidu, a tento soud může nařídit výchovné sankce a tresty.
 • soudce pro výkon trestu, který má za úkol stanovit hlavní náležitosti výkonu trestů odnětí svobody; působí-li v tzv. „uzavřeném“ prostředí v případě trestu odnětí svobody, je příslušný k rozhodnutí o úpravě trestu (např.: umístění mimo věznici, výkon trestu zčásti na svobodě, podmíněné propuštění, umístění pod elektronický dohled); působí-li v otevřeném prostředí, má za úkol sledovat a kontrolovat odsouzeného během výkonu trestu (např.: trest odnětí svobody s odkladem na zkušební dobu, obecně prospěšné práce, sociální a soudní dohled…);
 • vyšetřující soudce, který má za úkol provést, pod dohledem vyšetřovacího senátu odvolacího soudu, veškeré úkony potřebné k prokázání pravdy; shromažďuje veškeré důkazní materiály v souzené věci, ať již jde o důkazy usvědčující nebo zprošťující; v okamžiku, kdy považuje vyšetřování za ukončené, může vydat usnesení o zastavení vyšetřování nebo poslat obviněného před porotní nebo trestní soud, kde bude souzen. Vedením vyšetřování se vyšetřující soudce nemůže pověřit sám. Musí ho tím pověřit státní zástupce nebo poškozený, který přistoupil k trestnímu řízení podáním žaloby o náhradu škody.

Soud prvního stupně obvykle sídlí ve správním městě departementu, ale může sídlit i v jiných obcích. K 1. lednu 2013 existovalo 161 soudů prvního stupně.

2. Instanční soud (Tribunal d’instance )

Instanční soud rozhoduje o sporech mezi soukromými osobami (občanskoprávní věci), jejichž hodnota nepřesahuje 10 000 EUR.

Dále má vymezenou věcnou příslušnost (např. exekuce srážkou ze mzdy, doživotní renta, problémy týkající se voleb, pronájem bytových prostor) a správní příslušnost; tj. např. hlavní tajemník instančního soudu je příslušný vydávat osvědčení o státním občanství.

Jeho trestní senát, nazývaný přestupkový soud (tribunal de police), je věcně příslušný pro rozhodování o „contraventions de la cinquième classe“ – přestupcích a méně závažných trestných činech páté kategorie (viz níže).

Soudce instančního soudu dále vykonává funkci soudce ve věcech poručnictví (kromě poručnictví nezletilých, které zákonem ze dne 12. května 2009 spadá do příslušnosti soudců pro rodinné záležitosti soudu prvního stupně), to znamená, že jeho úkolem je zajistit ochranu zranitelných dospělých osob, pokud jde o správu jejich majetku.

Instanční soud tvoří jeden nebo více soudců, ale ve věci rozhoduje samosoudce.

Instanční soud má obvykle sídlo v okresním městě. K 1. lednu 2013 existovalo 307 instančních soudů.

3. Místní soud (Juridiction de proximité)

Soudci místních soudů rozhodují v občanskoprávních sporech mezi soukromými osobami týkajících se částek nižších než 4 000 EUR.

Mají rovněž věcnou příslušnost pro rozhodování o „contraventions des 4 premières classes“ – přestupcích a méně závažných trestných činech uvedených v prvních 4 kategoriích.

Státní zastupitelství je zastoupeno úřední osobou (officier ministériel public).

4. Obchodní soud (Tribunal de commerce)

Obchodní soud rozhoduje ve sporech týkajících se závazků mezi obchodníky, mezi úvěrovými ústavy nebo mezi prvními a druhými navzájem a ve sporech týkajících se obchodních společností nebo obchodních úkonů mezi různými osobami. Rozhoduje rovněž o zahájení řízení, která se týkají podniků v obtížné situaci.

Obchodní soud se skládá z laických soudců, kteří jsou všichni obchodníci. Jsou voleni na dobu 2 nebo 4 let sborem volitelů, který tvoří soudci a bývalí soudci tohoto soudu a dále tzv. „délégués consulaires“ (obchodníci zvolení na území obvodu obchodního soudu).

K 1. lednu 2013 existovalo 134 obchodních soudů.

5. Pracovní soud (Conseil de prud’hommes)

Pracovní soud má za úkol urovnávat individuální spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklé v rámci pracovní nebo učňovské smlouvy.

Tvoří ho volení laičtí soudci, kteří zastupují stejným dílem zaměstnance a zaměstnavatele. Je rozdělen do 5 specializovaných sekcí (vedoucí a řídící pracovníci, průmysl, obchod a obchodní služby, zemědělství, různé činnosti). V případě, že dojde k rovnosti hlasů 4 soudců, zasedání pracovního soudu předsedá soudce instančního soudu.

V každém departmentu existuje jeden nebo několik pracovních soudů a minimálně jeden v soudním obvodu soudu prvního stupně (TGI).

Existuje 210 pracovních soudů.

6. Soud pro záležitosti sociálního zabezpečení (Tribunal des affaires de la sécurité sociale)

Soud pro záležitosti sociálního zabezpečení rozhoduje ve sporech mezi fondy sociálního zabezpečení a uživateli (např.: problém uzavření pojištění s určitým fondem, přiznání a úhrada plnění…).

Tvoří ho předseda (soudce soudu prvního stupně – TGI) a laičtí přísedící, kteří jsou jmenování na dobu 3 let prvním předsedou odvolacího soudu ze seznamu, který v obvodu každého soudu předložil regionální ředitel pro mládež, sport a sociální soudržnost na návrh nejvíce zastoupených profesních organizací. Vyžaduje se i stanovisko předsedy soudu pro záležitosti sociálního zabezpečení.

Celkem existuje 115 soudů pro záležitosti sociálního zabezpečení.

7. Soud pro spory týkající se pracovní neschopnosti (Tribunal du contentieux de l’incapacité)

Soud pro spory týkající se pracovní neschopnosti je věcně příslušný řešit spory týkající se invalidity nebo pracovní neschopnosti pojištěnce, to znamená stavu nebo stupně pracovní neschopnosti v případě nemoci, pracovního úrazu nebo invalidity, která je důsledkem nemoci nebo úrazu nesouvisejících s výkonem povolání.

Skládá se z předsedy (čestný soudce nebo kvalifikovaná osoba), z přísedícího zastupujícího zaměstnance a z přísedícího zastupujícího zaměstnavatele nebo samostatně výdělečně činné osoby (oba jmenuje na dobu 3 let první předseda odvolacího soudu v obvodu sídla daného soudu ze seznamu, který předložil regionální ředitel pro mládež, sport a sociální soudržnost na návrh nejvíce zastoupených profesních organizací).

Existuje 26 soudů pro spory týkající se pracovní neschopnosti.

Odvolacím soudem pro tyto soudy je Národní soudní dvůr pro spory týkající se pracovní neschopnosti a sazebníků pojištění pracovních úrazů (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail), který však také urovnává v první a poslední instanci řízení i spory týkající se sazebníků pojištění pracovních úrazů.

8. Paritní soud pro spory v oblasti zemědělských pronájmů (Tribunal paritaire des baux ruraux)

Paritní soud pro spory v oblasti zemědělských pronájmů je věcně příslušný pro rozhodování ve sporech týkajících se zemědělských pronájmů, které vznikly mezi pronajímatelem a nájemcem nebo podílným pachtýřem ve věci podmínek pronájmu nebo podílného pachtu zemědělského majetku, pronájmu dobytka, pronájmu s převedením vlastnických práv k povrchu pozemku s možností následné výpovědi s náhradou, pronájmu oproti závazku obdělávání a poskytnutí určitého množství vypěstované úrody, emfyteutického pronájmu, smluv o využívání pastvin.

Paritnímu soudu pro spory v oblasti zemědělských nájmů předsedá soudce instančního soudu. Asistují mu 4 laičtí přísedící, které si mezi sebou volí jejich kolegové: 2 z řad pronajímatelů a 2 z řad nájemců, kteří jsou voleni na dobu 6 let na základě volebních kandidátních listin, které sestavil prefekt na návrh komise pro přípravu volebních seznamů.

Soudy pro trestní věci

1. Porotní soud (Cour d’Assises)

Porotní soud je věcně příslušný pro rozhodování o zločinech, to znamená o nejzávažnějších trestných činech, za které lze uložit trest odnětí svobody na dobu 10 let až doživotí.

Jde o departementální soudní orgán, který nepůsobí trvale. Data jednání se stanoví vždy, když je to zapotřebí. Nicméně tento soudní orgán je v největších departementech orgánem téměř trvalým.

Tvoří ho 3 soudci z povolání: předseda (předseda soudního senátu nebo soudce odvolacího soudu), 2 přísedící soudci (soudci odvolacího soudu nebo soudci soudu prvního stupně, v jehož departementu zasedá porotní soud), porota (9 vylosovaných občanů). V případě zločinů spáchaných nezletilými osobami zasedá s porotci ve složení porotního soudu pro nezletilé. Přísedící soudci z povolání jsou v takovém případě soudci pro děti a mladistvé.

O některých zločinech, na něž se vztahují zákonné předpisy týkající se terorismu, vojenských záležitostí nebo nezákonného obchodování s omamnými látkami, rozhoduje porotní soud složený výhradně ze soudců z povolání.

Státní zastupitelství zastupuje státní zástupce pro soudy druhého stupně (avocat général).

2. Trestní soud (Tribunal correctionnel)

Je věcně příslušný pro rozhodování o trestných činech (délits), to znamená trestných činech, za něž lze uložit trest odnětí svobody ve výši až 10 let nebo peněžní trest ve výši 3 750 EUR a vyšší. Působí v rámci soudu prvního stupně (TGI). Tvoří ho zásadně 3 soudci z povolání kromě případů, kdy zákon stanoví trestné činy, o nichž rozhoduje samosoudce.

Státní zastupitelství zastupuje státní zástupce pro soudy prvního stupně nebo jeden z jeho substitutů.

3. Přestupkový soud (Tribunal de police)

Je věcně příslušný pro rozhodování o přestupcích a méně závažných trestných činech páté kategorie. Sídlí při instančním soudu. Předsedá mu soudce instančního soudu, který rozhoduje jako samosoudce.

Státní zastupitelství zastupuje státní zástupce pro soudy prvního stupně nebo jeden z jeho substitutů.

4. Obvodní soud (Juridiction de proximité)

Je příslušný rozhodovat o přestupcích a méně závažných trestných činech první až čtvrté třídy. Sídlí na instančním soudě. Předsedá mu soudce místního soudu, který rozhoduje jako samosoudce.

Funkci státního zastupitelstva obvykle vykonává policejní komisař.

5. Zvláštní soudy

Existují i zvláštní soudy zaměřené na určité spory v trestních věcech, jako jsou např. námořní obchodní soudy, kterých je v současnosti 14 a které jsou příslušné rozhodovat o určitých trestných činech v námořní oblasti.

Soudy druhého stupně

Odvolací soud zasahuje na druhém stupni řízení, aby přezkoumal skutkové a právní okolnosti věcí, které byly již rozsouzeny soudy prvního stupně.

Tvoří ho výhradně soudci z povolání: první předseda, předsedové senátů a soudci (s výjimkou odvolacího porotního soudu, viz výše).

Každý soud má specializované senáty (občanskoprávní, sociální, obchodní a trestní), každý z nich tvoří tři soudci z povolání: předseda a dva soudci.

Rozhodnutí porotních soudů při odvolání přezkoumává jiný porotní soud, který určí trestní senát kasačního soudu. Odvolací porotní soud tvoří 9 porotců.

Odvolacím soudem soudů pro spory týkající se pracovní neschopnosti je Národní soudní dvůr pro spory týkající se pracovní neschopnosti a sazebníků pojištění pracovních úrazů.

Státní zastupitelství zastupuje nejvyšší státní zástupce nebo některý z jemu podřízených státních zástupců pro soudy 2. stupně nebo jejich substitutů.

Kasační soud

Kasační soud je nejvýše postavený soudní orgán v rámci obecného soudnictví. Sídlí v Paříži. Jeho úkolem je ověřovat shodu rozhodnutí soudů prvního a druhého stupně s právními předpisy, aniž by jakkoliv znovu posuzoval skutkový stav. Kasační soud tak nevytváří třetí stupeň soudnictví, ale vystupuje jako regulační orgán práva a dodržování zákonnosti a zajišťuje tak jednotnost judikatury.

Kasačnímu soudu je věc postoupena na základě „dovolání ke kasačnímu soudu“, mimořádného opravného prostředku podaného osobou, jíž se dotčené soudní rozhodnutí týká, nebo státním zástupcem.

Dojde-li kasační soud k názoru, že napadené rozhodnutí nebylo přijato v souladu s právními předpisy, toto rozhodnutí zruší. Věc je následně vrácena k dalšímu řízení příslušnému soudu.

V opačném případě dovolání zamítne, čímž se napadené rozhodnutí stává konečným.

Ve výjimečných případech může rozhodnutí zrušit bez vrácení, pokud zrušení neimplikuje, že musí být znovu rozhodnuto ve věci samé. Zruší-li rozhodnutí bez vrácení, může spor i ukončit, pokud okolnosti, jak byly svrchovaně zjištěny a posouzeny u soudů rozhodujících ve věci, mu umožňují použít příslušnou právní normu.

Kasační soud je rozdělen na senáty (3 občanskoprávní senáty, jeden obchodní senát, jeden sociální senát, jeden trestní senát), které tvoří soudci z povolání v čele s předsedou. V závislosti na povaze věci může rozhodovat buď ve smíšených senátech (minimálně 3 senáty) nebo v plénu (první předseda, předsedové senátů a soudci).

Státní zastupitelství zastupuje nejvyšší státní zástupce a státní zástupci pro soudy 2. stupně.

Právní databáze

Ve Francii jsou právní databáze předmětem veřejné služby šíření informací na internetu. Internetové stránky Légifrance obsahují i rozsudky kasačního soudu a odvolacích soudů:

 • databáze „CASS“ pro zveřejněné rozsudky kasačního soudu,
 • databáze „INCA“ pro nepublikované rozsudky a
 • databáze „CAPP“ pro rozsudky odvolacích soudů.

Je přístup do databáze bezplatný?

Ano, přístup do databáze je bezplatný.

Stručný popis obsahu

Rozsudky jsou přístupné ve francouzském jazyce a některé rozsudky jsou přeloženy do angličtiny, arabštiny a mandarínské čínštiny.

 • V databázi „CASS“ je uloženo 120 000 rozhodnutí a ročně se jejich počet zvyšuje o 2 100.
 • V databázi „INCA“ je uloženo 246 000 rozhodnutí a ročně se jejich počet zvyšuje o 10 000 rozhodnutí.
 • V databázi „CAPP“ je k dispozici 19 000 rozhodnutí a ročně se jejich počet zvyšuje o 20 000 rozhodnutí.

Související odkazy

Příslušnost soudů - Francie

Poslední aktualizace: 19/09/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.