Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Словения

Настоящият раздел ви предоставя информация за организацията на обикновените съдилища в Словения.

Съдържание, предоставено от
Словения
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Обикновени съдилища

Съгласно член 98 от Закона за съдилищата обикновените съдилища в Словения включват:

 • районни съдилища (okrajna sodišča),
 • окръжни съдилища (okrožna sodišča),
 • апелативни съдилища (višja sodišča),
 • Върховен съд на Република Словения (Vrhovno sodišče) (по-долу наричан Върховният съд).

Специализираните съдилища, създадени със специален закон, освен ако не е предвидено друго в закона, трябва да имат:

 • статута на окръжен съд: съдилища от първа инстанция, чиято въззивна инстанция е апелативен съд със специална компетентност,
 • статута на апелативен съд: съдилища от втора инстанция, които постановяват решения по жалби срещу решения на съдилища със специална компетентност от първа инстанция,
 • статута на апелативен съд: съдилища от първа инстанция, чиято въззивна инстанция е Върховният съд.

Компетентност на районните съдилища

Съгласно член 99 от Закона за съдилищата районните съдилища в Словения са компетентни по следните дела:

Наказателни дела

 1. да постановяват решения като първа инстанция по престъпни деяния, които са наказуеми с глоба или с лишаване от свобода до три години, с изключение на случаите, когато те се отнасят до престъплението клевета, извършено чрез пресата, по радиото, телевизията или чрез други средства за масово осведомяване,
 2. да разследват горепосочените престъпни деяния,
 3. да изпълняват други определени със закон функции.

Граждански дела

Да постановяват решения и да се произнасят като първа инстанция по:

 1. граждански дела в съответствие с Гражданския процесуален закон,
 2. дела за наследство и други несъстезателни производства и по отношение на кадастъра и имотния регистър,
 3. дела за принудително изпълнение и обезпечаване на вземания, освен ако не е предвидено друго от закона.

Други дела

Да постановяват решения или да се произнасят по други определени със закон въпроси.

Правна помощ

Да разглеждат въпроси във връзка с правната помощ, в случаите когато другите съдилища нямат установена със закон компетентност.

Компетентност на окръжните съдилища

Съгласно член 101 от Закона за съдилищата окръжните съдилища в Словения са компетентни по следните дела:

Наказателни дела

 1. да постановяват решения като първа инстанция по престъпни деяния, които не са от компетентността на районните съдилища,
 2. да провеждат разследване или следствени действия по престъпни деяния (както е посочено в точка 1 по-горе),
 3. да водят предварителни производства и да постановяват решения като първа инстанция по престъпни деяния, извършени от малолетни и непълнолетни,
 4. да постановяват решения като първа инстанция за принудително изпълнение на присъда, издадена от чуждестранен съд,
 5. да изпълняват присъди (като следствие от точки 1, 3 и 4 по-горе), и да изпълняват присъдите на районните съдилища,
 6. да се издават разрешения за ограничаване на човешките права и основните свободи,
 7. да достигнат до решения в съдебен състав за предварително производство (също и по отношение на наказателните дела, които са от компетентността на районните съдилища),
 8. да изпълняват други определени със закон функции.
 9. да упражняват надзор на законното и коректно отношение към лишените от свобода лица и надзор на задържаните лица.

Специализираните отделения на (окръжните) съдилища отговарят за изпълнението на функциите, посочени в точки 1, 2, 3, 6, 7 и 8, при по-сложни дела, отнасящи се до организирана и икономическа престъпност, тероризъм, корупция и други подобни престъпни дейности.

Граждански дела

Да постановяват решения и да се произнасят като първа инстанция по:

 1. по граждански дела в съответствие с Гражданския процесуален закон,
 2. за признаване на решенията на чуждестранни съдилища,
 3. по дела за принудително споразумение, несъстоятелност и ликвидация, когато това е в рамките на компетентността на съда и в свързаните с тях спорове,
 4. по спорове за правата на интелектуална собственост,
 5. по предложения за постановяване на временни мерки, внесени преди започването на спора, за които съдът трябва да отсъди в съответствие с правилника за икономическите спорове, или дела, по които е договорена арбитражна компетентност,
 6. по несъстезателни производства, в които участниците са търговски дружества, съдружници или акционери и членове на органите на търговските дружества, за които е задължително прилагането на разпоредбите на дружественото право.

Окръжните съдилища отговарят и за:

 • поддържане на търговския регистър,
 • постановяване на решения или произнасяне по други определени със закон въпроси,
 • разглеждане на въпроси във връзка с правната помощ в случаите, посочени в точки 1, 2, 3 и 4 по-горе,
 • оказване на международна правна помощ.

Апелативни съдилища

Съгласно член 104 от Закона за съдилищата апелативните съдилища са компетентни по следните дела:

 1. да постановяват решения или да се произнасят като втора инстанция по жалби срещу решения на районните и окръжните съдилища от техния съдебен район,
 2. да се произнасят по спорове за компетентност между районните или окръжните съдилища от техния съдебен район и по прехвърлянето на компетентност на друг районен или окръжен съд от техния съдебен район,
 3. да изпълняват други определени със закон функции.

Бази данни с правна информация

Име и URL адрес на базата данни

Съдебна власт на Република Словения

Достъпът до базата данни безплатен ли?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Базата данни съдебната власт на Република Словения ви дава достъп до няколко бази данни като:

 • Съдебна система на Република Словения,
 • Съдебна администрация,
 • Публични регистри (имотни регистри, съдебен регистър).

Връзки по темата

Съдебни органи

Последна актуализация: 02/11/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт