Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Словакия

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на обикновените съдилища в Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Общи съдилища — въведение

Районните съдилища (okresné súdy) разглеждат граждански и наказателни дела като съдилища от първа инстанция, с изключение на случаите, когато съдопроизводствените правила предвиждат друго. Те разглеждат и дела във връзка с провеждането на избори, когато това е предвидено в специален закон.

Окръжните съдилища (krajské súdy) са компетентни да гледат като въззивна инстанция гражданските и наказателните дела, разгледани на първа инстанция от районните съдилища. На окръжните съдилища като първа инстанция са подсъдни административните дела, освен когато специална правна уредба предвижда друго. Окръжните съдилища разглеждат и други дела когато това е предвидено от специална правна уредба (напр. Закона за защита срещу подслушване на комуникационните средства).

Върховният съд на Словашката република (Najvyšší súd Slovenskej republiky) разглежда дела и постановява решения по жалби по общия ред срещу решения на окръжните съдилища и на Специалния наказателен съд, когато това е предвидено от закона.

Върховният съд на Словашката република е компетентен също така да разглежда дела и да постановява решения по жалби по извънреден ред срещу решения на районните и окръжните съдилища, на Специализирания наказателен съд и срещу свои собствени решения, когато това е предвидено от закона. Той разрешава споровете за подведомственост между съдилищата и органите на публичната администрация.

Върховният съд на Словашката република се произнася по оттеглянето и прехвърлянето на дадено дело на друг компетентен съд, ако това е предвидено в закона и съдопроизводствените правила.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация може да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словакия.

Организация на общите съдилища

Съдебна система на Словакия

Съдебната система на Словакия се състои от:

 • районни съдилища,
 • окръжни съдилища,
 • Специализирания наказателен съд,
 • Върховния съд на Словашката република.

Компетентност на съдилищата

Районни съдилища

Районните съдилища действат и се произнасят като съдилища от първа инстанция по граждански и наказателни дела, с изключение на случаите когато съдопроизводствените правила, предвиждат друго.

Районните съдилища разглеждат и дела във връзка с провеждането на избори, когато това е предвидено в специален закон.

Окръжни съдилища

Окръжните са компетентни да гледат като въззивна инстанция гражданските и наказателните дела, разгледани на първа инстанция от районните съдилища.

В съдопроизводствените правила, е предвидено по кои граждански и наказателни дела окръжните съдилища действат като съдилища от първа инстанция.

Окръжните съдилища действат и се произнасят като съдилища от първа инстанция по административни дела, освен ако не предвидено друго в специален закон.

Окръжните съдилища разглеждат и други дела, когато това е предвидено в специален закон (Закон № 166/2003 Сб. за защита на неприкосновеността на личния живот от неупълномощено използване на устройства за информационните технологии и за изменението на някои други закони).

Специализиран наказателен съд

Специализираният наказателен съд разглежда наказателни и други дела съгласно съдопроизводствените правила.

Върховен съд

Върховният съд действа и се произнася по:

 • по обжалванията по общия ред на решения на окръжните съдилища и Специализирания наказателен съд, ако това е предвидено в съдопроизводствените правила;
 • по обжалванията по извънреден ред на решения на районните съдилища, окръжните съдилища, Специализирания наказателен съд и срещу своите собствени решения, ако това е предвидено в съдопроизводствените правила;
 • спорове за подведомственост между съдилищата и органите на публичната администрация;
  • оттегляне и поверяване на дело на съд, различен от компетентния съд, ако това е предвидено в, ако това е предвидено в съдопроизводствените правила;
  • други дела, когато законът или международен договор предвижда това.

Върховният съд извършва преглед на процеса на вземане на решения от страна на съда по законно закрити дела.

Върховният съд съдейства и за еднаквото тълкуване и последователно прилагане на законите и на другите общозадължителни правни разпоредби:

 • собствения си процес на вземане на решения,
 • приемане на становища, имащи за цел уеднаквяване на тълкуването на закони и на общозадължителните правни разпоредби,
 • публикуване на влезли в сила окончателни съдебни решения от първостепенно значение в „сборник със становища“ на Върховния съд и решения на съдилищата на Словашката република.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт