Национални обикновени съдилища

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на обикновените съдилища в Словакия.

Обикновени съдилища — въведение

Съдебната власт в Словашката република се упражнява от независими и безпристрастни съдилища. На всички равнища правораздаването е отделено от дейността на другите национални органи.

Бази данни с правна информация

База данни Slov-Lex на Министерството на правосъдието на Словакия

Проектът на Министерството на правосъдието на Словакия „Електронен сборник с нормативни актове (Slov-Lex)“ се основава на две взаимосвързани информационни системи:

 1. eZbierka (електронен сборник) — информационна система, предоставяща на адресатите на правото обвързващи консолидирани версии в електронен вид на законодателството и на други норми;
 2. eLegislatíva (електронно законодателство) — информационна система за управление на процесите на всички етапи на законодателния процес, включваща модерни инструменти за текстообработка, които могат да бъдат използвани от законодателните органи.

Ползи за целевите групи:

Основният правен принцип, че всички хора трябва да бъдат запознати с приложимото и действащото законодателство и да бъдат наясно със своите права и задължения, на практика все по-трудно се прилага поради увеличаването на обема и сложността на законите. Проектът Slov-Lex ще спомогне за подобряване на прилагането на този принцип, осигурявайки ефективен достъп до действащото законодателство за всички:

 • гражданите — раздел eZbierka от проекта допринася по-специално за официален и съществено подобрен безплатен достъп до действащото законодателство и повишена осведоменост за новото законодателство;
 • практикуващите юристи — получават непрекъснат достъп до действащото законодателство и възможност да бъдат уведомявани относно новото законодателство на Словакия или Европейския съюз било като цяло, или в определени области, в които те са специалисти;
 • предприемачите — също получават непрекъснат безплатен достъп до действащото законодателство и възможност да бъдат уведомявани относно новото законодателство на Словакия или Европейския съюз, както като цяло, така и специално относно разпоредбите, уреждащи областите, в които осъществяват дейност; по-добрата нормативна среда ще създаде по-благоприятни условия за предприемачество и ще намали административната тежест, свързана с развиването на стопанска дейност;
 • органите за местно самоуправление — получават непрекъснат безплатен достъп до източниците на действащото законодателство, като същевременно се намалява административната тежест за тях (административно обременяващото и скъпо задължение за осигуряване на достъп в работни дни до Официалния сборник с нормативни актове, което е свързано с абонамент и архивиране на хартиено копие на сборника), като проектът ще замести обременяващото задължение да се осигурява подпомаган достъп до сборника през работните дни;
 • публичната администрация — от една страна, проектът ще осигури непрекъснат достъп до безплатни източници на действащото законодателство, а от друга страна, ще намали административната тежест и съответно финансовите разходи за законодателния процес, както и ще осигури възможност за подобряване на изпълнението на задачите в областта на законотворчеството и прилагането на правото на Европейския съюз;
 • съдебните органи — ще получават непрекъснат и бърз достъп до действащото законодателство към който и да било избран ден назад във времето и възможност за препратки от съдебни решения към приложимото към конкретен момент законодателство, с което поне отчасти ще бъдат премахнати рутинните дейности и ще се повиши ефикасността на работата на съдиите и съдебните служители;
 • законодателните органи — ще могат да използват ефикасен инструмент за изготвяне на законодателство и за управление на законодателния процес, което ще ги освободи от известен брой обременяващи административни задачи и ще им даде възможност да се съсредоточат по-добре върху съдържанието на разглежданите предложения.

Организация на обикновените съдилища

Съдебна система на Словакия

Съдебната система на Словакия се състои от:

 • районни съдилища (okresný súd) (54)
 • окръжни съдилища (krajský súd) (8)
 • Специализиран наказателен съд (Špecializovaný trestný súd)
 • Върховен съд на Словашката република (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Компетентност на съдилищата

Районни съдилища

Районните съдилища действат като съдилища от първа инстанция по граждански и наказателни дела, с изключение на случаите, когато съдопроизводствените правила предвиждат друго.

Те също така разглеждат дела във връзка с провеждането на избори, когато това е предвидено в съответното законодателство.

Окръжни съдилища

Окръжните съдилища действат като въззивна инстанция по граждански и наказателни дела, разглеждани на първа инстанция от районните съдилища.

В процесуалните правила се посочва по кои граждански и наказателни дела окръжните съдилища действат като съдилища от първа инстанция.

Окръжните съдилища действат като съдилища от първа инстанция по административни дела, освен ако не е предвидено друго в специално законодателство.

Окръжните съдилища разглеждат и други дела, когато това е предвидено в специално законодателство (Закон № 166/2003 за защита на неприкосновеността на личния живот от неупълномощено използване на устройства на информационните технологии и за изменението на някои други закони).

Специализиран наказателен съд

Специализираният наказателен съд се произнася по наказателни и други дела съгласно предвиденото в съдопроизводствените правила.

Върховен съд

Върховният съд е компетентен да разглежда:

 • жалби по общия ред срещу решения на окръжните съдилища и Специализирания наказателен съд, когато това е предвидено в съдопроизводствените правила;
 • извънредни жалби срещу решения на районните съдилища, окръжните съдилища, Специализирания наказателен съд и срещу своите собствени решения, когато това е предвидено в съдопроизводствените правила;
 • спорове за компетентност между съдилищата и органите на централната държавна администрация;
 • въпроси относно отказ от компетентност и поверяване на дело на друг съд, когато това е предвидено в съдопроизводствените правила;
 • други въпроси, когато закон или международен договор предвижда това.

Върховният съд анализира съдебните решения по дела, по които е постановено окончателно решение.

Върховният съд следи за единното тълкуване и последователното прилагане на законите и другите актове с общо действие:

 • чрез процеса си на вземане на решения;
 • като изготвя становища, с които се цели уеднаквяване на тълкуването на законите и на другите актове с общо действие;
 • като публикува окончателни съдебни решения от ключово значение в Сборника със становища на Върховния съд и решения на съдилищата на Словашката република.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 10/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт