Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Испания

Член 117 от Конституцията гласи, че принципът на единство на съдебната власт е в основата на организацията и дейността на съдилищата. Този принцип е изразен в съществуването на единна съдебна система, съставена от общите съдилища. Съществуват многобройни съдилища, които разпределят дейността помежду си съгласно критериите за разпределение на компетенциите — материя, количествени измерения, лице, функция или територия — тъй като единството на съдебната власт не противоречи на съществуването на различни съдилища с различна компетентност.

Съдържание, предоставено от
Испания
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Обикновени съдилища — въведение

Конституцията от 1978 г. постановява, че Испания е социална и демократична правова държава, която защитава като най-висши ценности на правната си уредба свободата, правосъдието, равенството и политическия плурализъм.

Раздел VI от Конституцията е посветен на съдебната власт, като член 117 гласи, че принципът на единство на съдебната власт (unidad jurisdiccional) е в основата на организацията и дейността на съдилищата.

Всички тези принципи са отразени в организацията на съдилищата в Испания и намират израз в наличието на единна съдебна система, съставена от обикновените съдилища.

Съществуват многобройни съдилища, които разпределят дейността помежду си съгласно критериите за определяне на компетентност — предмет, цена на иска, лице, функция или територия — тъй като единството на съдебната власт не противоречи на съществуването на различни съдилища с различна компетентност.

Обикновените съдилища са тези, които са уредени в Органичния закон за съдебната власт, предвиден в член 122 от Конституцията от 1978 г.

Трябва да се прави разграничение между три основни аспекта:

  • териториален аспект;
  • едноличен или колективен състав на съда;
  • компетентност.

Териториален аспект

В съответствие с обяснителния меморандум към Органичния закон 6/1985 от 1 юли 1985 г. за съдебната власт за целите на съдебната организация държавата е разделена териториално на общини, съдебни райони (partidos), провинции и автономни области, като компетентни по отношение на тях са съответно мировите съдилища (Juzgados de Paz), първоинстанционните и следствени съдилища (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción), административните съдилища (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo), трудово-социалните съдилища (Juzgado de lo Social), съдилищата, отговарящи за социално-битовите условия и надзора на местата за лишаване от свобода (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria) и съдилищата за непълнолетни (Juzgados de Menores), съдилища на провинциите (Audiencias Provinciales) и висшитe съдилища на автономните области в Испания (Tribunales Superiores de Justicia).

Компетентността на Националния висш съд (Audiencia Nacional), Върховния съд (Tribunal Supremo), централните следствени съдилища (Juzgados Centrales de Instrucción) и централните административни съдилища (Juzgados Centrales de lo Contencioso‑administrativo) се простира върху цялата страна.

Едноличен или колективен състав на съдебните органи

Всички съдилища имат едноличен състав, с изключение на Върховния съд, Националния висш съд, висшите съдилища на автономните области и съдилища на провинциите.

Върховният съд се състои от председателя, председателите на отделенията (presidentes de sala) и съдиите (magistrados), определени от закона за всяко отделение. Има пет отделения: гражданско, наказателно, за административни спорове, трудово и военно.

Националният висш съд (Audiencia Nacional) се състои от председателя, председателите на отделенията и съдиите, определени от закона за всяко отделение (апелативно, наказателно, за административни спорове и трудово).

Висшите съдилища на автономните области (Tribunales Superiores de Justicia) имат по четири отделения (гражданско, наказателно, за административни спорове и трудово). Те се състоят от председател, който също така е председател на гражданското и наказателното отделения, председателите на отделенията и съдиите, определени от закона за всяко отделение.

Съдилищата на провинциите (Audiencias Provinciales) се състоят от председател и двама или повече съдии. Те разглеждат граждански и наказателни дела. Може да съществуват и отделения със същия състав.

Служба на съдилищата (Oficina Judicial)

Органичният закон за съдебната власт описва Службата на съдилищата като административна организация, действаща в подкрепа на съдебната дейност на съдиите и съдилищата.

Тя е създадена се цел да подобри ефикасността, ефективността и прозрачността на съдебните производства, да рационализира решаването на делата и да насърчава сътрудничеството и координацията между различните администрации. Поради това създаването на тази служба е в отговор на ангажимента за осигуряване на качествена обществена услуга, която е близо до хората, отговаря на конституционните ценности и е в съответствие с действителните потребности на гражданите.

Това е нов организационен модел, който въвежда модерни техники за управление, основаващи се на комбинация от различни административни звена: звена, осигуряващи пряка подкрепа за съдебни процедури, отговарящи на предишните еднолични съдилища (juzgados), които подпомагат съдията при изпълнение на съдебните му задължения, и общи процесуални служби, ръководени от съдебни секретари (Secretarios Judiciales), които изпълняват и вземат решение по всички задачи, които не са от строго съдебен характер, като например получаване на документи, обработване на призовки, изпълнение на решения, несъдебни производства, приемане на молби за съдебен процес, известяване на страните, отстраняване на процесуални недостатъци и т.н.

Има три вида общи процесуални служби:

обща служба;

общаслужба за управление на делата;

обща служба по принудително изпълнение.

Новият организационен модел е въведен в Бургос и Мурсия през ноември 2010 г. През февруари 2011 г., Службата на съдилищата е установена и в Касерес и Сиудад Реал, а през юни 2011 г. и в Леон, Куенка и Мерида. През 2013 г. тя е установена и в Сеута и Мелила. Този модел съществува едновременно с предишния модел от еднолични съдилища и трибунали (juzgados и tribunals), който се среща във всички други части на Испания.

Компетентност

Освен по териториален признак съдилищата се разделят и по предметна компетентност, съобразно която съществуват четири системи от съдилища:

Граждански съдилища: разглеждат спорове, които не са изрично възложени на друг вид съдилища. Следователно те могат да бъдат определени като обикновени съдилища.

Наказателни съдилища: наказателните дела и производства трябва да се разглеждат в рамките на системата за наказателно правосъдие. В испанското право обаче граждански иск, произтичащ от престъпно деяние, може да се гледа заедно с наказателното производство. В този случай наказателният съд ще определи подходящото обезщетение, което трябва да се плати за покриване на щетите, нанесени при извършване на престъплението или простъпката.

Административни съдилища: разглеждат законосъобразността на извършени от органите действия и предявените срещу тях финансови искове.

Трудово-социални съдилища: разглеждат искове, предявени съгласно трудовото право, както по индивидуални спорове между работници и работодатели, произтичащи от трудов договор, така и във връзка с колективното трудово договаряне, също както и искове, свързани със социалната сигурност или искове срещу държавата, когато тя носи отговорност съгласно трудовото законодателство.

Освен тези четири вида съдилища в Испания има и военни съдилища.

Военните съдилища са изключение от принципа на единството на съдебната власт.

Конституцията определя регулаторните принципи на правораздавателната дейност и предвижда единството на съдебната власт, като същевременно съдържа специална разпоредба за упражняването на юрисдикцията на военните съдилища в рамките на военната сфера и в случаите на военно положение при неотклонно спазване на конституционните принципи съгласно член 117.5 от основния закон.

Компетентността на военните съдилища в мирно време се ограничава строго в рамките на военната сфера, като се разглеждат дела, свързани с деяния, квалифицирани като престъпления съгласно военно-наказателния кодекс, като на тях са подсъдни всякакъв вид нарушения в редовете на разположени зад граница контингенти. По време на война Органичният закон 4/1987 за компетентността и организацията на военните съдилища позволява промяна в обхвата, въпреки че решението трябва да бъде взето от парламента (Cortes Generales) или от правителството, ако то е получило съответните правомощия.

Военните съдилища са съставени от професионални военнослужещи от редовете на въоръжените сили и от представители на Министерството на отбраната.

Системата на военните съдилища включва: териториални военни съдилища (Juzgados Togados Territoriales), централни военни съдилища (Juzgados Togados Centrales), висши териториални военни съдилища (Tribunales Militares Territoriales), и Централния военен съд (Tribunal Militar Central). На върха на военното съдопроизводство обаче стои Пето отделение на Върховния съд.

Създаването на военно отделение в рамките на Върховния съд, по отношение на което от гледна точка на процедурите и статута на членовете се прилагат същите нормативни актове, които са приложими за останалите отделения означава, че е налице йерархично единство на двете съдебни структури, съставящи съдебната власт.

Членовете на това отделение идват както от общите, така и от военните съдилища, което гарантира балансиране на съдебното производство на най-високо равнище: отделението се сезира обикновено при разглеждане на обжалвания по правни въпроси и преразглеждания, въпреки че може да притежава компетентност по определени случаи, отнасящи се до лица, които са на висши военни длъжности.

В Испания не съществува извънредно съдопроизводство; в рамките на упоменатите системи обаче са създадени специализирани съдилища, които разглеждат специални въпроси, напр. съдилища, разглеждащи дела за насилие над жени, съдилища, отговарящи за социално-битовите условия и надзора на местата за лишаване от свобода, и съдилища за непълнолетни. Това са общи съдилища, които обаче са специализирани в определена област. За повече информация разгледайте информационния лист за специализираните съдилища в Испания.

В направения по-долу анализ на четирите вида съдилища в Испания ще разгледаме компетентността на различните съдилища.

Система за гражданско правосъдие

Компетентността в системата за гражданско правосъдие принадлежи на 1-во отделение на Върховния съд (Sala I del Tribunal Supremo), гражданските и наказателните отделения на висшите съдилища на автономните области (la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia), гражданските отделения на съдилищата на провинциите (las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales), първоинстанционните съдилища (los Juzgados de Primera Instancia), мировите съдилища (los Juzgados de Paz) и определени специализирани съдилища (съдилища по семейни въпроси (Juzgados de Familia), търговски съдилища (Juzgados Mercantiles), съдилища за марката на Общността (Juzgados de Marca Comunitaria), съдилища, разглеждащи дела за насилие над жени (Juzgados de Violencia sobre la Mujer)).

Търговските съдилища, съдилищата за марката на Общността и съдилищата, разглеждащи дела за насилие над жени, се разглеждат подробно в информационни лист за специализираните съдилища в Испания.

Система за наказателно правосъдие

Компетентността в системата за наказателно правосъдие принадлежи на 2-ро отделение на Върховния съд (la Sala 2ª del Tribunal del Supremo), наказателното отделение на Националния висш съд (la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), гражданските и наказателните отделения на висшите съдилища на автономните области (la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia), наказателните състави на съдилищата на провинциите (las Secciones Penales de la Audiencias Provinciales), наказателните съдилища (los Juzgados de lo Penal), следствените съдилища (los Juzgados de Instrucción), съдилищата за непълнолетни (Juzgados de Menores), съдилищата, отговарящи за социално-битовите условия и надзора на местата за лишаване от свобода (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria), съдилищата, разглеждащи дела за насилие над жени (Juzgados de Violencia contra la Mujer), и мировите съдилища (Juzgados de Paz).

Съдилищата за непълнолетни, съдилищата, отговарящи за социално-битовите условия и надзора на местата за лишаване от свобода и съдилищата, разглеждащи дела за насилие над жени, се разглеждат подробно в информационния лист за специализираните съдилища в Испания.

Система за административно правосъдие

Съдилищата, които разполагат с компетентност в системата за административно правосъдие, са 3-то отделение на Върховния съд (Sala 3ª del Tribunal Supremo), административното отделение на Националния висш съд (Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional), административното отделение на висшите съдилища на автономните области (la Sala Contencioso-Administrativa de los Tribunales Superiores de Justicia) и административните съдилища (los Juzgados de lo Contencioso Administrativo).

Система за трудово-социално правосъдие

Системата за трудово-социално правосъдие включва 4-то отделение на Върховния съд (la Sala 4ª del Tribunal Supremo), трудово-социалното отделение на Националния висш съд (la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional), трудово-социалните отделения на висшите съдилища на автономните области (la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia) и трудово-социалните съдилища.

Компетентността на всички горепосочени съдилища е определена в Органичния закон за съдебната власт.

Връзки по темата

ГЕНЕРАЛЕН СЪВЕТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В ИСПАНИЯ

ОРГАНИЧЕН ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Последна актуализация: 12/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.