Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Kypr

V Kyperské republice existují soudy pouze dvou instancí: nejvyšší soud (Ανώτατο Δικαστήριο), který rozhoduje o všech opravných prostředcích proti rozhodnutím soudu první instance, a níže uvedené soudy první instance: okresní soudy (Επαρχιακά Δικαστήρια) porotní soudy (Κακουργιοδικεία) rodinný soud (Οικογενειακό Δικαστήριο) soud pro věci regulovaného nájemného (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) soud pro pracovněprávní spory (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) a vojenský soud (Στρατοδικείο).

Obsah zajišťuje
Kypr
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obecné soudy – úvod

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud sestává z třinácti soudců, z nichž jeden je předseda. Nejvyšší soud má tyto příslušnosti:

Apelační soud

Nejvyšší soud projednává veškeré opravné prostředky proti nižším soudům v občanskoprávních a trestních věcech. Opravné prostředky zpravidla projednává sbor 3 soudců. Projednávání opravného prostředku vychází ze záznamu řízení nižšího soudu (důkazy nejvyšší soud provádí pouze ve výjimečných a velmi ojedinělých případech). Při výkonu odvolací příslušnosti může nejvyšší soud potvrdit, pozměnit nebo zrušit rozhodnutí, proti němuž bylo podáno odvolání, nebo může nařídit nové soudní řízení.

Soud správního přezkumu

Nejvyšší soud má výlučnou příslušnost projednávat jakékoli žaloby podané proti rozhodnutím, jednáním nebo opomenutím ze strany osob nebo orgánů vykonávajících veřejnou moc. Nejvyšší soud může zrušit jakýkoli prováděcí správní akt, který překračuje nebo zneužívá pravomoc, nebo je v rozporu se zákonem či ústavou.

Prerogativní soudní příkazy

Nejvyšší soud má výhradní příslušnost vydávat prerogativní soudní příkazy habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto a prohibition.

Námořnictví

Nejvyšší soud má prvotní a odvolací příslušnost ve věcech námořních sil. V první instanci případ projednává samosoudce, opravný prostředek ve věci pak projednává kompletní sbor.

Volební stížnosti

Jakožto volební soud má nejvyšší soud výhradní pravomoc projednávat stížnosti týkající se výkladu a používání volebních zákonů.

Ústavní záležitosti

Nejvyšší soud má příslušnost rozhodovat o ústavnosti jakéhokoli zákona a řešit konflikty pravomoci nebo kompetence, které vznikají mezi různými orgány státu. Nejvyšší soud rovněž rozhoduje o ústavnosti zákonů, v jejichž souvislosti prezident republiky (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) vykonává své ústavní právo nápravy.

Okresní soudy

Okresní soudy mají příslušnost projednávat v prvním stupni jakékoli občanskoprávní žaloby (s výjimkou případů v oblasti admirality) a jakékoli trestní věci za trestné činy postižitelné trestem odnětí svobody v délce trvání až 5 let. Okresní soud se nachází v každém správním okrese Kypru. Případy projednává samosoudce bez účasti poroty.

Porotní soudy

Porotní soudy rozhodují pouze trestní věci. Porotní soudy zpravidla projednávají pouze nejzávažnější případy, u kterých trest odnětí svobody překračuje 5 let. Každý porotní soud sestává ze senátu 3 soudců. Všechna rozhodnutí jsou činěna většinou hlasů. Porotní soudy nemají laickou porotu.

Právní databáze

Oficiální právní databáze dosud neexistuje. Existuje řada soukromých právních databází, z nichž některé poskytují služby svým předplatitelům a některé nabízí bezplatný přístup.

Obsahují informace o soudních rozhodnutích a primární právní předpisy.

Související odkazy

Nejvyšší soud Kypru

Poslední aktualizace: 23/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.